Lista aktualności Lista aktualności

Spotkanie z wykonawcami usług leśnych

W środę 26 czerwca w Nadleśnictwie Strzyżów odbyło się spotkanie kierownictwa RDLP w Krośnie z przedstawicielami Zakładów Usług Leśnych (ZUL) w celu omówienia sytuacji Lasów Państwowych i spodziewanych kierunków zmian gospodarczych. Poruszone zostały także problemy i oczekiwania wykonawców usług leśnych. Na zaproszenie odpowiedziało 23 przedstawicieli firm leśnych z regionu.

Spotkanie otworzył Janusz Starzak, dyrektor RDLP w Krośnie, po czym w swej prezentacji omówił m.in. kwestie dotyczące moratorium Ministerstwa Klimatu i Środowiska, zaproponowane przez RDLP kryteria zmian odnoszące się do modyfikacji obszarów wyłączonych z użytkowania. Poruszył także temat wyników konsultacji społecznych przeprowadzonych w dniach 5-12 czerwca, dziękując za zaangażowanie wszystkich obecnych w proces konsultacji.

Na spotkaniu głos zabierali: Piotr Myćka, naczelnik Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego, Tadeusz Mędrek, naczelnik Wydziału Gospodarki Drewnem, Jacek Stankiewicz, naczelnik Wydziału Gospodarki Leśnej, Aleksander Bigaj, stanowisko ds. Koordynacji Wdrażania Projektów Rozwojowych oraz Wojciech Głuszko nadleśniczy Nadleśnictwa Baligród. Kolejno wygłaszano prezentacje z zakresu BHP wraz z analizą wypadków przy pracy, pozyskania drewna w latach 2019-2023 i wzrostu jego zasobów na przestrzeni lat, ogólnych kosztów hodowli lasu w okresie 2019-2024 oraz problematyki stosowania ustawy prawa zamówień publicznych w odniesieniu do usług leśnych.

W dalszej części spotkania w dyskusji wzięli udział przedstawiciele ZUL, którzy przedstawili szerokie spektrum trapiących ich problemów. Wyrażali obawy związane z niepewnością oraz brakiem stabilnej sytuacji pracowników. Formułowali też swe oczekiwania w zakresie umów wieloletnich na wykonawstwo prac, pakietowania usług w szerszym niż dotąd zakresie poprzez m.in. łączenie zadań z hodowli lasu, pozyskania i zrywki drewna. Podnoszono też kwestie kosztorysowania prac i utrudnień związanych z prawem zamówień publicznych.

- Jest to pierwsze od pięciu lat zebranie z tak licznym gronem przedstawicieli firm wykonujących usługi w lasach regionu, bowiem poprzednie takie spotkanie miało miejsce w 2019 roku – zaznaczył dyrektor Janusz Starzak. – Zapewniam, że zgłoszone problemy zostaną wzięte pod uwagę w naszych działaniach i przedstawione zwierzchnikom.

Dyrektor Starzak zobowiązał też wszystkie nadleśnictwa z terenu RDLP w Krośnie do przeprowadzenia w tym roku spotkań z Zakładami Usług Leśnych działających na ich terenie w celu wzajemnego informowania się, zgłaszania oczekiwań i problemów, by wspólnie wypracowywać sposoby ich rozwiazywania.  

Tekst i zdjęcia: Paulina Pawłowska