Wydawca treści Wydawca treści

Ogłoszenia

Informacja
dla absolwentów szkół leśnych – kandydatów na staż w nadleśnictwach zgrupowanych
w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie w 2021 roku


Absolwenci wyższych i średnich szkół leśnych, ubiegający się o zatrudnienie na okres odbycia stażu w nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie w 2021 roku, zgodnie z Zarządzeniem nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 07.09.2012r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych, winni złożyć następujące dokumenty:
Absolwenci wyższych szkół leśnych:
1)    podanie o przyjęcie na staż (zawierające dane kontaktowe: e-mail, numer telefonu);
2)    kopię dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ich ukończeniu.
Absolwenci średnich szkół leśnych:
1)    podanie o przyjęcie na staż (zawierające dane kontaktowe: e-mail, numer telefonu);
2)    kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej;
3)    kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego.

Do w/w dokumentów należy dołączyć:
-    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w 2021 roku, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
-    oświadczenie o nieodbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości.
 

Absolwenci w rozumieniu przepisu § 1 pkt 6 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników PGL Lasy Państwowe są to osoby, które w okresie 24 miesięcy od dnia określonego w świadectwie ukończenia szkoły podejmą pracę w leśnictwie, z wyłączeniem okresów zwłoki w podjęciu zatrudnienia spowodowanych: obowiązkiem odbycia służby wojskowej, korzystaniem z urlopu macierzyńskiego (ojcowskiego) lub urlopu wychowawczego, długotrwałą chorobą, kontynuowaniem nauki na stacjonarnych studiach doktoranckich, nie dłużej jednak niż 4 lata.

Planowany termin rozpoczęcia stażu: 1 grudnia 2021 r. Termin ten może ulec zmianie.
Dokumenty w sprawie przyjęcia na staż należy składać drogą elektroniczną na adres: rdlp@krosno.lasy.gov.pl lub za pośrednictwem poczty na adres:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie
ul. Bieszczadzka 2
38-400 Krosno


Termin złożenia dokumentów - do dnia 31 sierpnia 2021 r. (liczy się data wysłania wiadomości e-mail lub stempla pocztowego).

Na żądanie RDLP w Krośnie absolwent jest zobowiązany do przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów, w celu potwierdzenia ich zgodności z oryginałem.
W przypadku zgłoszenia się liczby absolwentów przekraczającej limit wolnych miejsc
w 2021 roku, zostanie przeprowadzony na szczeblu RDLP w Krośnie dodatkowy egzamin kwalifikujący na staż, odrębnie dla absolwentów szkół średnich leśnych i absolwentów szkół wyższych leśnych. O terminie przeprowadzenia dodatkowego egzaminu kwalifikującego na staż, jego formie oraz zasadach zaliczenia egzaminu, kandydaci na staż zostaną powiadomieni.
Szczegółowych informacji dotyczących przyjmowania absolwentów na staż można zasięgać bezpośrednio w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie w  Wydziale Organizacji
i Kadr, tel. 13-43-73-903 lub 13-43-73-933 (a także w nadleśnictwach - stanowisko ds. pracowniczych).
Podanie danych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym określonym w ogłoszeniu o naborze na staż,  w celu wyłonienia kandydatów na staż w jednostkach organizacyjnych wchodzących w skład RDLP w Krośnie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi przeprowadzenie naboru na staż. Podanie innych danych jest dobrowolne.

Jako zasadę przyjmuje się formę komunikacji z kandydatami elektroniczną na adres
e-mail wskazany w podaniu o przyjęcie na staż. W przypadku wyboru przez kandydata komunikacji listem tradycyjnym, należy w podaniu o przyjęcie na staż wskazać tę formę oraz podać adres do korespondencji.

 

 

Krosno, 01 lipca 2021 r.

 

 


Ogłoszenia

Na podstawie § 19 pkt 8 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, nadanego zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 roku, zwołuję Komisje Projektu Planu (KPP):

  •  Dla Nadleśnictwa Rymanów, na dzień 12 czerwca 2019 roku o godzinie 900,
  •  Dla Nadleśnictwa Lesko, na dzień 13 czerwca 2019 roku o godzinie 900,
  •  Dla Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne, na dzień 13 czerwca 2019 roku o godzinie 1200.

Posiedzenia odbędą się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, ul. Bieszczadzka 2.
Obrady KPP, które będą miały charakter debaty publicznej w sprawie „Projektów planów urządzenia lasu” oraz „Prognoz oddziaływania planów urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000” dla Nadleśnictw Ustrzyki Dolne, Lesko i Rymanów, prowadzone będą każdorazowo wg następującego harmonogramu:
1. Powitanie uczestników debaty oraz przedstawienie w sposób szczegółowy zasad jej przeprowadzenia.
2. Sprawozdanie Dyrektora RDLP w Krośnie z czynności, o których mowa w § 125 ust. 2 pkt 7 i 8 lit. d oraz lit. e Instrukcji urządzania lasu.
3. Przedstawienie przez Zamawiającego sposobu ujęcia w projekcie planu urządzenia lasu, tych jego składników, w stosunku do których zostały wniesione uwagi i wnioski w ramach udziału społeczeństwa w procesie opracowania tego projektu, w tym wyłożenia do publicznego wglądu, które miało miejsce w dniach od 5 marca do 27 marca 2019 roku, wraz ze stanowiskiem Zamawiającego w tym zakresie.
4. Dyskusja dotycząca wniosków. W czasie dyskusji uczestnicy debaty mogą odnieść się zarówno do treści wniosków jak również do stanowiska Zamawiającego i Wykonawcy.
5. Przewodniczący obradom KPP, Dyrektor RDLP w Krośnie, dokona podsumowania kolejnych omawianych wniosków, przebiegu debaty oraz dokona rozstrzygnięcia dotyczącego sposobu ujęcia omawianych zagadnień w projekcie planu urządzenia lasu.
Z obrad zostanie sporządzony protokół ustaleń zawierający:
1. Wykaz uczestników debaty.
2. Zagadnienia omawiane podczas debaty oraz uzasadnienie, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz. U. z 2018 roku, poz.2081 ze zm.).
Protokoły ustaleń KPP stanowić będą załączniki do ogólnych opisów lasów Nadleśnictw Ustrzyki Dolne, Lesko i Rymanów.

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji

Lasów Państwowych w Krośnie