Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenia

I N F O R M A C J A

dla absolwentów szkół leśnych - kandydatów na staż w Nadleśnictwach zgrupowanych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie
w 2019 roku

    Absolwenci wyższych i średnich szkół leśnych, ubiegający się o zatrudnienie na okres odbycia stażu w Nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie w 2019 roku, zgodnie z Zarządzeniem nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7.09.2012r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych (znak: GK-1103-20/12), winni złożyć następujące dokumenty:

    Absolwenci wyższych szkół leśnych:
1)    podanie o przyjęcie na staż;
2)    kopię dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ich ukończeniu.

Absolwenci średnich szkół leśnych:
1) podanie o przyjęcie na staż;
2) kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej;
 3) kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego.
 
Do w/w dokumentów należy dołączyć:
- oświadczenie z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedur przyjmowania na staż w 2019 roku, zgodnie
z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (….) oraz ustawy z dnia
10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000);
-  oświadczenie o nieodbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości.
 
Dokumenty w sprawie przyjęcia na staż należy składać w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie lub za pośrednictwem poczty na adres:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
w Krośnie
ul. Bieszczadzka 2
38-400 Krosno

Termin złożenia dokumentów - do dnia 31 sierpnia 2019r. (liczy się data stempla pocztowego).

W przypadku zgłoszenia się liczby absolwentów przekraczającej limit wolnych miejsc w 2019 roku, zostanie przeprowadzony na szczeblu RDLP w Krośnie dodatkowy egzamin kwalifikujący na staż, odrębnie dla absolwentów szkół średnich leśnych i absolwentów szkół wyższych leśnych.
O terminie przeprowadzenia dodatkowego egzaminu kwalifikującego na staż, jego formie oraz zasadach zaliczenia egzaminu, kandydaci na staż zostaną powiadomieni listownie.

 
 Szczegółowych informacji dotyczących przyjmowania absolwentów na staż można zasięgać bezpośrednio w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie
- Wydział Organizacji i Kadr, tel. 13-43-73-904 lub 13-43-73-933 (a także w Nadleśnictwach
- stanowisko ds. pracowniczych).

                                       Dyrektor
                                Regionalnej Dyrekcji
                                Lasów Państwowych
                                      w Krośnie


                                      Grażyna Zagrobelna

 

 


Ogłoszenia

Na podstawie § 19 pkt 8 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, nadanego zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 roku, zwołuję Komisje Projektu Planu (KPP):

  •  Dla Nadleśnictwa Rymanów, na dzień 12 czerwca 2019 roku o godzinie 900,
  •  Dla Nadleśnictwa Lesko, na dzień 13 czerwca 2019 roku o godzinie 900,
  •  Dla Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne, na dzień 13 czerwca 2019 roku o godzinie 1200.

Posiedzenia odbędą się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, ul. Bieszczadzka 2.
Obrady KPP, które będą miały charakter debaty publicznej w sprawie „Projektów planów urządzenia lasu” oraz „Prognoz oddziaływania planów urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000” dla Nadleśnictw Ustrzyki Dolne, Lesko i Rymanów, prowadzone będą każdorazowo wg następującego harmonogramu:
1. Powitanie uczestników debaty oraz przedstawienie w sposób szczegółowy zasad jej przeprowadzenia.
2. Sprawozdanie Dyrektora RDLP w Krośnie z czynności, o których mowa w § 125 ust. 2 pkt 7 i 8 lit. d oraz lit. e Instrukcji urządzania lasu.
3. Przedstawienie przez Zamawiającego sposobu ujęcia w projekcie planu urządzenia lasu, tych jego składników, w stosunku do których zostały wniesione uwagi i wnioski w ramach udziału społeczeństwa w procesie opracowania tego projektu, w tym wyłożenia do publicznego wglądu, które miało miejsce w dniach od 5 marca do 27 marca 2019 roku, wraz ze stanowiskiem Zamawiającego w tym zakresie.
4. Dyskusja dotycząca wniosków. W czasie dyskusji uczestnicy debaty mogą odnieść się zarówno do treści wniosków jak również do stanowiska Zamawiającego i Wykonawcy.
5. Przewodniczący obradom KPP, Dyrektor RDLP w Krośnie, dokona podsumowania kolejnych omawianych wniosków, przebiegu debaty oraz dokona rozstrzygnięcia dotyczącego sposobu ujęcia omawianych zagadnień w projekcie planu urządzenia lasu.
Z obrad zostanie sporządzony protokół ustaleń zawierający:
1. Wykaz uczestników debaty.
2. Zagadnienia omawiane podczas debaty oraz uzasadnienie, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz. U. z 2018 roku, poz.2081 ze zm.).
Protokoły ustaleń KPP stanowić będą załączniki do ogólnych opisów lasów Nadleśnictw Ustrzyki Dolne, Lesko i Rymanów.

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji

Lasów Państwowych w Krośnie