Asset Publisher Asset Publisher

Bank danych o lasach

Aktualizacja danych związanych z powierzchnią leśną i zasobami drzewnymi była prowadzona przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL) już od roku 1967.

 W zasobach RDLP w Krośnie znajduje się, oczywiście w formie papierowej, opracowanie przedstawiające wyniki doraźnej aktualizacji powierzchni leśnej i zasobów drzewnych przeprowadzonej przez BULiGL wg stanu na 1 stycznia 1978 r., na podstawie Zarządzenia nr 51 Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 29 grudnia 1977 r., zn. spr. : P-1-70-41/3/77. Informacja ta nawiązuje do wspomnianej na wstępie aktualizacji przeprowadzonej wg stanu na 1967 r.

Rozwój techniki, szczególnie w zakresie gromadzenia, przetwarzania i upubliczniania danych zainicjował działania zmierzające do powstania Banku Danych o Lasach (BDL) w obecnym, szeroko dostępnym kształcie. Prace te podjęto już w 2009 roku, kiedy to Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, Zarządzeniem nr 36 z dnia 19 maja 2009 r. powołał zespół zadaniowy, którego zadaniem było opracowanie koncepcji budowy i funkcjonowania banku danych
o zasobach leśnych i stanie lasów wszystkich form własności. Pierwszym etapem realizacji tej koncepcji było jej pilotażowe wdrożenie przez BULiGL, na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (DGLP) w latach 2010-2012. Prace te obejmowały zaprojektowanie oraz wykonanie hurtowni danych, części obliczeniowo-raportującej i portalu internetowego.
W ramach pilotażu zebrano również dane z planów urządzenia lasu dla wszystkich lasów
w zarządzie PGL Lasy Państwowe oraz dane z okresowych prac urządzeniowych dla lasów innych form własności z obszaru trzech województw: małopolskiego, mazowieckiego
i podkarpackiego. Pilotaż zakończył się w 2012 roku, a jednym z jego rezultatów było publiczne udostępnienie portalu internetowego prezentującego wyniki prac w postaci przekrojowych zestawień, mapy interaktywnej oraz usługi World Map Service (WMS), która pozwala m. in. na publikację danych przestrzennych z BDL na dowolnym internetowym portalu mapowym. Portal ten zyskał popularność wśród instytucji i firm wykorzystujących w swojej działalności informacje o lasach, jak również wśród społeczeństwa, ale tylko zainteresowanych osób. Kolejne prace nad BDL-em doprowadziły do tego, że od grudnia 2014 roku udostępniono publicznie zasoby Banku Danych o Lasach w nowej, bardzo zbliżonej do obecnie wykorzystywanej, postaci.
https://www.bdl.lasy.gov.pl
Dane dotyczące aktualizacji stanu lasu zgromadzone w BDL pochodzą z planów urządzenia lasu oraz z uproszczonych planów urządzenia lasu, są więc na dzień dzisiejszy najdokładniejszymi informacjami opisującymi stan lasów w Polsce. Na stronie BDL można znaleźć również dane pochodzące z prowadzonej pod patronatem Instytutu Badawczego Leśnictwa (IBL) od 2005 roku Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu (WISL). Dane WISL opracowane są na podstawie wyników pomiarów z powierzchni próbnych założonych
w ramach kolejnych cyków. Prowadzenie WISL stanowi warunek uczestnictwa Polski
w procesach międzynarodowych dotyczących lasów i leśnictwa.
Obowiązek prowadzenia BDL, zarówno aktualizacji stanu lasów jak również WISL nakłada na Lasy Państwowe ustawa o lasach, która w art. 13 a zalicza taką działalność jako element zrównoważonej gospodarki leśnej. Zadanie to realizuje, na zlecenie Lasów Państwowych, BULiGL.
Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że dane zamieszczone na BDL są dostępne dla ogółu społeczeństwa. Taki sposób prezentowania danych, szczególnie w odniesieniu do Lasów Państwowych jako zarządcy majątku Skarbu Państwa, daje możliwość oceny prowadzonej gospodarki leśnej przez społeczeństwo. Reagowanie na wszelkie uwagi pochodzące od szerokorozumianej strony społecznej daje możliwość Lasom Państwowym zarządzania majątkiem Skarbu Państwa na zasadzie zrównoważonego rozwoju.