Wydawca treści Wydawca treści

Obradowali członkowie Rady Naukowo-Społecznej LKP „Lasy Birczańskie”

W czwartek 23 listopada odbyło posiedzenie Rady Naukowo-Społecznej LKP „Lasy Birczańskie”, będącej organem doradczym i opiniodawczym w zakresie inicjowania i oceny realizacji działań podejmowanych w konkretnym Leśnym Kompleksie Promocyjnym. Tym razem głównym tematem spotkania były zagrożenia drzewostanów jodłowych od jemioły.

Obrady rozpoczęto w sali edukacyjnej Nadleśnictwa Bircza. Zebranych powitał Marek Marecki, dyrektor RDLP w Krośnie, przekazując prowadzenie obrad Tadeuszowi Krokerowi, przewodniczącemu rady. W problematykę obrad wprowadziły dwie prezentacje. Pierwszą, na temat „Jemioła a przyszłość drzewostanów na terenie RDLP w Krośnie a zmiany klimatyczne”, przedstawił Jan Mazur, zastępca dyrektor RDLP ds. gospodarki leśnej. Wskazał przyczyny rozprzestrzeniania się jemioły, m.in. zmiany klimatyczne – wzrost temperatury, susze, powodujące, że  skala starszych drzewostanów jodłowych porażenia jemiołą do roku 2022 wzrosła w ciągu kilku lat dwukrotnie.

- Stare jodły, nieusunięte w porę, mogą porazić młode drzewa, co zagraża ciągłości lasów – argumentował dyrektor Mazur. – Dotyczy to dzisiaj powierzchni 7,8 tys. hektarów w skali regionu. Jeśli nie podejmiemy szybkich działań, możemy zmarnować wysiłek pokoleń leśników.

Do wyobraźni mocno przemówiło zobrazowanie w postaci map i wykresów skutków defoliacji. Ciekawym aspektem było też zaprezentowanie schematu retencjonowania podziemnego wody oraz metody tomografii elektrooporowej celem identyfikacji obszarów kryjących potencjalne niecki geologiczne, które dają możliwość tworzenia nad warstwą nieprzepuszczalną podziemnych zbiorników retencyjnych

Z kolei Antoni Łabaj, prezes zarządu SmallGIS, zaprezentował „Nowe metody zbierania danych - lotnicze techniki pomiaru parametrów drzewostanu”.

- Dziś technologia stosowana  w dziedzinie geoinformatyki, poprzez agregację danych lotniczych pozwala zastąpić 8 tysięcy godzin zbierania pracy ludzkiej godziną nalotu lotniczego – przekonywał prezes Łabaj. – Metodą pomiarów wykonywanych z powietrza można uzyskać różne parametry geometryczne np. miąższość, biomasę, wysokość, piętra roślinności, model terenu i jego pochodne, jak również obiekty antropogeniczne.

Następnie odbył się przejazd terenowy w leśnictwie Brzuska, gdzie członkowie rady zapoznali się na miejscu ze  skalą porażenia drzewostanów jodłowych przez jemiołę na terenie Pogórza Przemyskiego.

W trakcie dyskusji głos zabierali m.in.: Tadeusz Kroker, Marek Marecki, Jarosław Plata, Jan Mazur, Antoni Łabaj, Grzegorz Gągola, Wojciech Bobowski, Urszula Kapuścińska, Zbigniew Kopczak.

Na zakończenie Urszula Kapuścińska, zastępca nadleśniczego, złożyła relację z bieżącego wykonania zapisów jednolitego programu gospodarczo-ochronnego w LKP.

Była też okazja do podziękowania członkom rady za czteroletni udział, ze względu na zbliżający się koniec jej kadencji.

Tekst i zdjęcia: Edward Marszałek

Rzecznik prasowy RDLP w Krośnie