Asset Publisher Asset Publisher

Biuro Polowań

Od dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniły się zasady sprzedaży polowań dla biur polowań i myśliwych zagranicznych w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów Państwowych na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie (OHZ LP).

            

Adresy Nadleśnictw sprzedających polowania:

Lp. OHZ LP Numer obwodu Adres korespondencyjny e-mail / strona internetowa telefon
1. Baligród 215 pk ul. Bieszczadzka 15 38-606 Baligród baligrod@krosno.lasy.gov.pl
baligrod.krosno.lasy.gov.pl
+ 48 134657200
2. Bircza 160 pk 178 pk Stara Bircza 99
37-740 Bircza
bircza@krosno.lasy.gov.pl
bircza.krosno.lasy.gov.pl
+ 48 166522280
3. Cisna 218 pk 219 pk Cisna 87 A
38-607 Cisna
cisna@krosno.lasy.gov.pl
cisna.krosno.lasy.gov.pl
+ 48 134686301
4. Komańcza 214 pk Komańcza 125
38-543 Komańcza
komancza@krosno.lasy.gov.pl
komancza.krosno.lasy.gov.pl
+ 48 134677014
5. Lutowiska 216 pk Lutowiska 4
38-713 Lutowiska
lutowiska@krosno.lasy.gov.pl
lutowiska.krosno.lasy.gov.pl
+ 48 134610168
6. Rymanów 189 pk ul. Dworska 38
38-480 Rymanów 
rymanow@krosno.lasy.gov.pl
rymanow.krosno.lasy.gov.pl
+ 48 134344270
7. Stuposiany 220 pk Stuposiany 4
38-713 Lutowiska

stuposiany@krosno.lasy.gov.pl
stuposiany.krosno.lasy.gov.pl

+ 48 134610010
8. Ustrzyki Dolne 212 pk ul. Rynek 6
38-700 Ustrzyki Dolne
ustrzyki.dolne@krosno.lasy.gov.pl
ustrzykidolne.krosno.lasy.gov.pl
+ 48 134611031

 

Wykaz kont Nadleśnictw:

Lp OHZ LP Numer obwodu Numer rachunku bankowego
1. Baligród 215 pk Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.
IBAN PL27 2030 0045 1110 0000 0077 8820
S.W.I.F.T.: PPABPLPK
2. Bircza

160 pk
178 pk

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.
IBAN PL11 2030 0045 1110 0000 0090 8700
S.W.I.F.T. PPABPLPK
3. Cisna 218 pk
219 pk
Bank PKO BP SA
IBAN PL69 1020 2980 0000 2602 0031 0862
S.W.I.F.T. BPKOPLPW
4. Komańcza 214 pk Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.
IBAN PL90 2030 0045 1110 0000 0077 8850
S.W.I.F.T. PPABPLPK
5. Lutowiska 216 pk Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.
IBAN PL61 2030 0045 1110 0000 0077 8790
S.W.I.F.T. PPABPLPK
6. Rymanów 189 pk Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.
IBAN PL74 2030 0045 1110 0000 0025 2040
S.W.I.F.T. PPABPLPK
7. Stuposiany 220 pk Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.
IBAN PL40 2030 0045 1110 0000 0077 8780
S.W.I.F.T. PPABPLPK
8. Ustrzyki Dolne 212 pk Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.
IBAN PL19 2030 0045 1110 0000 0077 8770
S.W.I.F.T. PPABPLPK

 

Jednocześnie informujemy, że Biuro Polowań „Bieszczady” w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, pod adresem e-mail jagd@krosno.lasy.gov.pl, również przyjmuje zamówienia na polowania organizowane na terenie OHZ LP. Biuro Polowań „Bieszczady” na zasadach koordynacji sprzedaży polowań, prześle Państwa zamówienie do jednego z OHZ LP. Kolejne sprawy formalne dotyczące zamówienia polowania prowadzone będą bezpośrednio w nadleśnictwach sprzedających polowania.
Zamówienie polowania:
Jeżeli zdecydujecie się Państwo skorzystać z naszej oferty polowań, to prosimy  przesłać na jeden z wyżej wymienionych adresów e-mail lub adres korespondencyjny, WNIOSEK
O ORGANIZACJĘ POLOWANIA.   


We wniosku należy wpisać:
1.    Ilość myśliwych, którzy są zainteresowani polowaniem w naszych łowiskach.
2.    Dane myśliwych (imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, narodowość, serię i numer broni oraz kaliber broni, którą myśliwy zabierze na polowanie).
3.    Termin pobytu.
4.    Termin polowania.
5.    Gatunek i ilość zwierzyny, na którą by chcieli polować (w przypadku samców zwierzyny płowej również należy określić przedział wagowy trofeum).
6.    Rodzaj zakwaterowania.
7.    Rachunek bankowy grupy myśliwych lub myśliwego.
8.    Uwagi.
Zamówienie powinno być przesłane na 14 dni przed terminem planowanego polowania. Termin składania zamówienia może być krótszy, wyłącznie na podstawie porozumienia stron. Nadleśnictwo sprzedające polowanie po otrzymaniu zamówienia, zwrotnie prześle potwierdzenie realizacji polowania wraz z podaniem informacji o wysokości
i terminie wpłaty zaliczki (przedpłaty) oraz numerze rachunku bankowego, na które należy wpłacić zaliczkę.
Organizator nie dopuści myśliwych do polowania, jeżeli przedpłata nie została wpłacona na właściwy rachunek bankowy.
    Rozliczenie polowania odbędzie się w oparciu i na zasadach wyszczególnionych w  OFERCIE CENOWEJ.
Wszystkie ceny w ofercie są cenami brutto, w których został już uwzględniony podatek VAT
Informacje dodatkowe:
    Myśliwy, który udaje się na polowanie do Polski musi posiadać ważne:
1)    Zezwolenie na wwóz broni i amunicji.
2)    Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Myśliwy ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za szkody będące skutkiem jego działania oraz zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania polskiego prawa łowieckiego.