Asset Publisher Asset Publisher

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, ul. Bieszczadzka 2, 38-400 Krosno

 

Siedzibę Dyrekcji stanowi budynek, w którego skład wchodzą dwie trzykondygnacyjne części, usytuowane na planie litery „L”, połączone korytarzem na poziomie I piętra.

 

Część budynku, znajdująca się od strony ulicy Bieszczadzkiej nie jest obecnie w żaden sposób przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

 

Skrzydło siedziby zbudowane w głębi działki, otoczone ogrodem, posiada takie udogodnienia. Od strony szerokiego, wewnętrznego parkingu za ogrodzeniem Dyrekcji, znajduje się wejście na parter budynku, z podjazdem dla wózków inwalidzkich.

 

Poruszanie się osób niepełnosprawnych po siedzibie Dyrekcji jest możliwe tylko w obrębie parteru tego skrzydła budynku. Z uwagi na brak windy nie jest możliwe przedostanie się osób o szczególnych wymaganiach na piętro, gdzie znajduje się sekretariat i gabinety Dyrekcji. Drzwi i przejścia w tej części budynku posiadają minimalną szerokość 90 cm, umożliwiającą przejście osobie niepełnosprawnej. Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów.

 

Budynek nie jest jednak wyposażony w szczególne oznaczenia, ani systemy dźwiękowe, wspomagające poruszanie się osobom niewidomym lub słabowidzącym.

Po budynku można natomiast poruszać się z psem asystującym.

 

Osoba niepełnosprawna ma możliwość poproszenia dowolnego pracownika Dyrekcji, który przyjdzie do tej części budynku i udzieli wszystkich niezbędnych informacji. Istnieje tutaj także możliwość organizowania spotkań z Dyrekcją na Sali narad, obok której znajduje się toaleta, przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

 

Wśród pracowników biura zdecydowana większość posługuje się wyłącznie językiem polskim. Jest możliwość poproszenia o rozmowę z pracownikiem, komunikującym się także w języku angielskim.

Żadna z zatrudnionych tutaj osób nie zna języka migowego. W przypadku wcześniejszego umówienia wizyty i zgłoszenia zapotrzebowania na tłumaczenie w języku migowym z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, dołożymy starań o zapewnienie tej formy komunikacji.

 

Z budynku Dyrekcji można łatwo i bezpiecznie dostać się na obszar ogrodu, gdzie nie stwarzające barier komunikacyjnych ścieżki prowadzą do wiaty edukacyjnej i przestrzeni, prezentujących różne rodzaje drewna, a także gatunki roślin i zwierząt. Urozmaicone otoczenie ogrodu zapewnia dogodne warunki do zajęć przyrodniczo-leśnych, również dla osób o szczególnych wymaganiach.