Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Łowiectwo jako element ochrony środowiska przyrodniczego oznacza ochronę zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.


 Celem łowiectwa jest:
1.    Ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych,
2.    Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny,
3.    Uzyskiwanie możliwie wysokiej kondycji osobniczej i jakości trofeów oraz właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego,
4.    Spełnianie potrzeb społecznych w zakresie uprawniania myślistwa, kultywowania tradycji oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej.

 

Gospodarka łowiecka jest działalnością w zakresie ochrony, hodowli i pozyskania zwierzyny, prowadzoną w oparciu o roczne plany łowieckie i wieloletnie łowieckie plany hodowlane -  zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz.U. 1995 Nr 147 poz. 713 z późn. zm.).


Oferta na sprzedaż polowań na sezon 2023/2024


 

Gospodarka łowiecka na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie prowadzona jest w 182 obwodach łowieckich na łącznej powierzchni  1 419 tys. ha (w tym 507,1 tys. ha stanowi powierzchnię leśną). Przeważają obwody polne (106 obwodów łowieckich), które są wydzierżawiane przez właściwych terytorialnie starostów, pozostałe 76 to obwody leśne (66 dzierżawionych i 10 wyłączonych z wydzierżawienia) wydzierżawiane przez Dyrektora RDLP w Krośnie.
 

Zagospodarowana łąka oraz ambona - fot. RDLP w Krośnie

Ambona zimowa - fot. RDLP w Krośnie

Zagospodarowane łąki sródleśne -fot. RDLP w Krośnie

Dla racjonalizacji prowadzenia gospodarki łowieckiej utworzonych jest 12 Łowieckich Rejonów Hodowlanych.
I – ŁRH Bieszczady Wschodnie
II – ŁRH Bieszczady Zachodnie
III – ŁRH Beskid Niski
IV – ŁRH Pogórze Przemyskie
V- ŁRH Dorzecze Wisłoki
VI- ŁRH Krasiczyński
VII – ŁRH  Wysoczyzny Kańczudzko-Jarosławskiej
VIII – ŁRH Ziemia Sieniawska
IX – ŁRH Galicja Północno-Wschodnia
X – ŁRH Dolina Wisłoka
XI – ŁRH Ziemia Leżajska
XII – ŁRH Płaskowyż Kolbuszowski

 

Ośrodki Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych na terenie RDLP w Krośnie

Przy realizacji zadań z zakresu gospodarki łowieckiej RDLP w Krośnie współpracuje z Zarządami Okręgowymi PZŁ w Krośnie, Przemyślu i Rzeszowie oraz samorządami.

Chmara jeleni - fot. Piotr Trzaska

Jeleń cielę -fot. RDLP w Krośnie

Prawidłowo prowadzona gospodarka łowiecka wymaga:
-  ustalenia szacunkowej liczebności zwierzyny leśnej (co jest konieczne do prowadzenia właściwej gospodarki populacjami zwierzyny łownej),
- zagospodarowania obwodów łowieckich poprzez poprawę warunków bytowania zwierzyny, budowę urządzeń łowieckich, dokarmianie zwierzyny w okresie utrudnionego dostępu do pokarmu oraz dokarmianie zwierzyny mające na celu ograniczenie występowania szkód w uprawach rolnych i w lesie.

 

Trop wilka - fot. RDLP w Krośnie

Według stanu na dzień 10.03.2021r. szacunkowe stany zwierzyny na terenie RDLP w Krośnie przedstawiają się następująco:

 • Łosie – 480 szt.
 • Jelenie – 12 150 szt.
 • Daniel -  340 szt.
 • Sarna – 36 300 szt.
 • Dzik – 1 500 szt.
 • Lis – 9 100 szt.
 • Zając – 14 500 szt.
 • Kuropatwa – 6 700 szt.
 • Bażant – 21 800 szt.

 

Sarna kozioł - fot. RDLP w Krośnie

Jelenie - fot. Paweł Dec

Na terenie RDLP w Krośnie występują również borsuki, jenoty, kuny, tchórze, piżmaki, dzikie kaczki, dzikie gęsi oraz gatunki chronione m.in. żubry, niedźwiedzie, wilki, rysie, żbiki, wydry, bobry, orły przednie, puchacze, orliki krzykliwe.

W sezonie łowieckim 2020/2021 wyłożono następujące ilości karmy:

 • Karmy objętościowo suchej -  227 ton
 • Karmy objętościowo soczystej –  2 500 ton
 • Karmy treściwej – 718 ton
 • Soli –  176 ton

Bróg dla zwierzyny - fot. RDLP w Krośnie

 

Paśnik i lizawka - fot. RDLP w Krośnie

Karmisko dla zwierzyny

Prawidłowo prowadzona gospodarka łowiecka wymaga przygotowania całej infrastruktury łowieckiej. Według stanu na koniec sezonu łowieckiego 2020/2021 na terenie obwodów łowieckich w zasięgu RDLP w Krośnie było:

 • Paśniki – 2 600 szt.
 • Lizawki – 12 000 szt.
 • Ambony – 5 900 szt.
 • Inne urządzenia łowieckie (magazyny na karmę, posypy dla bażantów, budki dla kuropatw, itp.) – 3 600 szt.
 • Poletka łowieckie – 900 ha
 • Pasy zaporowe – 180 szt.
 • Zagospodarowanych łąk śródleśnych i przyleśnych – 1 700 ha

 

sianokiszonka

 

Nowo założony sad drzew owocowych - fot. RDLP w Krośnie

Poletko z topinamburem - fot. RDLP w Krośnie

Wataha dzików fot. Arch. Nadl. Baligród

 

Ośrodki Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych
na terenie
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.

 

Na terenie RDLP w Krośnie funkcjonuje 8 ośrodków hodowli zwierzyny Lasów Państwowych, w skład których wchodzi 10 obwodów łowieckich wyłączonych z wydzierżawienia. Łączna powierzchnia ohz LP na terenie RDLP w Krośnie wynosi 131 820 ha, powierzchnia leśna 101 267 ha, a powierzchnia użytkowa 124 484 ha.

Obowiązujący na terenie ohz LP wzór ambony zimowej - fot. RDLP w Krośnie

OHZ LP zlokalizowane na terenie RDLP w Krośnie:
1.    OHZ Nadleśnictwa Baligród (obwód nr 215 pk)
2.    OHZ Nadleśnictwa Bircza (obwód nr 160 pk i 178 pk)
3.    OHZ Nadleśnictwa Cisna (obwód nr 218 pk i 219 pk)
4.    OHZ Nadleśnictwa Komańcza (obwód nr 214 pk)
5.    OHZ Nadleśnictwa Lutowiska (obwód nr 216 pk)
6.    OHZ Nadleśnictwa Rymanów(obwód nr 189 pk)
7.    OHZ Nadleśnictwa Stuposiany (obwód nr 220 pk)
8.    OHZ Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne (obwód nr 212 pk) 

Obwody łowieckie na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie

 Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy „Prawo łowieckie” z dnia 13.10.1995r. celem OHZ jest:

 • prowadzenia wzorcowego zagospodarowania łowisk i wdrażanie nowych osiągnięć z zakresu łowiectwa,
 • prowadzenie badań naukowych,
 • hodowla rodzimych gatunków zwierząt łownych w celu zasiedlenia łowisk,
 • prowadzenie szkoleń z zakresu łowiectwa.

Szacowana liczebność  zwierzyny– wg. stanu na dzień 10.03.2021r. w ohz LP na terenie RDLP w Krośnie przedstawia się następująco:

 • Jeleń –  2 100 szt.
 • Sarna – 1 700 szt.
 • Dzik –  50 szt.

Poletko łowieckie  - koniczyna czerwona

Zagospodarowanie ośrodków hodowli zwierzyny LP:

 • 50 szt. - Paśników
 • 2 400 szt. - Lizawek
 • 280  szt.- Ambon myśliwskich
 • 190 ha - Poletek łowieckich
 • 50 szt. - Pasów zaporowych
 • 860 ha - Zagospodarowanych łąk

Magazyn na karmę

Dokarmianie zwierzyny – letnie - przeciwdziałające występowaniu szkód w uprawach rolnych i leśnych oraz zimowe – stosowane w przypadku utrudnionego dostępu do pokarmu naturalnego.

Lizawka - fot. RDLP w Krośnie


W okresie zimy oraz na przedwiośniu wykładane są drzewa osikowe, które są bardzo chętnie spałowane przez jeleniowate - przeciwdziała to uszkodzeniu młodników oraz zgryzaniu upraw leśnych.

Pas zaporowy oraz lizawka - fot. RDLP w Krośnie

Dla poprawy warunków bytowania zwierzyny corocznie prowadzi się pielęgnację starych sadów drzew owocowych oraz zakłada się nowe.

 

Zagospodarowane łąki oraz sady drzew owocowych

Polowania:

Na terenie OHZ LP organizowane są polowania indywidualne oraz zbiorowe dla myśliwych zagranicznych i krajowych. Sprzedaż polowań prowadzą poszczególne Nadleśnictwa. Koordynacją sprzedaży polowań dla myśliwych zagranicznych zajmuje się również Biuro Polowań „Bieszczady” przy RDLP w Krośnie. Corocznie do 8 OHZ LP przyjeżdża wielu pasjonatów łowiectwa nie tylko z Polski ale również z wielu krajów europejskich.
 

Medalowy oręż - fot. RDLP w Krośnie

Piękna bieszczadzka i beskidzka przyroda, profesjonalna służba łowiecka oraz możliwość podglądania wielu chronionych gatunków z żubrem, niedźwiedziem i wilkiem na czele sprawia, że większość z polujących myśliwych wielokrotnie tu powraca, zabierając ze sobą swoich przyjaciół oraz rodziny.

 

Wschód słońca