Wydawca treści Wydawca treści

INFORMACJA

INFORMACJA

dla absolwentów szkół leśnych - kandydatów na staż w Nadleśnictwach zgrupowanych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie
w 2017 roku


    Absolwenci wyższych i średnich szkół leśnych, ubiegający się o zatrudnienie na okres odbycia stażu w Nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie w 2017 roku, zgodnie z Zarządzeniem nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7.09.2012r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych (znak: GK-1103-20/12), winni złożyć następujące dokumenty:

Absolwenci wyższych szkół leśnych:
1)    podanie o przyjęcie na staż;
2)    kopię dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ich ukończeniu.

Absolwenci średnich szkół leśnych:
1) podanie o przyjęcie na staż;
2) kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej;
 3) kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego.
 
Do w/w dokumentów należy dołączyć:
- oświadczenie z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedur przyjmowania na staż, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 922);
-  oświadczenie o nieodbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości.
 
Dokumenty w sprawie przyjęcia na staż należy składać w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie lub za pośrednictwem poczty na adres:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
w Krośnie
ul. Bieszczadzka 2
38-400 Krosno


Termin złożenia dokumentów - do dnia 08 września 2017r. (liczy się data stempla pocztowego).

W przypadku zgłoszenia się liczby absolwentów przekraczającej limit wolnych miejsc w 2017 roku, zostanie przeprowadzony na szczeblu RDLP w Krośnie dodatkowy egzamin kwalifikujący na staż, odrębnie dla absolwentów szkół średnich leśnych
i absolwentów szkół wyższych leśnych.
O terminie przeprowadzenia dodatkowego egzaminu kwalifikującego na staż, jego formie oraz zasadach zaliczenia egzaminu, kandydaci na staż zostaną powiadomieni listownie.

 
Szczegółowych informacji dotyczących przyjmowania absolwentów na staż można zasięgać bezpośrednio w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie
- Wydział Organizacji i Kadr, tel. 13-43-73-904 lub 13-43-73-933 (a także w Nadleśnictwach
- stanowisko ds. pracowniczych).

 

Oryginał podpisany przez: 
                                       Dyrektor
                                Regionalnej Dyrekcji
                                Lasów Państwowych
                                      w Krośnie
                             Grażynę Zagrobelną


KOMUNIKAT O OBROCIE DREWNEM ENERGETYCZNYM

KOMUNIKAT DYREKTORA REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W KROŚNIE O OBROCIE DREWNEM ENERGETYCZNYM w ROKU 2017

oraz o współpracy w przedsięwzięciu
„Drewno dla samowystarczalności energetycznej samorządu oraz dla bezpieczeństwa
energetycznego państwa"
W Zarządzeniu nr. 46 z dn. 24.10.2016r. w sprawie zasad sprzedaży drewna prowadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w roku 2017, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ustalił zgrupowania rynków właściwych dla drewna niepełnowartościowego, kreując w systemie sprzedaży kategorię drewna energetycznego, zgodnie z ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii z dn. 20.02.2015 z późniejszymi zmianami. W dokumencie tym, drewno energetyczne definiowane jest jako: „surowiec drzewny, który ze względu na cechy jakościowo — wymiarowe i fizyko — chemiczne, posiada obniżoną wartość techniczną i użytkową uniemożliwiającą jego przemysłowe wykorzystanie".
Mając na uwadze bezpieczeństwo energetyczne państwa, jak też kierując się zachowaniem jednolitych warunków konkurencji, Lasy Państwowe zapraszają do rejestracji rozpoczynającej negocjacje w sprawie dalszej współpracy wszelkie podmioty prowadzące lub mające prowadzić działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej w ramach tzw. klastra samorządowego.

W celu rejestracji należy złożyć w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, ul. Bieszczadzka 2,               38-400 Krosno pisemną ofertę nabycia surowca energetycznego (listem poleconym lub e-mailem na adres: market@krosno.lasy.gov.pl), z podaniem masy zakupu, w terminie do dnia 13 grudnia 2016 r. (data wpływu oferty).

Przeprowadzenie negocjacji planowane jest w siedzibie RDLP w Krośnie, ul. Bieszczadzka 2, 38-400 Krosno, w dniu 15 grudnia 2016 r., o godz. 10:00.

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z Wydziałem Gospodarki Drewnem RDLP w Krośnie tel. +48134373929-931; +48660418356.