Asset Publisher Asset Publisher

Zakres przedmiotowy, treść i forma wniosku o wydanie zezwolenia, wraz z objaśnieniami

1. Wypis i wyrys z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (odpis uchwały/zaświadczenie wydane przez właściwy organ samorządu terytorialnego, a także kopia zgody właściwego organu na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, uzyskana przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).
W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w pkt. 1, do wniosku dołącza się ostateczną decyzję ustalającą warunki zabudowy lub ostateczną decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego, wraz z załącznikiem graficznym do tej decyzji.
2. Odpis z planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasu (część opisowa i graficzna), zawierający: opis taksacyjny drzewostanu (skład gatunkowy, zadrzewienie, wiek, bonitacja), siedliskowy typ lasu, przyjęte wieki rębności dla poszczególnych gatunków drzew, okres obowiązywania uproszczonego planu urządzenia lasu oraz informację o ochronności lasu.
3. Aktualny wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków.
4. Dokument potwierdzający tytuł prawny do gruntu – stosownie do art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, tytułem prawnym do nieruchomości, uprawniającym do złożenia wniosku o wyłączenie z produkcji jest: własność, posiadanie samoistne, zarząd lub użytkowanie, użytkowanie wieczyste lub dzierżawa (w odniesieniu do gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych Wnioskodawca musi posiadać obowiązującą umowę z właściwym nadleśnictwem).
5. Dokumentację geodezyjną z pomiaru gruntów leśnych – operat pomiarowy sporządzony przez osobę uprawnioną, z rozliczeniem powierzchni gruntów leśnych projektowanych do wyłączenia z produkcji. Załącznik graficzny do dokumentacji geodezyjnej należy wykonać na aktualnym podkładzie mapy ewidencyjnej oraz aktualnym podkładzie mapy gospodarczej, stanowiącej załącznik graficzny do planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasu. Przedmiotowa dokumentacja winna zawierać tabelaryczny wykaz zmian użytków gruntowych oraz rozliczenie powierzchni leśnej projektowanej do wyłączenia według podziału gospodarczego (oddział, pododdział, wydzielenie leśne), w tym rozliczenie powierzchni dróg leśnych, linii podziału powierzchniowego lasu lub innych obiektów liniowych, dla których dokumentacji urządzeniowej określono powierzchnię.
6. Projekt zagospodarowania działki (jeżeli wniosek dotyczy zezwolenia na wyłączenie z produkcji na cele budownictwa mieszkaniowego oraz zwolnienia inwestora z obowiązku uiszczenia należności, opłat rocznych i jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu).
7. Inne dokumenty niezbędne do wydania decyzji, np. dokumentacja projektowa, zezwolenia na prowadzenie określonej działalności, koncesje itp.
8. Dokument potwierdzający prawo do reprezentowania firmy (np. wypis z ewidencji działalności gospodarczej, wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, pełnomocnictwa itp.).
9. W odniesieniu do nietrwałego wyłączenia gruntów leśnych z produkcji, do wniosku należy dołączyć decyzję właściwego starosty, ustalającą osobę zobowiązaną do rekultywacji gruntów oraz ustalającą kierunek i termin rekultywacji. W przypadku gdy w decyzji ustalony został inny niż leśny kierunek rekultywacji, nie jest możliwe wydanie zezwolenia na nietrwałe wyłączenie gruntu leśnego z produkcji.

Objaśnienia:
1. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub w formie urzędowo poświadczonych kopii – zgodnie art. 76a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. 2021 r. poz. 735 ze zmianami – dalej „k.p.a.”).
2. Wniosek winien być podpisany przez właściciela nieruchomości lub pełnomocnika, a w przypadku współwłasności przez wszystkich współwłaścicieli z urzędowym poświadczeniem podpisów.
3. Pełnomocnikiem właściciela nieruchomości może być wyłącznie osoba fizyczna - zgodnie z art. 33 k.p.a. Od pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową zgodnie z odrębnymi przepisami lub złożyć oświadczenie o braku konieczności uiszczania takiej opłaty - zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 oraz z 2022 r. poz. 91).
4. Nie jest wymagane złożenie wniosku według podanego wzoru, pod warunkiem zawarcia w podaniu wszystkich wymaganych informacji i danych, niezbędnych do wydania decyzji.