Asset Publisher Asset Publisher

Procedura uzyskiwania zezwolenia na wyłączenie gruntu leśnego z produkcji

Realizacja na gruncie leśnym innej inwestycji, niż służącej gospodarce leśnej, jest możliwa jedynie wtedy, gdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p) przewiduje na tym terenie daną inwestycję, a przy tworzeniu tego planu, grunt leśny w danej działce przeszedł procedurę zmiany przeznaczenia gruntu leśnego na cele inne niż rolnicze i leśne (na etapie sporządzania m.p.z.p. - zależenie od formy własności - został objęty zgodą marszałka województwa lub bądź ministra właściwego ds. środowiska - na inne przeznaczenie niż rolnicze i leśne).


W przypadku braku obowiązującego m.p.z.p., jeżeli grunt leśny jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc z dniem 31.12.2003 r. (rzadziej z dniem 31.12. 2004 r.), a także został przeznaczony w tym planie na cel zgodny z aktualnym zamiarem jego zagospodarowania, możliwe jest wydanie przez właściwą gminę – po uzgodnieniu z dyrektorem regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – decyzji o warunkach zabudowy, ustalającej nieleśny sposób zagospodarowania gruntu leśnego.


Wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów leśnych z produkcji, następuje na wniosek podmiotu wyłączającego, posiadającego prawa do dysponowania nieruchomością. Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych, tytułami prawnymi do dysponowania nieruchomością, umożliwiającymi uzyskanie zezwolenia na wyłączenie z produkcji jest własność, a także posiadanie samoistne, zarząd lub użytkowanie, użytkowanie wieczyste i dzierżawa.