Wydawca treści Wydawca treści

Komunikat w sprawie zasad obliczania opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie informuje, że:

- Cena 1 m3 drewna, stosowana przy wymiarze podatku leśnego w 2020 roku, wynosi 194,24 zł/m3 (Monitor Polski z 2019 r. poz. 1018).

- Wysokość opłaty rocznej ustala się przez pomnożenie, określonej w decyzji, równowartości opłaty rocznej, wyrażonej w m3 drewna, przez cenę drewna stosowaną przy wymiarze podatku leśnego w danym roku.

- Opłatę roczną za dany rok uiszcza się, bez odrębnego wezwania, w terminie do dnia 30 czerwca tego roku, na rachunek Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, prowadzony przez BNP Paribas Bank Polska S.A., nr konta: 19 2030 0045 1110 0000 0025 2060.

- Dokonując wpłat opłat rocznych należy wskazać numer decyzji, znak sprawy oraz z dopiskiem „opłata roczna za rok …”.

- Opłaty roczne uiszcza się, w razie trwałego wyłączenia - przez lat 10, a w przypadku nietrwałego wyłączenia - przez okres trwania tego wyłączenia, nie dłużej jednak niż przez 20 lat, liczony od daty wyłączenia gruntów leśnych z produkcji.

- Obowiązek uiszczania opłat rocznych ustaje przed upływem terminów, o których mowa powyżej, w przypadku przedłożenia Dyrektorowi RDLP w Krośnie, przez osobę zobowiązaną lub jej następcę prawnego, wniosku o wygaszenie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów leśnych z produkcji, wraz z ostateczną decyzją właściwego starosty, uznającą rekultywację gruntów za zakończoną.