Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie nadzoruje gospodarkę leśną w 26 nadleśnictwach na obszarze Podkarpacia i na fragmencie woj. małopolskiego. Teren ten obejmuje 21 powiatów ziemskich i 143 gminy.

Lasy w zasięgu RDLP w Krośnie zajmują 542,2 tys. ha, z tego 443,4 tys. ha to lasy własności Skarbu Państwa, 24,6 tys. ha - lasy gminne, 74,2 tys. ha - lasy prywatne. Lesistość obszaru sięga 38,5%.
Wśród siedlisk przeważają: las górski (42%) i las wyżynny (25%). Wysoka jest zasobność drzewostanów dochodząca do 289 m³ na hektar, przy średniej krajowej 254 m³. Również średni wiek drzewostanów – 73 lata – jest aż o 11 lat wyższy od średniej krajowej.
Pozyskanie grubizny wynosi 1,85 mln m³ przy zapasie na pniu ponad 115 mln m³.
Jednostki RDLP w Krośnie zatrudniają 1,5 tysiąca osób, ale w firmach związanych z produkcją drzewną i świadczących usługi na rzecz leśnictwa w regionie pracuje obecnie kilkanaście tysięcy ludzi.
Aż 95% powierzchni leśnej to tereny podlegające różnym formom ochrony przyrody, jak: obszary sieci Natura 2000, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, rezerwaty przyrody, użytki ekologiczne. Same obszary chronione sieci NATURA 2000 obejmują łącznie powierzchnię 255 tys. ha, czyli 61% powierzchni leśnej RDLP.


Lasy stanowią o faunistycznym bogactwie regionu. Tylko tu występują jednocześnie wszystkie gatunki krajowych drapieżników: niedźwiedzie, wilki, rysie i żbiki. Swą jedyną krajową ostoję ma wąż Eskulapa. Leśnicy realizują program aktywnej ochrony żubra, obejmujący całe Karpaty.