Wydawca treści Wydawca treści

Informacje ogólne

Ochronie, w świetle ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (dalej „uogril”), podlegają wszystkie grunty (bez względu na formę własności), oznaczone w powszechnej ewidencji jako grunty leśne (Ls), w tym również grunty związane z gospodarką leśną. Zgodnie z tą ustawą, właściwym w sprawie ochrony gruntów leśnych, w tym do wydawania decyzji w sprawach wyłączenia gruntów leśnych z produkcji (z wyjątkiem obszarów parków narodowych) jest dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.


Przez pojęcie wydania decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntu leśnego z produkcji, należy rozumieć wydanie przez dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych zgody na rozpoczęcie na gruntach leśnych innego niż leśne użytkowania gruntów.


Wydanie decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej, następuje przed uzyskaniem pozwolenia na budowę albo dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.


Uzyskanie zezwolenia na wyłączenie z produkcji jest także niezbędne w przypadku zamiaru zagospodarowania gruntu leśnego na inny cel, niż gospodarka leśna, która została zdefiniowana w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o lasach. Zgodnie z tą definicją, poprzez gospodarkę leśna należy rozumieć - działalność leśną w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania - z wyjątkiem skupu - drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów oraz realizację pozaprodukcyjnych funkcji lasu.