Wydawca treści Wydawca treści

ppoz_2014-2020

Nazwa projektu: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów"
Planowany okres realizacji: 2016-2022 r.
Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Głównym celem projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych, szczególnie w nadleśnictwach zakwalifikowanych do I kategorii zagrożenia pożarowego.
Cele uzupełniające:
·    rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych,
·    szybsze i bardziej precyzyjne określenie miejsca powstania pożaru,
·    dokładniejsze prognozowanie zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych,
·    skrócenie czasu dotarcia jednostek LP na miejsce pożaru.
Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:
·    rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w tym:
o    budowę i modernizację dostrzegalni przeciwpożarowych (70 szt.),
o    zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów (114 szt.),
o    doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD) (16 szt.),
o    budowę stacji meteorologicznych (11 szt.),
·    wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów, w tym:
o    zakup samochodów patrolowo-gaśniczych (67 szt.).
 
Wartość projektu
Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 43 096,7 tys. zł.
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 30 000,0 tys. zł.
Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 25 500,0 tys. zł.

Z RDLP w Krośnie w projekcie uczestniczą Nadleśnictwa: Głogów, Leżajsk, Mielec, Tuszyma.
W wyniku realizacji projektu zostaną wybudowane 2 dostrzegalnie pożarów. Ponadto zakupiony zostanie: sprzęt do lokalizacji pożarów, wyposażenie punktu alarmowo- dyspozycyjnego oraz 3 samochody patrolowo-gaśnicze.
Łączny szacowany koszt wydatków kwalifikowanych wynosi 905,0 tys. zł.

Folder promocyjny >> (wymagany Flash Player)