Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu

Celem planowania urządzeniowego jest opracowywanie projektów planów urządzenia lasu.
Plan urządzenia lasu jest podstawowym dokumentem gospodarki leśnej, sporządzanym na dziesięcioletni okres, zawierający opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej.
Podstawy sporządzania:
1    Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach  (j. t. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1153),
2    Rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 12 listopada 2012 r., w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania pul, uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. z 2012 roku, poz 1302).
Standard:
Instrukcja urządzania lasu wprowadzona do stosowania zarządzeniem nr 55 DGLP   z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie Instrukcji urządzania lasu, ze zmian. wprowadzonymi zarządzeniem nr 83 z dnia 23 listopada 2012 roku oraz zarządzeniem nr 21 z dnia 3 kwietnia 2014 roku, składająca się z trzech części:
1    Instrukcja sporządzania projektu planu urządzenia dla nadleśnictwa,
2    Instrukcja wyróżniania i kartowania w  Lasach Państwowych typów  
siedliskowych lasu oraz zbiorowisk roślinnych,
3    Instrukcja techniczna sporządzania i wydruku map leśnych.

Tok postępowania przy opracowywaniu projektów planów urządzenia lasu został określony w/w standardem i przedstawia się następująco:

8 rok obowiązywania istniejącego planu urządzenia lasu
Posiedzenie Komisji Założeń Planu(obligatoryjne).  
Przed posiedzeniem:
- wystąpienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o przekazanie danych o zasobach przyrodniczych w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa oraz określenie głównych zagrożeń dla środowiska;
-    podanie w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i lokalnej prasie informacji o przystąpieniu do sporządzania projektu planu urządzenia lasu.
Po posiedzeniu:
-   wystąpienie z wnioskiem do  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie, zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych      w prognozie  oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i na obszary Natura 2000.
-   przeprowadzenie postępowania przetargowego i wyłonienie wykonawcy projektu planu urządzenia lasu.
-    zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i prasie lokalnej informacji o terminie i miejscu wyłożenia „Założeń do planu urządzenia lasu"
 
 9 rok obowiązywania istniejącego planu urządzenia lasu
            Wykonanie prac terenowych związanych z inwentaryzacją lasu.

10 rok  obowiązywania istniejącego planu urządzenia lasu
            Wykonanie inwentaryzacji zasobów drzewnych i prac kameralnych.
   
1 rok obowiązywania sporządzanego planu urządzenia lasu
 Narada Techniczno-Gospodarcza (obligatoryjna)
 Po posiedzeniu:
-    podanie w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i lokalnej prasie informacji o terminie i miejscu wyłożenia          do wglądu „Projektu planu urządzenia lasu".
-    zwołanie (fakultatywne) Komisji Projektu Planu, w formie debaty publicznej,    w celu rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków do projektu planu urządzenia lasu.
-  przekazanie projektu planu urządzenia lasu do zatwierdzenia przez ministra właściwego ds. środowiska.
zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalne Dyrekcji Lasów Państwowych  informacji o zatwierdzeniu planu urządzenia lasu.

Na każdym etapie sporządzania projektu planu urządzenia lasu są przeprowadzane w szerokim zakresie konsultacje społeczne, co wynika z ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania          na środowisko (j. t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235, z późn. zmian.), zgodnie               z ramowymi wytycznymi w sprawie zakresu i stopnia szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko planu urządzenia lasu, zatwierdzonymi do stosowania przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska dnia 18 sierpnia 2011 roku ze zmianami zatwierdzonymi dnia 28 sierpnia 2013 roku.