Wydawca treści Wydawca treści

XXV Submisja Drewna „KROSNO 2024”

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie uprzejmie zaprasza na XXV Submisję Drewna KROSNO 2024, której rozstrzygnięcie nastąpi 22 lutego 2024r. w Nadleśnictwie Brzozów.

KATALOG XXV Submisji Drewna „KROSNO 2024”
Dokumenty do pobrania:

1. Wstęp

2. Regulamin XXV Submisji Drewna KROSNO 2024

2.1. Załącznik - Umowa sprzedaży

2.2. Załącznik - Porozumienie uzupełniające

2.3. Załącznik - Rozporządzenie wykonawcze Rady UE 2018.1912

2.4. Załącznik - Klauzula RODO

3. Dane kontaktowe

4. Zestawienia drewna 2024

5. Plany dojazdu do składnic 2024

6. Certyfikat PEFC

 

Oferta na XXV Submisję Drewna „Krosno 2024“ w dniu 22.02.2024

7. Karta oferenta 2024

8. Oświadczenie dot. minimalnej masy zakupu 2024

9. KARTY OFERTOWE

10. Errata do Katalogu  XXV Submisja Drewna "KROSNO 2024"

Na składnicach w Godowej, Oleszycach i Załużu wystawionych zostanie ok. 1650 m3 wyselekcjonowanego drewna, zgodnie z poniżej zamieszczonym zestawieniem.

Na oględziny drewna zapraszamy na składnice w dniach: 14-21.02.2024r.
Wszystkich informacji dotyczących submisji udziela Wydział Gospodarki Drewnem RDLP w Krośnie, e-mail: marketing@krosno.lasy.gov.pl

Ważne zmiany w regulaminie Submisji Drewna KROSNO 2024
- warunkiem udziału w Submisji jest wpłata wadium.

Warunkiem udziału w submisji jest wpłata wadium w wysokości 10.000 PLN  (słownie: dziesięć tysięcy złotych polskich). Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy nr
51 2030 0045 1110 0000 0025 2260 ;
PL51 2030 0045 1110 0000 0025 2260 IBAN; SWIFT/BIC PPABPLPK
należący do Nadleśnictwa Brzozów, ul. Moniuszki 25, 36-200 Brzozów. Wadium należy wpłacić do dnia 21.02.2024 r. (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Nadleśnictwa).
W tytule przelewu należy wpisać :  „WADIUM - SUBMISJA”

 

 

HOLZSUBMISSION „KROSNO 2024”
REGIONALDIREKTION DER STAATSFORSTEN IN KROSNO / POLEN
ul. Bieszczadzka 2, 38-400 KROSNO
www.krosno.lasy.gov.pl; E-mail : marketing@krosno.lasy.gov.pl
Datum und Ort der Submission: 22.02.2024; Forstamt Brzozów

 

KATALOG der fünfundzwanzigsten Holz-Submission „KROSNO 2024“
Dokumente zum unterladen:

1. Einführung

2. Grundsatze der Submission KROSNO 2024

2.1. Anlage - Vertrag

2.2. Anlage - Zusatzvereinbarung

2.3. Anlage - Durchführungsverordnung EU 2018.1912

2.4. Anlage - DSGVO  RODO

3. Kontaktdaten

4. Zusammensetzung des Holzes 2024

5. Holzlagerplätzen-Abfahrtspläne 2024

6. PEFC-Standards für nachhaltige Waldbewirtschaftung

 

Offerte für Holz - Submission „KROSNO 2024” am 22.02.2024

7. Bieterkarte 2024

8. Erklärung zum Mindestabnahmegewicht 2024

9. OFFERTENKARTEN

10. Errata zum Katalog der funfundzwanzigsten Holz-Submission "KROSNO 2024"

Das Holz ist auf den Lagerplätzen in Godowa, Oleszyce und Załuż in den Tagen 14-21.02.2024 zu besehen (auch am Samstag und Sonntag).
Wichtige Änderungen im Reglement:
- Voraussetzung für die Teilnahme ist die Zahlung der Kaution.

Voraussetzung für die Teilnahme an der Submission ist die Einzahlung einer Sicherheitsleistung  in Höhe von 10.000 PLN (in Worten: zehntausend poln. Zloty). Die Sicherheitsleistung ist auf das Bankkonto
Nr. 51 2030 0045 1110 0000 0025 2260;
PL51 2030 0045 1110 0000 0025 2260 IBAN; SWIFT/BIC PPABLPPK  Nadleśnictwo Brzozów, ul. Moniuszki 25, 36-200 Brzozów zu überweisen.
Die Zahlung muss bis zum 21.02.2024 erfolgen (maßgeblich ist der Eingang auf dem Bankkonto des Forstamtes).
Als  Überweisungszweck  tragen Sie bitte ein: „WADIUM-SUBMISJA“