Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Obiekty edukacyjne


Wskaż Nadleśnictwo aby uzyskać informację o ścieżkach przyrodniczych
 

ŚCIEŻKI PRZYRODNICZE

Nadleśnictwo Mielec
Podróżnik – zlokalizowana w okolicach miasta Mielca, w l-ctwie Mościska. Pokazuje pozostałości Puszczy Sandomierskiej. Długość 7 km. Początek przy osadzie leśnej w Mościskach, dalej znajdują się przystanki: kapliczka, las – skarbiec człowieka, mrowiska, fazy rozwojowe d-stanów, uroczysko jodły, uprawa leśna, urządzenia łowieckie, pomnikowy dąb, sosna , zbiornik p.pożarowy.
Trześń – okolice Mielca – ścieżka biegnie po trudnych ale malowniczych, bagiennych terenach. Długość 1,2 km, łączy się ze ścieżką Podróżnik. Na ścieżce można zapoznać się z biologią i zwyczajami różnych gatunków zwierząt leśnych.
Do bobra – okolice m. Mielca znajduje się w leśnictwie Cyranka, przybliża informacje o biologii, zwyczajach, siedlisku bobra, który pojawił się na terenie Mielca w wyniku introdukcji przeprowadzonej przez leśników w roku 1997. Wyposażona jest w tablice, ławki. Poszczególne przystanki to: historia bobra, wygląd bobra, biologia bobra, wpływ bobrów na środowisko, dieta bobra, podglądamy bobra. Na tablicach można znaleźć również informacje o spotykanej na ścieżce roślinności. Ostrowy – ścieżka znajduje się na terenie wsi Ostrowy Baranowskie w gminie Cmolas. Przybliża informacje o miejscowych lasach, roślinności leśnej oraz ich społecznej roli. Mieszkańcy Ostrów Baranowskich zawsze byli związani z lasem, specjalizowali się w bednarstwie. Początek ścieżki przy szkole podstawowej w Ostrowach a koniec w rezerwacie przyrody „Jaźwiana Góra". Nazwa rezerwatu pochodzi od jaźców – borsuków, które upodobały sobie to najwyższe w okolicy wzniesienie. Rezerwat chroni fragment lasu jodłowo – bukowego w różnym wieku.

ŚCIEŻKI PRZYRODNICZE

Nadleśnictwo Kolbuszowa
Białkówka – w Nowej Wsi . W skład ścieżki wchodzą 2 pętle o dł. 1,5 km i 4 km, wyposażona jest w zieloną klasę. Tematyka przystanków: odnowienia naturalne lasu, zabezpieczanie przed uszkodzeniami od zwierzyny, oczko wodne, odnawianie sztuczne lasu, fazy rozwojowe d-stanów, gatunki roślin i zwierząt, ochrona fauny, światło w lesie, ochrona p. poż, ochrona gatunkowa zwierząt.
Maziarnia – w Wilczej Woli. Poprowadzona wzdłuż zbiornika wodnego Maziarnia. Długość 3,5 km. Na ścieżce miejsce wypoczynkowe z 3 punktami na ognisko, boisko do gry w siatkówkę. 9 tablic przystankowych, które prezentują: szkodnictwo leśne, pożary lasu, wypoczynkową rolę lasu, erozję gleby, rolę wody w przyrodzie, produkcyjną funkcję lasu, Królewski Trakt Piastowski.
Dymarka – w Porębach Dymarskich. Złożona z 3 pętli o łącznej dł. 25 km. Na całej trasie rozmieszczono tabliczki z nazwami roślin, które można spotkać po drodze. 11 miejsc przystankowych: rola wody w przyrodzie, pożary lasu, budki lęgowe, wypoczynkowa rola lasu, surowce mineralne, odnowienia naturalne, tropy zwierząt, piętrowa budowa lasu, wykorzystanie drewna, uprawa pochodna.
Świerczówka – w cz. pn – wsch. wsi Świerczów k. Kolbuszowej 2 zamknięte pętle – 5,3 km i 2,5 km – początek i koniec na parkingu przy zielonej klasie, 9 miejsc przystankowych, od ścieżki odgałęzienie do zagrody ze strusiami, świnką wietnamską, dzikimi królikami i kurami ozdobnymi. Na ścieżce drzewa pomnikowe, użytek ekologiczny, mała retencja, mrowiska, dziuplaste drzewa, mikoryzy leśne, dokarmianie ptaków, leje po V-1 i V-2.

ŚCIEŻKI PRZYRODNICZE

Nadleśnictwo Tuszyma
Bagno Przecławskie – w rezerwacie torfowiskowym „Bagno Przecławskie" (m. Przecław) – długość 800 m, przebiega przez niewielki ale interesujący fragment rezerwatu. Udostępnia bardzo ciekawe z punktu widzenia wielu dziedzin przyrodniczych takich jak botanika, geomorfologia, klimatologia, gleboznawstwo, hydrologia - zjawiska przyrodnicze. 9 przystanków: rezerwat, powstanie torfowiska, rośliny torfowiskowe i bagienne, gleby rezerwatu, wykrot, zespoły roślinne, eksploatacja torfowiska, zwierzęta w rezerwacie.
"Poznaj Las" - Buczyna – w rezerwacie przyrody „Buczyna na Płaskowyżu Kolbuszowskim" w m. Przecław – Na cenne drzewostany w tych okolicach, będące pozostałością lasów Ossolińskich zwrócił uwagę prof. Wł. Szafer. Ścieżka ma dwa warianty – pierwszy o dł. 1,5 km prowadzi granicami rezerwatu – przybliża jego walory przyrodnicze, drugi – 3,6 km prowadzi lasami gospodarczymi. 12 przystanków dotyczących sposobów gospodarowania w tym ekosystemie.
Korzeniów(poza LP)Ścieżka zlokalizowana w m. Korzeniów. Pierwszy przystanek znajduje się w zespole parkowo – pałacowym w centrum Korzeniowa, na uwagę zasługuje kilkanaście drzew o rozmiarach pomnikowych. W parku urządzono 5 stanowisk dydaktycznych (topola biała, staw, dworek, polana grabowa, figurka Matki Boskiej, eutrofizacja), przystanek drugi – Babi Mur – zabytkowa kapliczka i głaz narzutowy – pomnik, miejsce pamięci ofiar najazdu szwedzkiego i Rakoczego, przystanek trzeci – śródleśny staw (zw. Eden), przystanek czwarty – Grób Dragona – z XVI w.

ŚCIEŻKI PRZYRODNICZE

Nadleśnictwo Głogów
Bór – 2 ścieżki położone na terenie rezerwatu przyrody „Bór" (przy szosie Rzeszów – Głogów Młp.) Krótsza – 4 km, dłuższa – 7 km. Część trasy jest wspólna. Na trasie opisano najciekawsze fragmenty zbiorowisk roślinnych (bór mieszany, starodrzew sosnowo – bukowy z czosnkiem siatkowatym, zarośla z wierzbą uszatą, monokulturę dębu czerwonego, bór mieszany ze świerkiem, ols porzeczkowy, bór mieszany z trzęślicą modrą), miejsca martyrologii z okresu II wojny światowej (mogiły poległych Żydów po likwidacji rzeszowskiego getta, mogiłę 300 więźniów polskich), oczko wodne, ośrodek szkolenia strzeleckiego. Na końcu ścieżki – zielona klasa z tablicami o treści przyrodniczej.
Annopol „Nad Stawami" w Głogowie Małopolskim – długość 4 km, w połowie drogi urządzono zieloną klasę przy budynku N-ctwa a w siedzibie N-ctwa – izbę leśną. Ścieżka rozpoczyna się obok gminnego, wodnego ośrodka rekreacyjnego, na trasie wyznaczono przystanki z tablicami opisującymi rośliny i siedliska leśne.
Bratkowice - Ścieżka tworzy pętlę o długości 4 km. Zaczyna się i kończy w punkcie edukacyjnym przy leśniczówce w Bratkowicach. Tam też znajdują się 3 dęby – pomniki przyrody. Następne przystanki to stanowisko długosza królewskiego, krzyż milenijny w drzewostanie sosnowym wystawiony w 2000 r. jako wotum dziękczynne mieszkańców Bratkowic, kamienny ołtarz i kaplica.

ŚCIEŻKI PRZYRODNICZE

Nadleśnictwo Leżajsk
Ostoje bobrowe m. Jelna k. Leżajska – usytuowana na obrzeżach Leżajska, długość 4 km, początek ścieżki przy siedzibie N-ctwa . W budynku można obejrzeć ekspozycję zwierząt, posłuchać i przejrzeć multimedialną prezentację gatunków ptaków, fotogramy przyrodnicze, w otoczeniu N-ctwa – małe arboretum. Ścieżka przebiega wzdłuż zalewu „Floryda" i ostoi bobrowych. 46 tablic poglądowych o tematyce: las i jego mieszkańcy, podstawowe gatunki drzew, krzewów, zwierząt, zbiorowiska roślinne, funkcje lasu, zagrożenia środowiska przyrodniczego, praca leśnika . Na uwagę zasługują ostoje bobrowe z rozlewiskami, licznymi tamami, pniami ściętych drzew. Pomost widokowy zbudowano nad rozległym bagnem, skąd można obserwować życie ptaków wodnych, płazów, gadów, oraz roślinność bagienną. Na końcowym przystanku znajduje się miejsce wypoczynkowe.

ŚCIEŻKI PRZYRODNICZE

Nadleśnictwo Sieniawa
Radawa – Ścieżka położona w pobliżu ośrodka wypoczynkowego w Radawie nad zalewem. Trasa ścieżki przebiega przez leśnictwo Czerwona Wola, uroczysko Dereweckie. Długość 3,8 km, 10 przystanków. W połowie długości znajduje się miejsce odpoczynkowe z urządzeniami do zabaw dla dzieci. Prezentuje następujące zagadnienia na poszczególnych przystankach: pielęgnacja lasu, ochrona przyrody, gospodarka łowiecka, ochrona pożytecznej fauny, podział powierzchniowy terenów leśnych, ochrona lasu przed zwierzyną, zalesianie gruntów porolnych, ochrona lasu przed owadami, ogień – groźba dla lasu. Dojazd autobusami PKS z Jarosławia w kierunku wsi Wola Mołodyca, Mołodycz , samochodem lub rowerem drogą asfaltową od wsi Wiązownica w kierunku miejscowości Radawa. Kierunek marszu wyznaczają zielone strzałki.

ŚCIEŻKI PRZYRODNICZE

Nadleśnictwo Oleszyce
Na Laszce – ukazuje walory przyrodniczo – krajobrazowe terenów N-ctwa Oleszyce oraz przedstawia las jako gospodarstwo leśne. Ścieżka znajduje się w dużym kompleksie Lasów Sieniawskich, punkt początkowy przy drodze z Cewkowa do Woli Mołodyckiej, 14 km od Oleszyc. Ścieżka tworzy 2 pętle – o długości 3,6 km i 6,2 km. W połowie trasy – miejsce przystankowe z ławami i stołami. Przystanki na trasie: dary lasu – korzyści z lasu, funkcje lasu, u zbiegu dwóch potoków – widok na dolinę, rola wody w przyrodzie, buczyna karpacka, drzewostan olszowy, śródleśne stawy, łęg jesionowo – olszowy, las grądowy, bór sosnowy, źródliska rzeki Przerwy.
Katyński Las Pamięci - W 2011 r. założono Las Pamięci poświęcony leśnikom pomordowanym w „Katyniach Wschodu". Posadzono 820 dębów upamiętniających leśników - ofiary zbrodni katyńskiej. Sadzonki wyrosły z nasion, które wysiano rankiem 10 kwietnia 2010 r. w 70 rocznicę zbrodni katyńskiej – jednocześnie ( ! ) w dzień katastrofy smoleńskiej. Każde z 724 drzewek poświęcono 1 zamordowanemu leśnikowi, dodatkowo posadzono 96 dębów – symbolizujących ofiary katastrofy smoleńskiej. Przy każdym drzewie znajduje się tabliczka z nazwiskiem pomordowanego.

ŚCIEŻKI PRZYRODNICZE

Nadleśnictwo Narol
Bukowy Las pod Narolem – prowadzi przez rezerwat przyrody „Bukowy Las" na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej. Prezentuje pozostałości kompleksów lasów bukowych, jakie do niedawna panowały na Roztoczu. Długość 1,5 km, 4 przystanki – zbiorowiska pogórskiej formy buczyny karpackiej – wariant żyzny, wilgotny i zniekształcony – roślinność, fauna, osobliwości florystyczne. Łanowo występuje tutaj czosnek niedźwiedzi tworząc w okresie kwitnienia przepiękne kobierce. Dojazd autobusem PKS do Narola, 200 m od siedziby N-ctwa w stronę Cieszanowa skręcamy w prawo w drogę dojazdową prowadzącą do ścieżki.
Kobyle Jezioro w Hucie Złomy – ok. 7,5 km od Narola. Trasa prowadzi przez rezerwat torfowiskowy „Źródła Tanwi", który mieszkańcy nazywają Kobylim Jeziorem. Poszczególne przystanki to: krzyż wapienny (liczne na Roztoczu), zbiorowisko boru wilgotnego, gleby organiczne – torf i mursz, drzewostan sosnowy, jałowiec pospolity, młodnik sosnowy. Długość ścieżki 2 km, 8 przystanków – przy ostatnim miejsce ogniskowe ze stołami i ławami. Maksymalna wielkość grupy, która może jednorazowo zwiedzać rezerwat to 30 osób. Dojazd PKS do m. Łówcza - 4,5 km od ścieżki, samochodem dojeżdżamy do m. Huta Złomy, 50 m od ścieżki.

ŚCIEŻKI PRZYRODNICZE

Nadleśnictwo Lubaczów
Horyniec – Nowiny Horynieckie – m. Horyniec Zdrój - ścieżka przyrodniczo – kulturowa (pieszo – rowerowa), długość 8 km, 8 przystanków. Początek trasy w parku zdrojowym w Horyńcu Zdroju. Na trasie park zdrojowy z zakładem przyrodoleczniczym, zabytkowy cmentarz z kaplicą mauzoleum właścicieli Horyńca – Ponińskich, XVIII w. zespół klasztorny OO. Franciszkanów, zbiorowisko leśne buczyny karpackiej, kaplica Matki Boskiej Horynieckiej na źródłach Słotwiny, przydrożne krzyże wapienne z zakładu w Bruśnie Starym.
Za Niwą – w Horyńcu Zdroju – ścieżka spacerowo - rekreacyjna dla kuracjuszy miejscowych sanatoriów oraz szkół i turystów. Długość 3,5 km, 8 przystanków. Rozpoczyna się przy uzdrowisku „Horyniec", na trasie opisy rodzimych gatunków drzew oraz ciekawostek przyrodniczych. Z trasy można podziwiać panoramę Roztocza Południowego i Płaskowyżu Tarnogrodzkiego.
Dębisko – Kruszyna - ścieżka o długości 10 km rozpoczyna się i kończy w Horyńcu Zdroju. Na jej trasie znajduje się 10 przystanków: kaplica zdrojowa bł. Jakuba Strzemię z 1818 r., teatr dworski z 1848 r., zbiornik wodny na potoku Radrużka, pozostałości sowieckich ziemianek z II wojny światowej, dwie cerkwie greckokatolickie w Radrużu, zbiorowiska grądu i boru sosnowo – dębowego. W centrum Horyńca Zdroju znajduje się tablica przedstawiająca mapę ścieżki.
Jedlina - Początek przy leśniczówce w m. Załuże, obok której znajduje się sala edukacyjna , kolekcja rodzimych krzewów, wiata i boisko do gry w piłkę. Ścieżka ma pętlę o dł. 4 km. 10 przystanków, na których pokazano m.in. rodzime gatunki drzew, zbiorniki wodne, martwe drewno, mrowisko, gatunki chronione , ptaki leśne.

ŚCIEŻKI PRZYRODNICZE

Nadleśnictwo Jarosław
Od drzewa do drewna - Ścieżka dydaktyczna znajduje się przy siedzibie Nadleśnictwie Jarosław (Koniaczków 1L) – 6 km od centrum Jarosławia. Przebiega przez nowoutworzony park dendrologiczny o pow. 20 arów. Na ścieżce można obejrzeć kilkanaście rodzimych gatunków drzew leśnych oraz różnorodne zastosowanie drewna. Tematem przewodnim ścieżki jest drewno jako jeden z najbardziej wszechstronnych surowców a przy tym naturalny, zdrowy i w pełni odnawialny.
Szlaki rowerowe Lasów Sieniawskich:
* Mała pętla – długość 12,5 km Radawa – Cetula – Łapajówka – Radawa – nawierzchnia 7,6 km asfaltowa, 4,9 km gruntowa. Interesujące miejsca: cmentarz z I wojny światowej koło Cetuli, ścieżka przyrodnicza Łapajówka – Radawa, infrastruktura turystyczna – Łapajówka Średnia pętla – długość 21,3 km Radawa – Cetula – Zapałów – Surmaczówka – Radawa. Nawierzchnia – 10,4 km asfaltowa, 10,9 km gruntowa. Interesujące miejsca: Stawy w Surmaczówce, Dolina rzeki Lubaczówki.
* Duża pętla – długość 36,4 km Radawa – Cetula – Zapałów – Surmaczówka – Krzywa Pałka – Surmaczówka Gawra – Radawa. Nawierzchnia 22,2 km asfaltowa, 14,2 km – gruntowa. Interesujące miejsca: Kapliczka w Lichaczach, Aleja dębów przy Krzywej Pałce. Infrastruktura turystyczna – Kapliczka w Lichaczach, Siekierecka. Szlak łącznikowy – długość 9,2 km Zapałów Kąty – Bachory – Krzywa Pałka. Szlak polecany jako wydłużenie dużej pętli. Nawierzchnia: 9,2 km asfaltowa.

ŚCIEŻKI PRZYRODNICZE

ŚCIEŻKI PRZYRODNICZE

Nadleśnictwo Kańczuga
Husówka – m. Sietesz, gmina Kańczuga, długość 1 km, 6 miejsc przystankowych, położona w rezerwacie przyrody „Husówka", powstała w celu przybliżenia naturalnego stanowiska kłokoczki południowej – przedmiotu ochrony w rezerwacie, cennego starodrzewu modrzewia oraz wielu gatunków roślin i zwierząt. Tablice na przystankach opisują otaczające drzewostany, skrót informacji o kilkudziesięciu gatunkach roślin i zwierząt, które można spotkać na trasie.
Borek Nowosielski – ścieżka utworzona w kompleksie leśnym Borek Nowosielski przy ruchliwej trasie E-4. Długość 1 km. Ma kształt pętli , zaczyna się i kończy przy parkingu. Na trasie 7 przystanków z tablicami opisującymi drzewostany, gatunki roślin i zwierząt. Opisany jest również prowadzony tam proces przebudowy plantacji topolowej na drzewostan bukowo-dębowy.
Ścieżka koralowa w Cierpiszu - utworzona wspólnie ze Szkołą Podstawową w Cierpiszu, Gminą Łańcut, Starostwem Powiatowym i mieszkańcami Cierpisza. Trasa ma kształt pętli, wiedzie przez malownicze zakątki niewielkiego lasu. Wzdłuż trasy 10 przystanków z barwnymi tablicami i ławkami. W połowie trasy – miejsce wypoczynkowe z punktem na ognisko, trawiaste boisko piłkarskie, plac do gier i zabaw.

ŚCIEŻKI PRZYRODNICZE

Nadleśnictwo Bircza
Krępak – Ścieżka w rezerwacie przyrody „Krępak" (przy trasie Przemyśl – Sanok). Długość 2 km, 11 tablic przystankowych oraz 2 urządzone miejsca wypoczynkowe. Poszczególne przystanki poświecone są: budowie lasu oraz zbiorowiskom roślinnym, ptakom i ich roli w ekosystemie, łowiectwu i szkodom od zwierzyny, chorobom lasu, płazom, budowie geologicznej i erozji wodnej, sukcesji naturalnej, roli i znaczeniu ekotonu. Wyposażona w małą infrastrukturę – schody, mostki, balkony.
Drzewa parku podworskiego - w Jureczkowej Ścieżka dendrologiczno – edukacyjna położona w parku podworskim rodziny Korwinów, wcześniej Nowosielskich w Jureczkowej, przy trasie Ustrzyki Dolne - Przemyśl. Długość 1 km, 8 przystanków, miejsce wypoczynkowe i parking. Na poszczególnych przystankach poznajemy ciekawe gatunki drzew, związane z nimi legendy, wierzenia, ich znaczenie w życiu człowieka. Są to: cis, lipa, topola biała i czarna, leszczyna turecka, daglezja zielona, dąb szypułkowy, modrzew europejski, sosna wejmutka, żywotnik olbrzymi. Jeden z przystanków poświecony jest pszczelej pasiece.
Trasa Bobrowa Dolina – m. Lipa, trasa o długości 2,6 km w miejscowości Lipa. Przy trasie – parking, 2 miejsca biwakowe, 11 przystanków. W 1995 r. wprowadzono tu bobry (od nich nazwa doliny). Ścieżka b. interesująca – stawy , bagna, rozlewiska bobrowe, różne zbiorowiska roślinne, sukcesja naturalna. Dojazd od Birczy – przystanek autobusowy w m. Lipa
Pomocna Woda – m. Stara Bircza, ścieżka znajduje się we wsi Stara Bircza. Długość 2,7 km, 9 przystanków, czas 3-4 godz. Początek i koniec ścieżki na polu biwakowym na prawym brzegu rzeki Stupnicy. Dalej prowadzi w kierunku wzgórza Andzionki, duktami polno – leśnymi, przez lasy jodłowe, buczynę karpacką, fragmenty lasu o puszczańskim charakterze. Przystanek VI to źródełko zw. Pomocna Woda, przez miejscowych uznane za cudowne, związane z kultem Matki Boskiej.
Łomna - Ścieżka ukazuje zagadnienia związane z gospodarką łowiecką i rolno – leśną a także historię niezamieszkałej już wsi Łomna. Długość ścieżki 2,5 km, na trasie 11 przystanków, pole biwakowe i Las Medialny, który znajduje się pomiędzy 6 i 7 przystankiem.
Las Medialny to symbol wzajemnych kontaktów leśników i dziennikarzy z Polski i Ukrainy. Został założony w październiku 2004 r. Rosną tam dęby papieskie i sosny Benedyktynki.

ŚCIEŻKI PRZYRODNICZE

Nadleśnictwo Dynów
Kopaniny – w Dąbrówce Starzeńskiej, długość 3 km, 8 przystanków, miejsce wypoczynkowe. Trasa prowadzi od odkrywki geologicznej, przez d-stany zróżnicowane wiekowo i gatunkowo, po stanowisko czynnej ochrony płazów. Zwiedzając ścieżkę można poznać rodzime i obce gatunki drzew, dowiedzieć się o zabiegach hodowlanych w różnych fazach życia lasu, jakie szkody wyrządza zwierzyna i w jaki sposób leśnicy próbują je ograniczyć a także poznać produkty jakie można uzyskać z lasu. Trasa jest średnio trudna, w części występuje bardzo strome zejście. Koniecznie należy zabrać ze sobą dobre obuwie terenowe. Dojazd autobusem PKS do Dąbrówki Starzeńskiej, dalej pieszo. Samochodem lub rowerem do Dąbrówki Starzeńskiej, później w kierunku Żohatyna (ok. 9 km) albo drogą Bircza – Dynów biegnącą przez Lipę, Jawornik Ruski i Żohatyn.
Borownica - jest to ścieżka historyczno – przyrodnicza w m. Borownica. Długość 1,5 km. Ścieżka przedstawia bardzo ciekawą historię 17 pułku piechoty im. Ziemi Rzeszowskiej, który toczył walki o Borownicę i tu uległ rozbiciu. Pod względem przyrodniczym ścieżka przedstawia zabiegi gospodarcze prowadzone w lasach przez leśników – m.in. przebudowę drzewostanów, charakterystykę siedlisk typowych dla lasów Pogórza, rolę podszytu w drzewostanie. Na początku i końcu ścieżki znajdują się pola biwakowe z miejscem na ognisko, ławeczkami, toaletą. Trasa ścieżki nie jest trudna, nadaje się również dla osób starszych. Dojazd autobusem PKS do miejscowości Borownica lub samochodem drogą Bircza – Dynów.

ŚCIEŻKI PRZYRODNICZE

Nadleśnictwo Strzyżów
Wielki Las – przebiega w całości przez rezerwat przyrody „Wielki Las" w m. Wola Zgłobieńska. Ścieżka przybliża sam rezerwat oraz cechy lasów Pogórza Strzyżowskiego. Początek ścieżki to urządzony (zadaszenie, ławy, stoły) plac z tablicą informacyjną o rezerwacie. Długość 2 km, 12 przystanków prezentujących zagadnienia z hodowli i ochrony lasu, zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych oraz informacje o występującej tu florze i faunie. Przed przystankiem końcowym z wzniesienia można podziwiać panoramę Pogórza i Niziny Sandomierskiej. Dojazd z drogi Rzeszów – Krosno (25 km od Rzeszowa), w Czudcu przed przystankiem PKS za rynkiem skręcić w prawo w stronę lasu.
Mójka – Ścieżka znajduje się w gminie Błażowa, w rezerwacie przyrody „Mójka" w dwóch wariantach – „Szlak bobra"- (oznakowanie kolorem czerwonym) – trasa przeznaczona dla dzieci i młodzieży szkolnej, 14 przystanków, długość 3,5 km. „Szlak jelenia" – żółty kolor – dla bardziej wytrawnych turystów, trudniejsza, długość 5 km.. Atrakcją są bytujące tu bobry oraz jedyny pomnik przyrody nieożywionej „Błękitny Kamień". Dobry dojazd z Błażowej Górnej drogą na Ujazdy.
Góra Chełm - Oznaczona kolorem zielonym o dł. 2,5 km położona w całości w rezerwacie przyrody „Góra Chełm" na terenie Czarnorzecko – Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Na trasie ścieżki – rzadka na Pogórzu Strzyżowskim żyzna buczyna karpacka, zbiorowiska grądów i łęgów, półki skalne, kapliczka ze cudownym źródełkiem, kamieniołom, pole biwakowe i punkt widokowy. Dojazd drogą ze Stępiny ( z drogi Strzyżów – Frysztak skręcić w prawo) do Chytrówki. Tam zostawić samochód.
Herby - Długość ok. 2 km, oznaczona kolorem żółtym, prowadzi przez rezerwat przyrody „Herby". Jest to trasa b. urozmaicona, przez liczne wąwozy, jary, wyrobiska skalne. Początek na parkingu w Pułankach (tablica informacyjna z przebiegiem ścieżki). Poznajemy okopy z II wojny światowej, kamieniołom, punkt widokowy z piękną panoramą przełomu Wisłoka. Trasa kończy się na polu biwakowym, skąd można dojść do Szlaku Edukacji Ekologicznej i dalej do Stępiny.

ŚCIEŻKI PRZYRODNICZE

Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne
Na stokach Żukowa – m. Ustjanowa, długość 3,5 km, 16 przystanków, wiaty i ławki, miejsce na ognisko. Położona w miejscowości Ustjanowa, prowadzi trasami narciarstwa biegowego i kolarstwa górskiego po stokach pasma górskiego Żuków. Prezentuje specyfikę gospodarki leśnej w drzewostanach mieszanych i iglastych, różnorodność form roślinnych, strukturę lasu, wybrane zagadnienia z hodowli i ochrony lasu, walory krajobrazowe i historyczne. Na początku ścieżki urządzono zieloną klasę.

ŚCIEŻKI PRZYRODNICZE

Nadleśnictwo Brzozów
Podlesie – m. Brzozów . Długość 2,3 km, 15 przystanków w tym 1 na powierzchniach doświadczalnych Wydz. Leśnego AR w Krakowie. Przebiega przez las o bogatym składzie gatunkowym i urozmaiconej budowie: d-stan dębowo-jaworowo-jodłowy, starodrzewy modrzewia, dębu i jodły, naturalne polany żerowe dla zwierzyny, ols jesionowy, a także elementy kultury materialnej (kaplica – votum, dawna gajówka, łazienki – plac po uzdrowisku). Dojazd drogą z Krosna do Brzozowa przez Malinówkę.
Polanki – m. Bykowce, rezerwat przyrody „Polanki" w miejscowości Bykowce - 8 km od Sanoka, w południowej części Parku Krajobrazowego Gór Słonnych. Długość 2 km, 10 przystanków, parking, punkt widokowy, urządzenia turystyczne. Prezentuje: zbiorowiska roślinne (żyzną buczynę karpacką), wiele osobliwości flory i fauny, pomniki przyrody, różne formy geologiczne. Dojazd z Przemyśla lub Sanoka drogą nr 98.
Jodełki - Ścieżka o dł. 3 km położona na terenie leśnictwa Wola Krecowska, posiada 4 przystanki (11 tablic informacyjnych) oraz punkt widokowy z piękną panoramą na wieś Siemuszowa. Na ścieżce liczne urządzenia turystyczne – stoły, ławy, kładki, schody, poręcze itp.

ŚCIEŻKI PRZYRODNICZE

Nadleśnictwo Kołaczyce
Bierówka – przy trasie Jasło – Rzeszów - Centrum Edukacji Ekologicznej w Bierówce – tu rozpoczynają się trasy 3 ścieżek tematycznych:
* (zielona)- Las – różnorodność biocenotyczna a gospodarcze użytkowanie: prowadzi przez typowe dla pogórza zbiorowiska buczyny, grądów, borów, jedlin oraz lasy łęgowe we wszystkich fazach rozwojowych d-stanów. Wszędzie widać pracę leśnika.
* (niebieska)- Najstarsze zabytki kultury materialnej (stanowisko archeologiczne) – ścieżka polecana jako rowerowa. Prowadzi do kurhanów w Sieklówce Dolnej – mogił sprzed 4600 lat.
* (czerwona) – Pamiątki tragicznej historii: prowadzi przez obszary lasu liniami oddziałowymi ( pokazuje zróżnicowanie wiekowe, gatunkowe i strukturę d-stanów) do cmentarza z II wojny światowej, gdzie spoczywają żołnierze polegli w 1939 r., rozstrzelani w latach 1940 – 44 oraz żołnierze AK.
Kretówki - Ścieżka przebiega główną drogą przecinającą rezerwat przyrody Kretówki. Wzdłuż drogi rozmieszczone są tablice przedstawiające zagadnienia przyrodniczo – leśne, w tym informacje o rezerwacie Kretówki, charakterystykę chronionego tu cisa pospolitego, podstawowe wiadomości z zakresu hodowli i ochrony lasu. Długość trasy – 900 m.

ŚCIEŻKI PRZYRODNICZE

Nadleśnictwo Dukla
Do Złotej Studzienki – m. Cergowa k. Dukli, prowadzi przez teren rezerwatu przyrody „Tysiąclecia na Cergowej Górze". Ścieżka w kształcie pętli z dojściem do Złotej Studzienki – źródła, które tradycja miejscowa wiąże z pobytem w tym miejscu św. Jana z Dukli. Długość 4 km, 7 przystanków informujących o: rezerwacie przyrody, podszycie z kłokoczką południową, dawnych stawach z ostoją bioróżnorodności, kapliczce z figurą św. Jana, piaskowcowych ostańcach, lesie górskim ze zróżnicowanymi gatunkami drzew.
Przełom Jasiołki – l-ctwo Daliowa.- Ścieżka prowadzi wzdłuż przełomowego odcinka rzeki Jasiołki po rezerwacie przyrody. Długość 4 km, duża różnica wzniesień – 250 m, trudny teren o kamienistym podłożu. 7 przystanków: rezerwat przyrody, miejsce rozmieszczenia ciężkich dział w II wojnie światowej, zróżnicowana budowa góry Ostrej, zbiorowiska roślinne jaworzyny górskiej z języcznikiem zwyczajnym, droga łemkowska, grąd, przełom rzeki między wzniesieniami Ostrej i Piotrusia.

ŚCIEŻKI PRZYRODNICZE

Nadleśnictwo Rymanów
Rymanów Zdrój – prezentuje walory przyrodnicze lasów l-ctwa Rymanów Zdrój a także pracę leśnika i jej wpływ na wygląd d-stanów. Na trasie ścieżki znajdują się stanowiska przystankowe: torfowisko, mrowisko, paprocie, odnowienia naturalne, ochrona lasu przed zwierzyną, daglezje, karmisko dla zwierzyny, polana Horodziska, fitocenoza łąkowa, remiza , punkt czynnej ochrony płazów, stanowiska historyczne – zamczyska, kopalnia, cmentarzysko oraz pozostałości po cerkwi w m. Wołtuszowa, leśna klasa dydaktyczna.
W dolinie Wisłoka – prowadzi z miejscowości Puławy przez tereny leśne do granicy rezerwatu przyrody „Bukowica" i doliny rzeki Wisłok. Na trasie występują okazy drzew pomnikowych, z miejsc widokowych rozciąga się wspaniała panorama na okoliczne wzgórza i rzekę Wisłok. Długość 10 km, różnica wzniesień 250 m.
Hrendówka – początek przy Ośrodku Edukacji w Hrendówce, prowadzi przez lasy leśnictwa Pastwiska. Długość – 2,5 km, czas przejścia 2,5 godz. 10 przystanków: urządzanie lasu, źródło potoku, użytkowanie lasu, nasiennictwo, młaka, brzezina, retencja wody, granica polno – leśna, bluszcz.
Do przełomu Wisłoka- Ścieżka łącząca Rymanów Zdrój i Rudawkę Rymanowską. Długość – 8 km, czas przejścia 3 godz. Idąc od strony Rymanowa kierujemy się na Wołtuszową, przez tereny leśnictw Rymanów Zdrój i Pastwiska docieramy do Ośrodka Wypoczynkowego Rudawka, w którym można odpocząć przy tężni czy basenie solankowym. W niedalekim sąsiedztwie znajduje się urokliwe miejsce pod skałą. Olza – będącą jedną z największych w Karpatach odkrywką łupków menilitowych.
Trasa „Jaga Kora"- Beskidzka Trasa Kurierska jest rekonstrukcją historycznego szlaku kurierskiego Komendy Głównej ZWZ AK, funkcjonującej w latach b1940 – 45. Długość trasy 27 km. Oznakowany znakiem Polski Walczącej szlak prowadzi z Rymanowa Zdroju przez Wisłoczek, Polany Surowicze, Wolę Niżną do Jasiela ( rezerwat przyrody „Źródliska Jasiołki").
Trasa narciarstwa biegowego i nordic walking - Trasa usytuowana jest w Rymanowie Zdroju. Początek przy „Wilczej Polanie" na drodze przy czarnym Potoku. Długość 2 km

ŚCIEŻKI PRZYRODNICZE

Nadleśnictwo Lesko
Góra Sobień - Scieżka bieże początek we wzmiankowanym już rezerwacie przyrody o tej samej nazwie. Jest łatwo dostępna, gyż znajduje się praktycznie przy drodze Lesko – Załuż. Na trasie ok. 3 km ustawiono kilkanaście tablic opisujących wybrane zagadnienia z gospodarki leśnej, dopasowane do otaczającego drzewostanu. Na trasie przygotowano kilka miejsc odpoczynku, oraz miejsce do rozpalenia ogniska. Wspólnie z Zespołem Karpackich Parków Krajobrazowych wydano przewodnik po ścieżce.

ŚCIEŻKI PRZYRODNICZE

Nadleśnictwo Kańczuga
Husówka - (teren wsi Sietesz, 10 km od Kańczugi) Utworzona w roku 1998 w celu ukazania naturalnego stanowiska kłokoczki południowej, cennego starodrzewu modrzewia oraz wielu gatunków roślin i zwierząt. Na trasie ścieżki rozlokowano 6 punktów przystankowych z tablicami informacyjnymi zawierającymi opisy otaczających drzewostanów, tworzących je drzew, krzewów i roślin runa a ponadto skrótowe informacje o kilkudziesięciu gatunkach zwierząt, które można tam spotkać. Długość ścieżki wynosi 1 km, orientacyjny czas zwiedzania około 1 godz.
Koralowa - (teren wsi Cierpisz, ok. 10 km od Łańcuta) Utworzona w roku 2001 - wspólne przedsięwzięcie Szkoły Podstawowej w Cierpiszu, Gminy Łańcut, Starostwa Powiatowego w Łańcucie, Nadleśnictwa Kańczuga i mieszkańców wsi Cierpisz. Trasa ścieżki w kształcie pętli wiedzie przez najbardziej malownicze zakątki niewielkiego kompleksu leśnego. Wzdłuż trasy urządzono 10 przystanków z barwnymi tablicami, na których w przystępny sposób przedstawiono budowę lasu, rośliny i zwierzęta, działanie sił przyrody, pracę leśnika. Na początku (końcu) ścieżki zorganizowano miejsce na ognisko wyposażone w ławki, stoły i drewnianą wiatę. Długość ścieżki 3,5 km, orientacyjny czas przejścia 2,5 godz.

ŚCIEŻKI PRZYRODNICZE

Nadleśnictwo Komańcza
Ścieżka przyrodniczo – historyczna po Komańczy i okolicy. Długość 7 km w kształcie pętli. 15 przystanków, z czego 9 o tematyce przyrodniczej, platforma widokowa, parking samochodowy, pole namiotowe z miejscem na ognisko. Opis trasy: cerkiew greckokatolicka pw. Opieki Matki Bożej Pokrowy, Cerkiew Prawosławna pw. Orędownictwa Matki Bożej Pokrowy, kompleks łąkowo – pastwiskowy, zbiorowisko łąki suchej, panoramiczny widok na Komańczę, sukcesja leśna, d-stan sosnowy na gruncie porolnym, młodnik świerkowy, zbiorowisko buczyny karpackiej, stanowisko młaki eutroficznej, klasztor Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek, przypotokowe zbiorowiska roślinne, miejsce katastrofy z I wojny św., leśna kolejka wąskotorowa Komańcza – Duszatyn, miejsce zbiorowego rozstrzelania ludności cygańskiej, kościół rzymskokatolicki.
Udava – Solinka - Międzynarodowa leśna ścieżka dydaktyczna (Nadleśnictwa Cisna i Komańcza) Ścieżka powstała w wyniku wspólnej inicjatywy leśników słowackich i polskich. Składa się z trzech odcinków:
  1. Osadne – Balnica (trasa o dł. ok. 2,5 km na terenie Słowacji)
  2. Doliną byłej wsi Balnica ( trasa o dł. ok. 7 km na terenie Nadleśnictwa Komańcza)
  3. Solinka (trasa w formie pętli o dł. 4,5 km na terenie Nadleśnictwa Cisna)
Dojście od Balnicy do Solinki ma dł. ok. 2,5 km i wyznakowane zostało zgodnie z przebiegiem na tym odcinku niebieskiego szlaku turystycznego prowadzącego granicą państwa. Przy polskim odcinku ścieżki zlokalizowane są dwa miejsca parkingowe – wiata w Solince i platforma widokowa w Balnicy. Wzdłuż całej trasy są liczne tablice z opisem zwiedzanych terenów. Bardzo atrakcyjnym sposobem dotarcia do Balnicy jest podróż „bieszczadzką ciuchcią" ze stacji Majdan k. Cisnej.

ŚCIEŻKI PRZYRODNICZE

Nadleśnictwo Cisna
Jeleni Skok- Ścieżka przebiega w pobliżu Cisnej. Przy wyjeździe w kierunku Wetliny należy skręcić w prawo drogą w kierunku lasu. Po przejechaniu przez tory kolejowe, przy granicy lasu skręcamy w prawo. Początkiem ścieżki jest wiata edukacyjna z miejscem ogniskowym. Ścieżka ma kształt pętli o długości 4,4 km. Na jej trasie możemy podziwiać urwiska skalne oraz piękne widoki na Rożki, Małe Jasło oraz pasmo połonin.
Sine Wiry – Ścieżka w rezerwacie przyrody „Sine Wiry" zlokalizowana w zachodniej części rezerwatu ukazuje piękno przełomowego odcinka rzeki Wetliny. Ścieżka biegnie grzbietem wzniesienia po wychodniach piaskowca uformowanego przez flisz karpacki. Ciekawostką na trasie ścieżki jest „Głowa łosia" – drzewo malowniczo oplecione wokół skał. Ścieżka znajduje się ok. 8 km od Kalnicy przy drodze leśnej Kalnica – Polanki, która jest doskonałym miejscem uprawiania turystyki rowerowej, narciarskiej lub nordic walking. Druga ścieżka o dł.. 2,5 km utworzona celem ukazania przełomowego odcinka rzeki Wetlina, łąk śródleśnych z gatunkami chronionymi roślin, pozostałości po wysiedlonej wsi Zawój (resztki zabudowań, studnie, piwnice), z której roztacza się panorama okolicznych wzgórz porośniętych lasem bukowo – jodłowym, następnie prowadzi brzegiem rzeki po stromych urwiskach, gdzie można zobaczyć naturalne ułożenia warstw skalnych przełomowego odcinka rzeki Wetliny.
Przy Oczku wodnym w Smereku - Długość 3 km. Początek przy drodze wojewódzkiej w Smereku, później drogą leśną biegnie w kierunku granicy państwa. Następnie skręca na stary szlak zrywkowy, przechodzi przez groblę i kończy się na wyspie, która powstała pomiędzy starym a nowym korytem potoku Smerek. Na wyspie – drewniana wiata edukacyjna. Wyspę porasta drzewostan ze smotrawą okazałą.

ŚCIEŻKI PRZYRODNICZE

Nadleśnictwo Lutowiska
Hulskie – w rezerwacie przyrody Hulskie, pokazuje najciekawsze fragmenty starodrzewu bukowo – jodłowego o charakterze naturalnym, idąc nią można podziwiać okazałe buki i jodły, wychodnie skalne, potoki górskie, rośliny chronione a także tropy niedźwiedzia, wilka, rysia, jelenia. Długość 4 km, 5 przystanków. Dojazd autobusem PKS do Zatwarnicy, dalej pieszo stokówką, obok leśniczówki Sękowiec do skrzyżowania z górną stokówką , która dochodzi do ścieżki.
Dwernik - Kamień – poprowadzona po wschodnim zboczu Dwernika Kamienia (teren Parku Krajobrazowego Doliny Sanu) – od wsi Nasiczne do szczytu Kamienia 1004 m npm. Długość 5,8 km, przybliża walory przyrodniczo - krajobrazowe oraz gospodarkę leśną w warunkach górskich. W pobliżu szczytu Dwernik Kamień znajdują się mogiły żołnierzy z I wojny światowej. Długość ścieżki – 4 km, 6 przystanków.
Dwrenik – Otryt - Chmiel prowadzi z miejscowości Dwerniczek (przy składzie drewna l-ctwa Dwerniczek) przez pasmo Otrytu do Chmiela. Długość 3 km, 7 przystanków. Nad Dwernikiem – punkt widokowy, skąd można podziwiać Magurę Stuposiańską, Kamień i Połoninę Wetlińską, las bukowy, wąwozy, drugi punkt widokowy na dolinę Sanu i BdPN, pozostałości wsi bojkowskiej – do Chmiela (cerkiew i cmentarz). Na grzbiecie Otrytu dochodzi się do odbudowanego po pożarze schroniska studenckiego - „Chatki Socjologa".
Szkółki w Smolniku – ścieżka prowadzi przez teren szkółki leśnej w Smolniku, prezentuje leśne gospodarstwo szkółkarskie, tereny po wiatrołomie z roku 1989, który wyłamał las, obecnie przebudowywany, znajduje się tu również miejsce do edukacji leśnej. Ciekawostką jest sztucznie utworzone żmijowisko oraz oczko wodne. Dojazd PKS do m. Smolnik, dojście szosą obok stacji benzynowej do drogi stokowej. Długość ścieżki 1,5 km, 7 przystanków

ŚCIEŻKI PRZYRODNICZE

Nadleśnictwo Baligród
Gołoborze - Długość 0,5 km, 5 przystanków. Trasa biegnie przez rezerwat przyrody „Gołoborze" i rozpoczyna się nad Rabiańskim Potokiem a kończy przy drodze do kamieniołomu „Rabe". Udostępnia rezerwat do częściowego zwiedzania, przybliża niektóre zagadnienia gospodarki leśnej. Atrakcją są też pobliskie źródła wód mineralnych.
Baligród – Wierchy Rybiański - Szlak Edukacji Leśnej. Trasa rozpoczyna się przy byłej siedzibie Nadleśnictwa Baligród a kończy powiązaniem z gminnymi szlakami turystycznymi ( spacerowymi). Długość 10 km, 12 przystanków oraz punkt widokowy i biwakowy. Szlak przebiega przez las jak i tereny otwarte prezentując szereg zagadnień z zakresu gospodarki leśnej, w tym szkółkarstwo leśne.
Woronikówka - Długość 0,4 km. Jest to boczne odgałęzienie zielonego szlaku turystycznego. Przebiega od szczytu Walter do rezerwatu Woronikówka. Szlak kończy się tablicą informacyjną nt. przedmiotu ochrony rezerwatu – cisa pospolitego.
Huczwice - Ścieżka geologiczno – przyrodnicza. Długość 0,5 km. Ścieżka biegnie równolegledo drogi prowadzącej do kamieniołomu „Huczwice" Umożliwia bezpiecznie obejrzenie warstw łupków lgockich. Na trasie 2 tablice informacyjne nt. fliszu karpackiego i sosny wdziarowej, która rośnie nad kamieniołomem.

ŚCIEŻKI PRZYRODNICZE

Nadleśnictwo Stuposiany
Jodła – początek ścieżki w miejscowości Pszczeliny na parkingu przy trasie Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne. Na trasie znajduje się 5 przystanków z tablicami dydaktycznymi. Wędrując ścieżką można dostrzec wiele gatunków ssaków i ptaków występujących w bieszczadzkich lasach. Trasę wzbogacają również rzadkie gatunki roślin oraz górski krajobraz. Punktem kulminacyjnym ścieżki był wspaniały okaz jodły pospolitej. Rosnąca tu jodła miała ok. 200 lat i była najgrubszym zaewidencjonowanym okazem tego gatunku w Polsce. Mierzyła 42 m wysokości, 527 cm obwodu i ok. 1,68 m pierśnicy. W grudniu 2013 r. powalił ją silny wiatr.
Brenzberg – zaczyna się przy drodze tuż za Mucznem, prowadzi na grzbiet Jeleniowatego i pozwala dotrzeć do miejsca mordu 74 Polaków przez UPA w sierpniu 1944 r. Na polanie, gdzie była leśniczówka leśniczego Franciszka Króla, w 2010 r. ustawiono obelisk z tablicą pamiątkową i drewniany krzyż. Do tego miejsca można dojść starą drogą a zejść nasypem przedwojennej kolejki wąskotorowej.
Wokół Mucznego - trasa ścieżki biegnie w bardzo malowniczym terenie, w samym sercu Bieszczadów. Ukazuje bogactwo i piękno bieszczadzkiej przyrody. Latem cieszy się dużym zainteresowaniem jako ścieżka spacerowa, natomiast zimą wykorzystywana jest jako trasa narciarstwa biegowego.
Krutyjówka – ścieżka ukazuje meandrujący potok Muczny w miejscu dawnej osady Krutyjówka, przebudowę drzewostanu olchowego jodłą i bukiem oraz kapliczkę św. Huberta. W miejscu tym możemy zaobserwować liczne rośliny chronione i unikatowe na terenie Bieszczadów, m.in. paprotkę zwyczajną, pióropusznika strusiego, widłaka jałowcowatego, wawrzynka wilczełyko, miesiącznicę trwałą, śnieżycę wiosenną, śnieżyczkę przebiśnieg, cebulicę dwulistną, zawilca gajowego, parzydło leśne.
Za domkiem myśliwskim - poruszając się trasą ścieżki podziwiamy piękno bieszczadzkich lasów. Z treści tablic edukacyjnych dowiadujemy się jak ważną funkcję pełnią nie zagospodarowane i jak by się mogło wydawać zaniedbane – pozostawione samemu sobie – miejsca bez drzew ale z butwiejącymi pniami, usychającymi gałęziami i połamanymi drzewami.
Stare Procisne – ścieżka zaczyna swój bieg na parkingu leśnym Hłynny, gdzie Wołosaty wpada do Sanu. Idąc trasą ścieżki poznajemy historię wsi Procisne, możemy zobaczyć miejsca bardzo często uczęszczane przez zwierzynę leśną, przebudowę drzewostanu świerkowego oraz zapoznać się z biologią dzika.
Trasą kolejki wąskotorowej – ścieżka w przygotowaniu. Długość 4 km. Na dużym odcinku biegnie trasą byłej kolejki wąskotorowej. Główny cel jej utworzenia to biegowa trasa narciarska. W sezonie letnim będzie też pełnić rolę trasy spacerowo – turystycznej.

Mielec Tuszyma Kolbuszowa Głogów Młp. Leżajsk Sieniawa Oleszyce Narol Lubaczów Jaroslaw Krasiczyn Kańczuga Bircza Dynów Strzyżów Ustrzyki Dol. Brzozów Kołaczyce Dukla Rymanów Lesko Komańcza Cisna Baligród Lutowiska Stuposiany
Schowaj opis