Asset Publisher Asset Publisher

KARPATY CORAZ BARDZIEJ LESISTE

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie opublikował wyniki badań naukowych dotyczących dynamiki historycznych zmian lesistości na przestrzeni ponad 150 lat na obszarze Karpat. Na podstawie otrzymanych wyników wykazano, że lesistość Karpat w zasięgu terytorialnym Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, z wyłączeniem leśnych obszarów parków narodowych, od połowy XIX do początku XXI wieku wzrosła dwukrotnie (z 31,7% w 1860 r. do 60,3% w 2013 r.). Proces ten został uruchomiony powojennymi zalesieniami gruntów porolnych oraz zainicjowaną wówczas sukcesją naturalną. Jednak główny ciężar zalesień, pielęgnacji oraz ochrony upraw i młodników, a z czasem przebudowy spontanicznych pionierskich zadrzewień spoczął na Lasach Państwowych. Kosztowne i złożone prace związane z renaturalizacją narażonych na wiele zagrożeń drzewostanów na gruntach porolnych wciąż trwają i będą kontynuowane przez następne dziesięciolecia przy ścisłej współpracy związanych z leśnictwem i ochroną przyrody środowiskami naukowymi.

Wykres przedstawia dynamikę zmian lesistości w karpackiej części Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.

 

Geografowie IGiGP Uniwersytetu Jagiellońskiego do badań dynamiki zmian powierzchni lasów uwzględnili dane z lat: 1860, 1930, 1970, 2013.

Prezentowane dane pochodzą z szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej zrealizowanymi w ramach projektu FORECOM „Zmiany powierzchni lasów w regionach górskich – przyczyny, trajektorie oraz skutki” i zostały udostępnione przez Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Opracował: Andrzej Nowakowski

Pracownik Wydziału Gospodarowania Ekosystemami RDLP w Krośnie

Więcej informacji na stronie: http://www.geo.uj.edu.pl/publikacje,000222


Lasy podkarpackie dziś

Łączna powierzchnia leśna w zasięgu terytorialnym RDLP w Krośnie wynosi 492 tys. ha, co daje aż 36% lesistość. Jest to drugi pod tym względem region w kraju. W zarządzie nadleśnictw krośnieńskiej dyrekcji pozostaje 404 tys. ha, czyli 82% powierzchni leśnej regionu.

Efektem właściwej gospodarki leśnej prowadzonej w latach powojennych jest zauważalny wzrost zasobów drzewnych w podkarpackich lasach - szacuje się je obecnie na 113,6 mln metrów sześciennych. To oznacza, że w ostatnich 10 latach przybyło prawie osiem mln m³ drewna na pniu. Dzięki temu możliwy jest też wzrost pozyskania, które rekordowy poziom 1,9 mln m³ osiągnęło w 2012 roku.Istotny udział w tej masie ma obecnie drewno z pielęgnacji drzewostanów na gruntach porolnych, sadzonych w latach 50. i 60. XX wieku, które obecnie są w fazie najbujniejszego wzrostu i poddane są procesom przebudowy składu gatunkowego. Na dużych powierzchniach prowadzona jest też przebudowa  składu gatunkowego, z uwagi na fakt, że grunty porolne zalesiano przed półwieczem tzw. gatunkami przedplonowymi: sosną, modrzewiem czy świerkiem, które teraz są zastępowane jodłą, bukiem, jaworem czy dębem, a więc gatunkami właściwymi dla podkarpackich siedlisk.