Asset Publisher Asset Publisher

Informacja

Informacja


dla absolwentów szkół leśnych – kandydatów na staż w nadleśnictwach zgrupowanych
w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie w 2023 roku


Absolwenci wyższych i średnich szkół leśnych, ubiegający się o zatrudnienie na okres odbycia stażu w nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie w 2023 roku, zgodnie z Zarządzeniem nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 07.09.2012r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych, winni złożyć następujące dokumenty:
Absolwenci wyższych szkół leśnych:
1)    podanie o przyjęcie na staż (zawierające dane kontaktowe: e-mail, numer telefonu);
2)    kopię dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ich ukończeniu.
Absolwenci średnich szkół leśnych:
1)    podanie o przyjęcie na staż (zawierające dane kontaktowe: e-mail, numer telefonu);
2)    kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej;
3)    kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego.


Do w/w dokumentów należy dołączyć:
⦁    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w 2023 roku, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
⦁    oświadczenie o nieodbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości.
Absolwenci w rozumieniu przepisu § 1 pkt 6 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników PGL Lasy Państwowe są to osoby, które w okresie 24 miesięcy od dnia określonego w świadectwie ukończenia szkoły podejmą pracę w leśnictwie, z wyłączeniem okresów zwłoki w podjęciu zatrudnienia spowodowanych: korzystaniem z zasiłku macierzyńskiego, urlopu wychowawczego, udokumentowaną chorobą trwającą nieprzerwanie przez co najmniej 30 dni jednak nie więcej niż 12 miesięcy, kontynuowaniem nauki na stacjonarnych studiach doktoranckich nie dłużej jednak niż 4 lata.
Planowany termin rozpoczęcia stażu: 1 grudnia 2023 r. Termin ten może ulec zmianie.
Dokumenty w sprawie przyjęcia na staż należy składać drogą elektroniczną na adres: rdlp@krosno.lasy.gov.pl lub za pośrednictwem poczty na adres:


Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie
ul. Bieszczadzka 2
38-400 Krosno


Termin złożenia dokumentów - do dnia 31 sierpnia 2023 r. (liczy się data wpływu do RDLP).
Na żądanie RDLP w Krośnie absolwent jest zobowiązany do przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów, w celu potwierdzenia ich zgodności z oryginałem.
W przypadku zgłoszenia się liczby absolwentów przekraczającej limit wolnych miejsc
w 2023 roku, zostanie przeprowadzony na szczeblu RDLP w Krośnie dodatkowy egzamin kwalifikujący na staż, odrębnie dla absolwentów szkół średnich leśnych i absolwentów szkół wyższych leśnych. O terminie przeprowadzenia dodatkowego egzaminu kwalifikującego na staż, jego formie oraz zasadach zaliczenia egzaminu, kandydaci na staż zostaną powiadomieni.
Szczegółowych informacji dotyczących przyjmowania absolwentów na staż można zasięgać bezpośrednio w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie w  Wydziale Organizacji
i Kadr, tel. 13-43-73-903 lub 13-43-73-933 (a także w nadleśnictwach - stanowisko ds. pracowniczych).
Podanie danych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym określonym w ogłoszeniu o naborze na staż,  w celu wyłonienia kandydatów na staż w jednostkach organizacyjnych wchodzących w skład RDLP w Krośnie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi przeprowadzenie naboru na staż. Podanie innych danych jest dobrowolne.

Jako zasadę komunikacji z kandydatami przyjmuje się formę elektroniczną na adres
e-mail wskazany w podaniu o przyjęcie na staż. W przypadku wyboru przez kandydata komunikacji listem tradycyjnym, należy w podaniu o przyjęcie na staż wskazać tę formę oraz podać adres do korespondencji.

 

Krosno, 03 lipca 2023 r.

 


Informacji o trybie postępowania z przesyłanymi ofertami pracy w sytuacji braku prowadzenia postępowania rekrutacyjnego

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie  informuje, że dokumenty CV będą przyjmowane wyłącznie w trakcie postępowania rekrutacyjnego na konkretne stanowisko pracy. Wpływające podania o pracę oraz dołączane CV poza prowadzoną rekrutacją,   będą usuwane poprzez zniszczenie wersji papierowej lub kasowanie wersji elektronicznej. Informacje o prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym umieszczone zostaną na stronie internetowej oraz na BIP RDLP w Krośnie