Asset Publisher Asset Publisher

Projekty środowiskowe

Obecnie Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie realizuje trzy podstawowe projekty środowiskowe przy wsparciu ze strony NFOŚiGW

I Przedsięwzięcie pod nazwą: „Kompleksowa opieka nad żubrami na terenie nadleśnictw bieszczadzkich w latach 2009-2010"
Umowa o dofinansowanie w formie dotacji Nr 224/2009/Wn-09/OP-WK/D
Wartość przedsięwzięcia: 194 650 zł
Wartość dofinansowania: 194 650 zł
Cele przedsięwzięcia:
1. Utrzymanie populacji żubra w Bieszczadach - gatunku uznanego za priorytetowy w ramach Europejskiej sieci obszarów chronionych NATURA 2000, gatunku umieszczonego przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody na „Czerwonej Liście zwierząt zagrożonych".
2. Zwiększenie liczebności i zdrowotności tego gatunku poprzez stworzenie im odpowiednich warunków bytowania i rozrodu w naturalnym środowisku, a szczególnie dokarmianie w trudnym okresie zimowym i zapewnienie opieki weterynaryjnej.
3. Stworzenie warunków dla uczelni i innych placówek naukowych do prowadzenia badań naukowych nad populacją żubra w Bieszczadach.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia w Nadleśnictwach: Baligród, Cisna, Komańcza, Lesko, Lutowiska i Stuposiany sfinansowane zostaną:
Doraźna opieka weterynaryjna (badanie występowania pasożytów przewodu pokarmowego, podawanie leków na pasożyty, (usypianie wybranych sztuk w razie potrzeby)
Zakup leków na pasożyty
Zakup karmy objętościowej, treściwej, okopowej i soczystej) oraz transport do miejsc dokarmiania
II. Przedsięwzięcie pod nazwą: "Przebudowa lasów dotkniętych klęską zamierania jesionu wyniosłego w RDLP Krosno"
Umowa o dofinansowanie w formie dotacjiNr 588/2009/Wn50/OP-LE-PD/D
Wartość przedsięwzięcia: 1 016 580 zł
Wartość dofinansowania: 679 780 zł
Cele przedsięwzięcia:
1 Przebudowa drzewostanów na terenach dotkniętych klęską zamierania jesionu wyniosłego Fraxinus excelsior z dostosowaniem składu gatunkowego do warunków siedliskowych.
2 Przeciwdziałanie dalszej degradacji wilgotnych siedlisk (lasów wilgotnych, lasów łęgowych i olsów) przez odtworzenie drzewostanów, dotkniętych klęska zamierania jesionu, innymi gatunkami lasotwórczymi zgodnymi z siedliskiem, co w konsekwencji wpłynie na podniesienie odporności i zdrowotności drzewostanów.
3 Przywrócenie gruntom potencjału produkcyjnego z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.
W wyniku realizacji przedsięwzięcia w Nadleśnictwach: Jarosław, Leżajsk, Lubaczów i Krasiczyn sfinansowane zostaną:
Wyprzedzające przygotowanie gleby pod odnowienia - 70,15 ha
Odnowienia – 86,48 ha
Pielęgnacje upraw w roku ich założenia – 86,48 ha
Zabezpieczanie upraw przed szkodami od zwierzyny -71,64 ha
Melioracje agrotechniczne - 40,76 ha

III. Przedsięwzięcie pod nazwą: "Zwalczanie gradacji pędraków chrabąszczy w nadleśnictwach RDLP w Krośnie"
Umowa o dofinansowanie w formie dotacjiNr 725/2009/Wn50/OP-LE-LZ/D
Wartość przedsięwzięcia: 511 030 zł
Wartość dofinansowania: 408 820 zł
Cele przedsięwzięcia:
1 Ochrona ekosystemów leśnych przed szkodami powodowanymi przez czynniki biotyczne.
2 Ochrona szkółek i upraw leśnych przed pędrakami chrabąszczy.
4 Ochrona upraw w drzewostanach przebudowanych oraz w trakcie przebudowy.
Ochrona upraw założonych na terenach poklęskowych (huragan, okiść, gradobicie).
W wyniku realizacji przedsięwzięcia w Nadleśnictwach Jarosław, Lubaczów i Narol sfinansowane zostaną:
Zakup środka chemicznego Dursban 480 EC – 1840 L
Punktowe zwalczanie pędraków sprzętem naziemnym na pow. 380,4 ha