Asset Publisher Asset Publisher

Back

Opłaty z tytułu wyłączenia gruntu leśnego z produkcji

Opłaty z tytułu wyłączenia gruntu leśnego z produkcji

W decyzji zezwalającej na wyłączenie, ustalane są (m.in.) należność (dotyczy trwałego wyłączenia z produkcji) oraz wskaźnik do naliczania opłat rocznych. Kwota jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyręb drzewostanu oraz kwota pierwszej opłaty rocznej, ustalane są kolejną decyzją, po faktycznym wyłączeniu gruntu leśnego z produkcji.

OPŁATY ZWIĄZANE Z OTRZYMANYM ZEZWOLENIEM

- należność stanowi jednorazową opłatę z tytułu trwałego wyłączenia gruntów
z produkcji (art. 4 pkt 12 uogril).

Zostaje wyliczona, jako iloczyn: 1) średniej ceny sprzedaży 1 m3 drewna, ustalanej na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanej w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału, stosowanej przy wymiarze podatku leśnego w danym roku; 2) powierzchni gruntów leśnych objętych zezwoleniem (wyrażonej w hektarach), z uwzględnieniem; 3) współczynnika różnicującego typ siedliskowy lasu (art. 12 ust. 11 uogril) oraz; 4) ochronności lasu. Należność i opłaty roczne za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych w lasach ochronnych, są wyższe o 50% (art. 12 ust. 12 uogril).

Należność uiszcza się w terminie 60 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, niezależnie od tego, czy doszło do faktycznego wyłączenia gruntów leśnych z produkcji.

Należność, na wniosek osoby, która otrzymała zezwolenie, może zostać pomniejszona odrębną decyzją o wartość gruntu ustaloną według cen rynkowych stosowanych w danej miejscowości w obrocie gruntami, po dokonaniu i zgłoszeniu wyłączenia gruntu leśnego z produkcji. Do wniosku o pomniejszenie należności dołącza się operat szacunkowy wyceny wartości gruntu nieruchomości wyłączonej z produkcji, sporządzony na datę zgodną z datą wyłączenia wskazaną na zawiadomieniu.

- opłata roczna z tytułu użytkowania na cele nierolnicze lub nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji, w wysokości 10% należności, uiszczana jest od chwili faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji, w terminie do 30 czerwca każdego roku,
w przypadku trwałego wyłączenia - przez 10 lat, a w przypadku nietrwałego wyłączenia - przez okres tego wyłączenia (do daty decyzji starosty uznającej rekultywację gruntów za zakończoną), nie dłużej jednak niż przez 20 lat (art. 4 pkt 13 uogril). Opłaty roczne za niepełny rok (generalnie pierwsza i ostatnia) przeliczane są proporcjonalnie liczbą dni trwania wyłączenia.

- jednorazowe odszkodowanie za przedwczesny wyrąb drzewostanu - w razie dokonania przedwczesnego wyrębu drzewostanu (dotyczy lasów określonych jako drzewostany w planie urządzenia lasu, uproszczonym planie urządzania lasu lub inwentaryzacji stanu lasu).

Kwota jednorazowego odszkodowania ustalana jest po faktycznym wyłączeniu gruntu
z produkcji,
zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
20 czerwca 2002 r. w sprawie jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu (Dz.U. z 2002 r., Nr 99, poz. 905),
z uwzględnieniem obowiązującej w danym roku średniej ceny sprzedaży 1 m3 drewna, ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału, stosowana przy wymiarze podatku leśnego w danym roku.

Obowiązek uiszczenia należności i opłat rocznych oraz jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu (dalej jako „opłaty”), nie dotyczy wyłączenia gruntów leśnych z produkcji na cele budownictwa mieszkaniowego; do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego; do 0,02 ha, na każdy lokal
w przypadku budynku wielorodzinnego (art. 12a uogril). Przy przekroczeniu powyżej wskazanych limitów, opłaty naliczane są od całej powierzchni objętej zezwoleniem.

OPŁATY SANKCYJNE

W razie stwierdzenia, że grunty zostały wyłączone z produkcji niezgodnie z przepisami niniejszej ustawy, sprawcy wyłączenia ustala się opłatę w wysokości dwukrotnej należności (art. 28 ust. 1 uogril).

W razie stwierdzenia, że grunty przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze lub nieleśne zostały wyłączone z produkcji bez decyzji, o której mowa w art. 11 ust. 1 i 2, decyzję taką wydaje się z urzędu, podwyższając jednocześnie wysokość należności o 10% (art. 28 ust. 2 uogril).

W razie niezakończenia rekultywacji gruntów zdewastowanych w okresie, o którym mowa w art. 20 ust. 4 uogril, stosuje się opłatę roczną podwyższoną o 200% od dnia, w którym rekultywacja gruntów powinna zostać zakończona (art. 28 ust. 3 uogril).

W razie niewykonania obowiązku rekultywacji gruntów zdegradowanych ustala się, w drodze decyzji, obowiązek corocznego wpłacania na wyodrębniony rachunek bankowy zarządu województwa, o którym mowa w art. 22b ust. 2 uogril, lub na Fundusz Leśny, przez osobę powodującą ograniczenie wartości użytkowej gruntów, równowartości opłaty rocznej w takiej części, w jakiej nastąpiło ograniczenie wartości użytkowej gruntów. Do ustalenia wysokości opłaty rocznej za zdegradowanie gruntów stosuje się wartości wymienione w art. 12 ust. 11 uogril - w odniesieniu do gruntów leśnych. Opłaty te uiszcza się do czasu wykonania obowiązku rekultywacji (art. 28 ust. 4 uogril).

Opłaty sankcyjne, o których mowa powyżej, stosuje się niezależnie od kar przewidzianych w przepisach o ochronie środowiska oraz innych obowiązujących przepisach (art. 28 ust. 8 uogril).

Jeżeli opłaty, o których mowa w art. 28 uogril, dotyczą jednostek organizacyjnych, na kierowników tych jednostek nakłada się karę w wysokości ich wynagrodzenia za okres 3 ostatnich miesięcy (art. 29 ust. 2 uogril).

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie