Wydawca treści Wydawca treści

SPRZEDAŻ POLOWAŃ

 

SPRZEDAŻ POLOWAŃ W OŚRODKACH HODOWLI ZWIERZYTNY REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W KROŚNIE

Oferta cenowa na sprzedaż polowań na sezon 2024/2025 - do pobrania

 

Adresy Nadleśnictw sprzedających polowania:

Lp. OHZ LP Numer obwodu Adres korespondencyjny e-mail / strona internetowa telefon
1. Baligród 215 pk ul. Bieszczadzka 15 38-606 Baligród baligrod@krosno.lasy.gov.pl
baligrod.krosno.lasy.gov.pl
+ 48 134657200
2. Bircza 160 pk 178 pk Stara Bircza 99
37-740 Bircza
bircza@krosno.lasy.gov.pl
bircza.krosno.lasy.gov.pl
+ 48 166522280
3. Cisna 218 pk Cisna 87 A
38-607 Cisna
cisna@krosno.lasy.gov.pl
cisna.krosno.lasy.gov.pl
+ 48 134686301
4. Komańcza 214 pk Komańcza 125
38-543 Komańcza
komancza@krosno.lasy.gov.pl
komancza.krosno.lasy.gov.pl
+ 48 134677014
5. Lutowiska 216 pk Lutowiska 4
38-713 Lutowiska
lutowiska@krosno.lasy.gov.pl
lutowiska.krosno.lasy.gov.pl
+ 48 134610168
6. Rymanów 189 pk ul. Dworska 38
38-480 Rymanów 
rymanow@krosno.lasy.gov.pl
rymanow.krosno.lasy.gov.pl
+ 48 134344270
7. Stuposiany 220 pk Stuposiany 4
38-713 Lutowiska

stuposiany@krosno.lasy.gov.pl
stuposiany.krosno.lasy.gov.pl

+ 48 134610010
8. Ustrzyki Dolne 212 pk ul. Rynek 6
38-700 Ustrzyki Dolne
ustrzyki.dolne@krosno.lasy.gov.pl
ustrzykidolne.krosno.lasy.gov.pl
+ 48 134611031

 

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ POLOWANIA - do pobrania 

We wniosku należy wpisać:
1.    Ilość myśliwych, którzy są zainteresowani polowaniem w naszych łowiskach.
2.    Dane myśliwych.
3.    Termin pobytu.
4.    Termin polowania.
5.    Gatunek i ilość zwierzyny, na którą by chcieli polować (w przypadku samców zwierzyny płowej również należy określić przedział wagowy trofeum).
6.    Rodzaj zakwaterowania.
7.    Rachunek bankowy grupy myśliwych lub myśliwego.
8.    Uwagi.
Wniosek o organizację polowania powinien być przesłany na 14 dni przed terminem planowanego polowania. Termin składania wniosku może być krótszy, wyłącznie na podstawie porozumienia stron. Nadleśnictwo sprzedające polowanie po otrzymaniu wniosku, zwrotnie prześle potwierdzenie zamówienia polowania wraz z podaniem informacji o wysokości i terminie wpłaty zaliczki (przedpłaty) oraz numerze rachunku bankowego, na które należy wpłacić zaliczkę.
Organizator nie dopuści myśliwych do polowania, jeżeli przedpłata nie została wpłacona na właściwy rachunek bankowy.
Rozliczenie polowania odbędzie się w oparciu i na zasadach wyszczególnionych w  OFERCIE CENOWEJ.
Wszystkie ceny w ofercie są cenami brutto, w których został już uwzględniony podatek VAT
Informacje dodatkowe:
    Myśliwy zagraniczny, który udaje się na polowanie do Polski musi posiadać ważne:
1)    Zezwolenie na wwóz broni i amunicji.
2)    Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Myśliwy ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za szkody będące skutkiem jego działania oraz zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania polskiego prawa łowieckiego.