Asset Publisher Asset Publisher

ZAKRES, TREŚĆ I FORMA WNIOSKU O ZEZWOLENIE NA WYŁĄCZENIE GRUNTU LEŚNEGO Z PRODUKCJI (Z OBJAŚNIENIAMI)

Postępowanie wszczynane jest na wniosek. Ramowy wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej: https://www.krosno.lasy.gov.pl, w zakładce:

INFORMACJE/ Wyłączanie gruntów leśnych z produkcji/Wzory wniosków do pobrania.

Do wniosku o wydanie zezwolenia na wyłączenie gruntu leśnego z produkcji należy dołączyć następujące dokumenty:

1. Dokument potwierdzający interes prawny wnioskodawcy (tytuł prawny do gruntu)
– stosownie do art. 4 pkt 4 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych – interes prawny wynika z prawa własności, użytkowania wieczystego, posiadania samoistnego, zgody właściciela na wyłączenie gruntów leśnych z produkcji przez wnioskodawcę
(zawartej np. w umowie zarządu, użytkowania, służebności, służebności przesyłu lub innej umowie nienazwanej) albo orzeczenia zastępującego zgodę właściciela
(np. decyzji starosty wydanej na podstawie art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami lub orzeczenia sądu ustanawiającego służebność, z którego wynika prawo inwestora do wyłączenia gruntów leśnych
z produkcji). W odniesieniu do gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych, zgoda właściciela na wyłączenie gruntów leśnych z produkcji, musi być zawarta w obowiązującej umowie dzierżawy z właściwym nadleśnictwem.

2. Wypis z wyrysem dla działki z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.), zawierający część: ogólną, szczegółową oraz graficzną wraz
z legendą. W przypadku, jeżeli treść m.p.z.p. odnosi się bezpośrednio do zgody właściwego organu (wojewody, marszałka województwa, ministra) lub zawartych w niej warunków, do wniosku należy dołączyć także uwierzytelnioną kopię zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. W przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, do wniosku należy dołączyć decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z załącznikami (wz) albo decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego (ulicp) wraz z załącznikami.

3. Wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku.

4. Odpis z planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasu
(część opisowa i graficzna), zawierający: opis taksacyjny drzewostanu (skład gatunkowy, zadrzewienie, wiek, bonitacja), siedliskowy typ lasu, przyjęte wieki rębności dla poszczególnych gatunków drzew, okres obowiązywania uproszczonego planu urządzenia lasu oraz informację o ochronności lasu. W przypadku braku ww. dokumentów, możliwe jest złożenie innej dokumentacji sporządzonej przez osobę uprawnioną, zawierającej wyżej wymienione dane.

5. W przypadku, jeżeli wniosek dotyczy zezwolenia na wyłączenie gruntów z produkcji na cele budownictwa mieszkaniowego, a także – niezależnie od powyższego, jeżeli w treści m.p.z.p., w treści decyzji ustalającej warunki zabudowy lub w treści decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, określono szczególne warunki lokalizacji inwestycji, np. udział powierzchni biologicznie czynnej, udział i/lub intensywność zabudowy danego rodzaju, itp., do wniosku należy dołączyć projekt zagospodarowania działki (obszaru do wyłączenia z produkcji) stanowiący dokumentację kartograficzną, sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych lub jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, w skali nie mniejszej niż 1 : 1000, zawierający szczegółowy bilans zagospodarowania wraz z liniami rozgraniczającymi tereny
o różnym przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowana przestrzennego oraz różnych typach siedliskowych, z rozliczeniem tych powierzchni.

6. Decyzję właściwego starosty, ustalającą osobę zobowiązaną do rekultywacji gruntów oraz ustalającą kierunek i termin ich rekultywacji – dotyczy nietrwałego wyłączenia gruntów z produkcji. W przypadku,
gdy w decyzji ustalony został inny niż leśny kierunek rekultywacji, nie jest możliwe wydanie zezwolenia na nietrwałe wyłączenie gruntu leśnego
z produkcji.

7. Jeżeli wniosek obejmuje część konturu leśnego w działce lub więcej niż jedno wydzielenie leśne, do wniosku należy dołączyć dokumentację geodezyjną z pomiaru gruntów leśnych – operat pomiarowy sporządzony przez osobę uprawnioną (z potwierdzeniem przyjęcia opracowania do zasobu powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - PODGiK), z rozliczeniem powierzchni gruntów leśnych projektowanych do wyłączenia z produkcji.

Załącznik graficzny do dokumentacji geodezyjnej należy wykonać na aktualnym podkładzie mapy ewidencyjnej oraz aktualnym podkładzie mapy gospodarczej, stanowiącej załącznik graficzny do planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu, inwentaryzacji stanu lasu lub innej dokumentacji,
o której mowa w ust. 4 zdanie drugie. Przedmiotowa dokumentacja winna zawierać tabelaryczny wykaz zmian użytków gruntowych oraz rozliczenie powierzchni leśnej projektowanej do wyłączenia, według podziału gospodarczego (oddział, pododdział, wydzielenie leśne), w tym rozliczenie powierzchni dróg leśnych, linii podziału powierzchniowego lasu lub innych obiektów liniowych, dla których w dokumentacji urządzeniowej określono powierzchnię.

8. Inne dokumenty niezbędne do wydania decyzji, np. koncesje, jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

9. W przypadku działania przez pełnomocnika - dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania danego podmiotu lub osoby.

Objaśnienia:

1. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub w formie urzędowo poświadczonych kopii
– zgodnie art. 76a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego („k.p.a.”).

2. Wniosek winien być podpisany przez właściciela nieruchomości lub pełnomocnika,
a w przypadku współwłasności, przez wszystkich współwłaścicieli z urzędowym poświadczeniem podpisów.

3. W sprawach administracyjnych pełnomocnikiem właściciela nieruchomości może być wyłącznie osoba fizyczna - zgodnie z art. 33 k.p.a. Od każdego złożonego pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową zgodnie z odrębnymi przepisami lub złożyć oświadczenie
– wraz z podaniem podstawy prawnej - o braku konieczności uiszczania takiej opłaty – zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

4. Powierzchnia wnioskowana do wyłączenia podawana jest z dokładnością do 4 miejsc po przecinku
(tj. 0,0000 ha). Wyjątek stanowi sytuacja, gdy w prowadzonej przez starostę ewidencji gruntów i budynków (EGiB) powierzchnia wykazana jest w arach, a wniosek obejmuje wyłączenie z produkcji całego obszaru lasu w działce ewidencyjnej – wtedy powierzchnię podajemy z dokładnością jak w EGiB, tj. do 2 miejsc po przecinku (tj. 0,00 ha).

5. Nie jest wymagane złożenie wniosku według podanego wzoru, pod warunkiem zawarcia w podaniu wszystkich wymaganych informacji i danych, niezbędnych do wydania decyzji.

6. Administratorem danych osobowych wnioskodawcy jest Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, z siedzibą: ul. Bieszczadzka 2, 38-400 Krosno, tel. 13-43-73-900,
adres e-mail
rdlp@krosno.lasy.gov.pl. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej: www.krosno.lasy.gov.pl, w zakładce Informacje/RODO (zobacz tutaj).

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie