Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenia

I N F O R M A C J A

dla absolwentów szkół leśnych - kandydatów na staż w Nadleśnictwach zgrupowanych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie
w 2019 roku

    Absolwenci wyższych i średnich szkół leśnych, ubiegający się o zatrudnienie na okres odbycia stażu w Nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie w 2019 roku, zgodnie z Zarządzeniem nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7.09.2012r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych (znak: GK-1103-20/12), winni złożyć następujące dokumenty:

    Absolwenci wyższych szkół leśnych:
1)    podanie o przyjęcie na staż;
2)    kopię dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ich ukończeniu.

Absolwenci średnich szkół leśnych:
1) podanie o przyjęcie na staż;
2) kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej;
 3) kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego.
 
Do w/w dokumentów należy dołączyć:
- oświadczenie z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedur przyjmowania na staż w 2019 roku, zgodnie
z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (….) oraz ustawy z dnia
10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000);
-  oświadczenie o nieodbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości.
 
Dokumenty w sprawie przyjęcia na staż należy składać w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie lub za pośrednictwem poczty na adres:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
w Krośnie
ul. Bieszczadzka 2
38-400 Krosno

Termin złożenia dokumentów - do dnia 31 sierpnia 2019r. (liczy się data stempla pocztowego).

W przypadku zgłoszenia się liczby absolwentów przekraczającej limit wolnych miejsc w 2019 roku, zostanie przeprowadzony na szczeblu RDLP w Krośnie dodatkowy egzamin kwalifikujący na staż, odrębnie dla absolwentów szkół średnich leśnych i absolwentów szkół wyższych leśnych.
O terminie przeprowadzenia dodatkowego egzaminu kwalifikującego na staż, jego formie oraz zasadach zaliczenia egzaminu, kandydaci na staż zostaną powiadomieni listownie.

 
 Szczegółowych informacji dotyczących przyjmowania absolwentów na staż można zasięgać bezpośrednio w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie
- Wydział Organizacji i Kadr, tel. 13-43-73-904 lub 13-43-73-933 (a także w Nadleśnictwach
- stanowisko ds. pracowniczych).

                                       Dyrektor
                                Regionalnej Dyrekcji
                                Lasów Państwowych
                                      w Krośnie


                                      Grażyna Zagrobelna

 

 


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Tapety


Polecane artykuły Polecane artykuły