Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Opłaty z tytułu wyłączenia gruntu leśnego z produkcji

Opłaty z tytułu wyłączenia gruntu leśnego z produkcji

Decyzję wydaje dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych na wniosek Inwestora (strony postępowania, wnioskodawcy) – art. 11 w związku z art. 5 uogril. Decyzja ustala należność, opłaty roczne oraz wysokość jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyręb drzewostanu – art. 12 ust. 1 uogril:

- należność stanowi jednorazową opłatę z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji – art. 4 pkt 12 uogril. Zostaje wyliczona, jako iloczyn aktualnej ceny 1m³ drewna ogłaszanej w Monitorze Polskim, w komunikacie Prezesa GUS, powierzchni wyłączonych gruntów wyrażonej w hektarach, współczynnika różnicującego typ siedliskowy lasu – art. 12 ust. 11 uogril oraz ochronności lasu. Należność uiszcza się w terminie 60 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna;
- opłata roczna z tytułu użytkowania na cele nierolnicze lub nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji, w wysokości 10% należności, uiszczana od chwili wyłączenia gruntów z produkcji, w terminie do 30 czerwca każdego roku - w razie trwałego wyłączenia przez lat 10, a w przypadku nietrwałego wyłączenia przez okres tego wyłączenia, nie dłużej jednak niż przez 20 lat – art. 4 pkt 13 uogril.
- jednorazowe odszkodowanie - w razie dokonania przedwczesnego wyrębu drzewostanu – art. 12 ust. 1 uogril (dotyczy lasów określonych jako drzewostany w planie urządzenia lasu, uproszczonym planie urządzania lasu lub inwentaryzacji stanu lasu.);
Należność i opłaty roczne za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych w lasach ochronnych są wyższe o 50% od należności i opłat, o których mowa wyżej – art. 12 ust. 12 uogril.
Naliczona należność, na wniosek osoby która otrzymała zezwolenie, może zostać pomniejszona odrębną decyzją, o wartość gruntu, ustaloną według cen rynkowych stosowanych w danej miejscowości w obrocie gruntami, po dokonaniu i zgłoszeniu wyłączenia tego gruntu z produkcji leśnej. Do wniosku dołącza się operat szacunkowy wyceny nieruchomości, sporządzony na datę zgodną z datą wyłączenia z produkcji.
Obowiązek uiszczenia należności i opłat rocznych, a w odniesieniu do gruntów leśnych również jednorazowego odszkodowania, nie dotyczy wyłączenia gruntów z produkcji leśnej na cele budownictwa mieszkaniowego; do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego; do 0,02 ha, na każdy lokal w przypadku budynku wielorodzinnego.