Wydawca treści Wydawca treści

O G Ł O S Z E N I E

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie ogłasza nabór na stanowisko pracy w Wydziale Kontroli i Audytu Wewnętrznego RDLP w Krośnie

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą tradycyjną na adres RDLP w Krośnie,
w kopercie wewnętrznej z dopiskiem „postępowanie kwalifikacyjne DK”, albo pocztą elektroniczną na adres piotr.mycka@krosno.lasy.gov.pl, w tytule „postępowanie kwalifikacyjne DK” w terminie do dnia 19 lutego 2019 r. (decyduje data wpływu).

Ramowy zakres zadań na stanowisku pracy.
1.    Przeprowadzanie, na zlecenie Dyrektora RDLP w Krośnie, kontroli problemowych, sprawdzających i doraźnych w ramach kontroli instytucjonalnej, realizowanej przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego.
2.    Rozpatrywanie skarg i wniosków.
3.    Wykonywanie innych zadań związanych z działalnością Wydziału.
Wymagania obligatoryjne.
1.    Wykształcenie wyższe pierwszego i drugiego stopnia (lub studia jednolite) na kierunku leśnictwo, nadające tytuł magistra inżyniera leśnictwa.
2.    Co najmniej ośmioletnie doświadczenie zawodowe związane z leśnictwem.
3.    Prawo jazdy kategorii B,  używanie samochodu prywatnego dla celów służbowych na zasadach obowiązujących w Lasach Państwowych.

Wymagania preferowane.
1.    Doświadczenie zawodowe na stanowisku pracy ds. kontroli w PGL LP.
2.    Dobra znajomość obsługi programów biurowych (MS Word, MS Excel).
3.    Obsługa SILP, umiejętność tworzenia raportów BO.
4.    Dodatkowe kwalifikacje w zakresie księgowości, zamówień publicznych, infrastruktury leśnej, raportowania, brakarstwa itp.

Od kandydatów oczekujemy:
·    bardzo dobrej organizacji pracy własnej oraz umiejętności pracy w zespole,
·    dokładności, odpowiedzialności, asertywności,
·    samodzielności w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
·    dyspozycyjności, komunikatywności,
·    angażowania się w realizowane zadania,
·    biegłości w obsłudze popularnych programów komputerowych,
·    umiejętności pracy pod presją czasu.

Warunki zatrudnienia.
1.    Praca w pełnym wymiarze czasu pracy, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 do 15:00.
2.    Incydentalne wykonywanie pracy również poza godzinami pracy określonymi
w punkcie pierwszym, w ramach obowiązujących norm czasu pracy.
3.    W związku z charakterem powierzonych obowiązków, praca będzie wykonywana
w przeważającej większości poza biurem RDLP w Krośnie, w formie polecenia wyjazdu służbowego do nadleśnictw nadzorowanych przez RDLP w Krośnie.
4.    Zatrudnienie na umowę o pracę na okres próbny (lub oddelegowanie na mocy porozumienia stron) 3 miesięcy z zamiarem zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony, w przypadku uzyskania pozytywnej oceny pracy.

Wymagane dokumenty.
1.    Kopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie.
2.    CV zawierające szczegółową informację o przebiegu pracy zawodowej, list motywacyjny wraz z podaniem danych kontaktowych (e-mail, telefon).
3.    Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach do prowadzenia samochodu osobowego oraz możliwości użytkowania samochodu prywatnego w celach służbowych.
4.    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w ramach prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego.

Dodatkowe dokumenty.
Kopie dokumentów lub oświadczenia w zakresie spełniania „Wymagań preferowanych”.

Tryb (przebieg) postępowania kwalifikacyjnego.
1.    Składanie ofert - do dnia 19 lutego 2019 r.
2.    Etap I: wstępna selekcja ofert na podstawie złożonych dokumentów wg kryteriów określonych dla wymagań obligatoryjnych i preferowanych.
3.    Etap II: rozmowa kompetencyjna, testy oraz inne formy sprawdzające wiedzę
i kompetencje - dla kandydatów zakwalifikowanych po pierwszym etapie.
Informacje dodatkowe.
1.    Komunikacja pomiędzy RDLP oraz osobami składającymi oferty będzie prowadzona w formie elektronicznej, na podany adres e-mail.
2.    RDLP w Krośnie zastrzega sobie prawo pozostawienia postępowania kwalifikacyjnego bez rozstrzygnięcia.
3.    Przesłane dokumenty w postępowaniu kwalifikacyjnym zostaną zniszczone nie później niż 3 miesiące od zakończenia postępowania.

 

Krosno, 08.02.2019 r.


                            Zatwierdził:
  Dyrektor RDLP w Krośnie

 

Materiały do pobrania


Informacji o trybie postępowania z przesyłanymi ofertami pracy w sytuacji braku prowadzenia postępowania rekrutacyjnego

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie  informuje, że dokumenty CV będą przyjmowane wyłącznie w trakcie postępowania rekrutacyjnego na konkretne stanowisko pracy. Wpływające podania o pracę oraz dołączane CV poza prowadzoną rekrutacją,   będą usuwane poprzez zniszczenie wersji papierowej lub kasowanie wersji elektronicznej. Informacje o prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym umieszczone zostaną na stronie internetowej oraz na BIP RDLP w Krośnie