Asset Publisher Asset Publisher

Natura 2000

Podstawą prawną tworzenia sieci Natura 2000 jest Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków i Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, które zostały transponowane do polskiego prawa.


Obszary Natura 2000 zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880 z późn. zm.) są jedną z form ochrony przyrody. Sieć obszarów Natura 2000 obejmuje:
a)    obszary specjalnej ochrony ptaków
b)    specjalne obszary ochrony siedlisk
c)    obszary mające znaczenie dla Wspólnoty

    W zasięgu terytorialnym Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie znajduje się 57 obszarów Natura 2000, w tym 7 obszarów specjalnej ochrony ptaków i 50 obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (projektowane obszary ochrony siedlisk, zatwierdzone przez Komisję Europejską w drodze decyzji, które otrzymają status specjalnych obszarów ochrony siedlisk w momencie wydania przez Ministra Środowiska stosownego rozporządzenia). Jeden obszar Natura 2000 PLC 180001 „Bieszczady" stanowi jednocześnie obszar specjalnej ochrony ptaków i obszar mający znaczenie dla Wspólnoty.

Aktualnie w  zasięgu  RDLP w Krośnie obszary specjalnej ochrony ptaków zajmują
powierzchnię 363 946,6 ha, z czego na gruntach Skarbu Państwa będących w zarządzie  nadleśnictw zgrupowanych w RDLP w Krośnie – 221 608,4 ha, co stanowi ok. 53% powierzchni całkowitej  w zarządzie Lasów Państwowych na terenie RDLP w Krośnie.

    Obszary specjalnej ochrony ptaków na terenie RDLP Krośnie:
1. PLB 180002 „Beskid Niski"
2. PLC 180001 „Bieszczady"
3. PLB 180003 „Góry Słonne"
4. PLB 180001 „Pogórze Przemyskie"
5. PLB 180005 „Puszcza Sandomierska"
6. PLB 060008 „Puszcza Solska"
7. PLB 060012 „Roztocze".

 Natura 2000 na terenie RDLP w Krośnie – obszary specjalnej ochrony ptaków.

 W zasięgu terytorialnego działania RDLP w Krośnie położonych jest 50 obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, które łącznie zajmują powierzchnię  268 541,1 ha. 34 z nich, o powierzchni  201 787,6 ha, położonych jest w całości lub części na terenach będących w zarządzie Lasów Państwowych (ok. 48% powierzchni lasów w RDLP w Krośnie).

Obszary mające znaczenie dla Wspólnoty na terenie RDLP Krośnie:
1. PLH 120033 „Bednarka"
2. PLC 180001 „Bieszczady"
3. PLH 180020 „Dolina Dolnego Sanu"
4. PLH 180053 „Dolna Wisłoka z dopływami" *
5. PLH 180021 „Dorzecze Górnego Sanu"
6. PLH 180008 „Fort Salis Soglio"
7. PLH 180031 „Golesz"
8. PLH 180013 „Góry Słonne"
9. PLH 180032 „Jaćmierz"*
10. PLH 180011 „Jasiołka"
11. PLH 180033 „Józefów-Wola Dębowiecka"*
12. PLH 180017 „Horyniec"
13. PLH 180022 „Klonówka"
14. PLH 180006 „Kołacznia"*
15. PLH 180034 „Kościół w Dydni"
16. PLH 180035 „Kościół w Nowosielcach"*
17. PLH 180036 „Kościół w Równem"*
18. PLH 180037 „Kościół w Skalniku"*
19. PLH 180038 „Ladzin"*
20. PLH 180039 „Las Hrabeński"
21. PLH 180023 „Las nad Braciejową"*
22. PLH 180040 „Las Niegłowicki"*
23. PLH 180047 „Lasy Leżajskie"
24. PLH 180054 „Lasy Sieniawskie"
25. PLH 180046 „Liwocz"

26. PLH 180015 „Łysa Góra"
27. PLH 180041 „Łąki nad Młynówką"
28. PLH 180051 „Łąki nad Wojkówką"
29. PLH 180042 „Łąki w Komborni"*
30. PLH 180024 „Łukawiec"
31. PLH 060089 „Minokąt"
32. PLH 180026 „Moczary"
33. PLH 180043 „Mrowle Łąki"*
34. PLH 180025 „Nad Husowem"
35. PLH 180027 „Ostoja Czarnorzecka"
36. PLH 180014 „Ostoja Jaśliska"
37. PLH 180001 „Ostoja Magurska"
38. PLH 180012 „Ostoja Przemyska"
39. PLH 180044 „Osuwiska w Lipowicy"*
40. PLH 180028 „Patria nad Odrzechową"
41. PLH 180016 „Rymanów'
42. PLH 180007 „Rzeka San"
43. PLH 180045 „Sanisko w Bykowcach"*
44. PLH 180050 „Starodub w Pełkiniach"*
45. PLH 180049 „Tarnobrzeska Dolina Wisły"*
46. PLH 180018 „Trzciana"
47. PLH 060034 „Uroczyska Puszczy Solskiej"
48. PLH 060093 „Uroczyska Roztocza Wschodniego"
49. PLH 180052 „Wisłoka z dopływami"
50. PLH 180030 „Wisłok Środkowy z dopływami"* - obszary położone poza gruntami Lasów Państwowych

Natura 2000 na terenie RDLP w Krośnie – obszary mające znaczenie dla Wspólnoty.

 

    Łączna powierzchnia obszarów Natura 2000 (niektóre obszary specjalnej ochrony ptaków i obszary mające znaczenie dla Wspólnoty pokrywają się) na terenach Lasów Państwowych nadzorowanych przez RDLP w Krośnie wynosi ok. 255,0 tys. ha,
co stanowi ok. 61% wszystkich gruntów w zarządzie Lasów Państwowych na terenie RDLP w Krośnie.
    Dla obszarów Natura 2000 winny być sporządzone plany zadań ochronnych lub plan ochrony Natura 2000. Obecnie na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie trwają prace nad sporządzaniem planów zadań ochronnych.

    W roku 2011 rozpoczęły się prace nad sporządzaniem planów zadań ochronnych dla
4 obszarów Natura 2000:

1.    OSO PLB „Roztocze" – powierzchnia ogółem 103 503,3 ha (powierzchnia w zarządzie PGL LP – ok. 9 800 ha – Nadleśnictwo Narol i Nadleśnictwo Lubaczów

2.    OZW PLH 180006 „Kołacznia" – powierzchnia ogółem 0,1 ha (poza gruntami PGL LP)


3.    OZW PLH 1800016 „Rymanów" – powierzchnia ogółem 5 241,0 ha (powierzchnia
w zarządzie PGL LP – ok. 3 500 ha – Nadleśnictwo Dukla i Nadleśnictwo Rymanów)

4.    OZW PLH 180018 „Trzciana"  - powierzchnia ogółem 2 285,5 ha (powierzchnia w zarządzie PGL LP – ok. 1600 ha – Nadleśnictwo Dukla