Ochrona lasu

Różnorodność ekosystemów, zarówno leśnych jak i nieleśnych oraz występujące na terenie RDLP w Krośnie bogactwo fauny i flory sprawiają, że lasy występujące na tym terenie charakteryzują się jedną z najwyższych w kraju zdrowotnością, ocenianą jako bardzo dobrą i dobrą.

Łowiectwo

Łowiectwo jako element ochrony środowiska przyrodniczego oznacza ochronę zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.