Asset Publisher Asset Publisher

Łowiectwo

Łowiectwo jako element ochrony środowiska przyrodniczego oznacza ochronę zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.

 

Celem łowiectwa jest:
1.    Ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych,
2.    Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny,
3.    Uzyskiwanie możliwie wysokiej kondycji osobniczej i jakości trofeów oraz właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego,
4.    Spełnianie potrzeb społecznych w zakresie uprawniania myślistwa, kultywowania tradycji oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej.

Gospodarka łowiecka jest działalnością w zakresie ochrony, hodowli i pozyskania zwierzyny, prowadzoną w oparciu o roczne plany łowieckie i wieloletnie łowieckie plany hodowlane -  zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie.

Oferta na sprzedaż polowań na sezon 2023/2024


Gospodarka łowiecka na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie prowadzona jest w 175 obwodach łowieckich na łącznej powierzchni  1 405,1 tys. ha (w tym 493,4 tys. ha stanowi powierzchnię leśną). Przeważają obwody polne (102 obwody łowieckie), które są wydzierżawiane przez właściwych terytorialnie starostów, pozostałe 73 to obwody leśne, z których 64 wydzierżawianych jest przez Dyrektora RDLP w Krośnie. Natomiast 9 obwodów to ośrodki hodowli zwierzyny Lasów Państwowych.

 

Zagospodarowana łąka oraz ambona - fot. RDLP w Krośnie

Ambona zimowa - fot. RDLP w Krośnie

Zagospodarowane łąki sródleśne -fot. RDLP w Krośnie

Dla racjonalizacji prowadzenia gospodarki łowieckiej utworzonych jest 12 Łowieckich Rejonów Hodowlanych.
I – ŁRH Bieszczady Wschodnie
II – ŁRH Bieszczady Zachodnie
III – ŁRH Beskid Niski
IV – ŁRH Pogórze Przemyskie
V- ŁRH Dorzecze Wisłoki
VI- ŁRH Krasiczyński
VII – ŁRH  Wysoczyzny Kańczudzko-Jarosławskiej
VIII – ŁRH Ziemia Sieniawska
IX – ŁRH Galicja Północno-Wschodnia
X – ŁRH Dolina Wisłoka
XI – ŁRH Ziemia Leżajska
XII – ŁRH Płaskowyż Kolbuszowski

 

 

Ośrodki Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych na terenie RDLP w Krośnie

Przy realizacji zadań z zakresu gospodarki łowieckiej RDLP w Krośnie współpracuje z Zarządami Okręgowymi PZŁ w Krośnie, Przemyślu i Rzeszowie, Podkarpackim Urzędem Marszałkowskim, Podkarpackim Lekarzem Weterynarii oraz z lokalnymi samorządami.

Chmara jeleni - fot. Piotr Trzaska

Jeleń cielę -fot. RDLP w Krośnie

Prawidłowo prowadzona gospodarka łowiecka wymaga:
- ustalenia szacunkowej liczebności zwierzyny leśnej (co jest konieczne do prowadzenia właściwej gospodarki populacjami zwierzyny łownej),
- zagospodarowania obwodów łowieckich poprzez poprawę warunków bytowania zwierzyny, budowę urządzeń łowieckich, dokarmianie zwierzyny płowej w okresie utrudnionego dostępu do pokarmu oraz zadania mające na celu ograniczenie występowania szkód w uprawach rolnych i w lesie.

Trop wilka - fot. RDLP w Krośnie

Według stanu na dzień 10.03.2023r. szacunkowe stany zwierzyny na terenie RDLP w Krośnie przedstawiają się następująco:
⦁    Łosie – 0,8 tys. szt.
⦁    Jelenie – 12,9 tys. szt.
⦁    Daniel -  0,6 tys. szt.
⦁    Sarna – 37,1 tys. szt.
⦁    Dzik – 1,3 tys. szt.
⦁    Lis – 10,6 tys. szt.
⦁    Zając – 15,0 tys. szt.
⦁    Kuropatwa – 5,9 tys. szt.
⦁    Bażant – 20,4 tys. szt.

Sarna kozioł - fot. RDLP w Krośnie

Jelenie - fot. Paweł Dec

Na terenie RDLP w Krośnie występują również inne gatunki zwierzyny łownej: borsuki, jenoty, kuny, tchórze, piżmaki, dzikie kaczki, dzikie gęsi oraz gatunki chronione m.in. żubry, niedźwiedzie, wilki, rysie, żbiki, wydry, bobry, orły przednie, puchacze, orliki krzykliwe.
Prawidłowo prowadzona gospodarka łowiecka wymaga przygotowania całej infrastruktury łowieckiej. Według stanu na koniec sezonu łowieckiego 2022/2023 na terenie obwodów łowieckich w zasięgu RDLP w Krośnie było:
⦁    Paśniki – 2,9 tys. szt.
⦁    Lizawki – 12,8 tys. szt.
⦁    Ambony – 6,7 tys. szt.
⦁    Inne urządzenia łowieckie (magazyny na karmę, podsypy dla bażantów, budki dla kuropatw, itp.) – 3,0 tys. szt.
⦁    Poletka łowieckie – 1,0 tys. ha
⦁    Pasy zaporowe – 200 szt.
⦁    Zagospodarowane łąki śródleśne i przyleśne – 1,6 tys. ha

Bróg dla zwierzyny - fot. RDLP w Krośnie

 

Paśnik i lizawka - fot. RDLP w Krośnie

Karmisko dla zwierzyny

Ośrodki Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych
na terenie
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.

Na terenie RDLP w Krośnie funkcjonuje 8 ośrodków hodowli zwierzyny Lasów Państwowych, w skład których wchodzi 9 obwodów łowieckich wyłączonych z wydzierżawienia. Łączna powierzchnia ohz LP na terenie RDLP w Krośnie wynosi 132,1 tys. ha, powierzchnia leśna 99,2 tys. ha, a powierzchnia użytkowa 125,7 tys. ha.
OHZ LP zlokalizowane na terenie RDLP w Krośnie:
1.    OHZ Nadleśnictwa Baligród (obwód nr 215 pk)
2.    OHZ Nadleśnictwa Bircza (obwód nr 160 pk i 178 pk)
3.    OHZ Nadleśnictwa Cisna (obwód nr 218 pk )
4.    OHZ Nadleśnictwa Komańcza (obwód nr 214 pk)
5.    OHZ Nadleśnictwa Lutowiska (obwód nr 216 pk)
6.    OHZ Nadleśnictwa Rymanów(obwód nr 189 pk)
7.    OHZ Nadleśnictwa Stuposiany (obwód nr 220 pk)
8.    OHZ Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne (obwód nr 212 pk)  

 

 

sianokiszonka

 

Nowo założony sad drzew owocowych - fot. RDLP w Krośnie

Poletko z topinamburem - fot. RDLP w Krośnie

Wataha dzików fot. Arch. Nadl. Baligród

Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13.10.1995r. „Prawo łowieckie” celem ośrodków hodowli zwierzyny jest:
⦁    prowadzenia wzorcowego zagospodarowania łowisk i wdrażanie nowych osiągnięć z zakresu łowiectwa,
⦁    prowadzenie badań naukowych,
⦁    hodowla rodzimych gatunków zwierząt łownych w celu zasiedlenia łowisk,
⦁    prowadzenie szkoleń z zakresu łowiectwa.

Szacowana liczebność  zwierzyny– wg. stanu na dzień 10.03.2023 r. w ohz LP na terenie RDLP w Krośnie przedstawia się następująco:

⦁    Jeleń –  2 200 szt.
⦁    Sarna – 1 900 szt.
⦁    Dzik –         50 szt.

Obowiązujący na terenie ohz LP wzór ambony zimowej - fot. RDLP w Krośnie

Zagospodarowanie ośrodków hodowli zwierzyny LP:

⦁    42 szt. - Paśników
⦁    2 188 szt. - Lizawek
⦁    272  szt.- Ambon myśliwskich
⦁    182 ha - Poletek łowieckich
⦁    37 szt. - Pasów zaporowych
⦁    872 ha - Zagospodarowanych łąk


W okresie zimy oraz na przedwiośniu wykładane są drzewa osikowe, które są bardzo chętnie spałowane przez jeleniowate - przeciwdziała to uszkodzeniu młodników oraz zgryzaniu upraw leśnych.

Dla poprawy warunków bytowania zwierzyny corocznie prowadzi się pielęgnację starych sadów drzew owocowych oraz zakłada się nowe.

 

Obwody łowieckie na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie

 

Magazyn na karmę

 

Lizawka - fot. RDLP w Krośnie

 

Pas zaporowy oraz lizawka - fot. RDLP w Krośnie

 

Zagospodarowane łąki oraz sady drzew owocowych

Polowania:

Na terenie OHZ LP organizowane są polowania indywidualne oraz zbiorowe dla myśliwych zagranicznych i krajowych. Polowania sprzedawane są przez nadleśnictwa prowadzące ohz LP.  Corocznie do ohz LP na terenie RDLP w Krośnie przyjeżdża wielu pasjonatów łowiectwa nie tylko z Polski, ale również z wielu krajów europejskich.
Piękna bieszczadzka przyroda, bogate zwierzostany, profesjonalna służba łowiecka oraz możliwość podglądania wielu chronionych gatunków z żubrem, niedźwiedziem i wilkiem na czele sprawia, że większość z polujących myśliwych wielokrotnie tu powraca, zabierając ze sobą swoich przyjaciół oraz rodziny.

 

Medalowy oręż - fot. RDLP w Krośnie

Piękna bieszczadzka i beskidzka przyroda, profesjonalna służba łowiecka oraz możliwość podglądania wielu chronionych gatunków z żubrem, niedźwiedziem i wilkiem na czele sprawia, że większość z polujących myśliwych wielokrotnie tu powraca, zabierając ze sobą swoich przyjaciół oraz rodziny.

Wschód słońca