Wydawca treści

II PRZETARG PUBLICZNY NA SPRZEDAŻ samochodu osobowego marki Subaru Legacy Outback BM/BR

OGŁOSZENIE
O II PRZETARGU PUBLICZNYM  NA SPRZEDAŻ ZBĘDNEGO ŚRODKA TRWAŁEGO
o nr inw. 741/921 - samochód osobowy marki Subaru Legacy Outback BM/BR

   
Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, 38-400 Krosno ul. Bieszczadzka 2, tel.  13 4373900, fax. 13 4373902, e-mail: rdlp@krosno.lasy.gov.pl, działając na podstawie § 10 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. 2017r., poz. 729) w związku z § 13 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. 1994 r., Nr 134, poz. 692) ogłasza  II przetarg publiczny nieograniczony (pisemny) na sprzedaż zbędnego środka trwałego.

1.    Przedmiot przetargu: samochód osobowy Subaru Legacy Outback BM/BR
·    typ:

-BM/BR
-BR9
-5E0
·    nr  VIN: JF1BR9L95BG077685
·    pojemność silnika: 2457cm3
·    moc: 123 kW
·    rodzaj paliwa: benzyna
·    kolor: czarny
·    skrzynia biegów     automatyczna
·    przebieg:    281880 km
·    rok produkcji: 2011
·    nr rejestracyjny:    RK 35998
·    dodatkowy komplet kół z felgami aluminiowymi
·    ilość  – 1

2.    Cena wywoławcza: 27680,00 zł netto (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy sześć set osiemdziesiąt złotych 00/100)

Cena wywoławcza jest ceną netto tj. bez podatku od towarów i usług. Podatek od towarów i usług zostanie doliczony do ceny zaoferowanej przez uczestnika wygrywającego przetarg.


3. WADIUM:

a)    Warunkiem przystąpienia do przetargu publicznego jest wpłata wadium
w wysokości 3000,00 zł  (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). Wadium można wpłacić w gotówce w kasie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie (ul. Bieszczadzka 2, Krosno, pokój nr 7, w godzinach od 7:00 do 15:00) lub przelewem na rachunek bankowy nr 19 2030 0045 1110 0000 0025 2060. Wadium należy wpłacić do dnia 19.06.2017 r., przy czym w przypadku zapłaty wadium w formie przelewu na rachunek bankowy liczy się dzień uznania rachunku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie,

b)    Wadium wpłacone przez nabywcę, z chwilą podpisania umowy ulega zaliczeniu na poczet ceny nabycia, jako zadatek.

c)    Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

d)    Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.


4.    Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta:

a)    Ofertę pod rygorem nieważności należy złożyć na piśmie.  W celu złożenia oferty można posłużyć się formularzem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
b)    Oferta powinna zawierać co najmniej:
-    imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
-    oferowaną cenę;
-   oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji
z oględzin;
- wskazanie sposobu przekazania informacji o terminie zawarcia umowy
(osobiście w siedzibie RDLP w Krośnie, na piśmie, za pomocą poczty e-mail).
c)    Ofertę należy złożyć w kopercie opisanej następująco:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie
Ul. Bieszczadzka 2, 38-400 Krosno

Oraz oznakować napisem:

„Oferta w II przetargu pisemnym na sprzedaż samochodu osobowego Subaru Legacy Outback BM/BR"


           

5.    Miejsce i termin przetargu publicznego: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21.06.2017 r. o godz.: 10:00 w świetlicy biura RDLP w Krośnie (pok. nr 28).


6.    Termin i miejsce złożenia oferty, oraz okres w którym oferta jest wiążąca:

a)    Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 2
w pokoju nr 45 (sekretariat) do godz. 9:00  21.06.2017 r.;

b)    Złożone oferty są wiążące w terminie do 7 dni od dnia 21.06.2017 r.

7.    Termin zawarcia umowy sprzedaży:
Umowa sprzedaży zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie do 7 dni od daty przetargu, określonej w pkt 5 ogłoszenia. O konkretnym terminie zawarcia umowy oferent zostanie poinformowany w sposób wskazany w złożonej ofercie. Umowa zostanie podpisania w siedzibie RDLP w Krośnie.

8.    Warunki płatności:

Nabywca jest obowiązany zapłacić w całości cenę nabycia
w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Nabywca
w ofercie wskazuje formę płatności. W dniu zawarcia (podpisania) umowy sprzedaży zostanie wystawiona faktura. Wydanie środka trwałego nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Kupujący zobowiązuje się do odbioru przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty zawarcia (podpisania) umowy po uprzednim uiszczeniu ceny. Brak zapłaty za przedmiot umowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy będzie stanowił podstawę do odstąpienia przez Sprzedawcę od umowy po uprzednim  wyznaczeniu dodatkowego terminu 7 dni na uiszczenie ceny. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zatrzyma zadatek, o którym mowa w pkt 3 niniejszego  ogłoszenia.

9.    Dokumenty i oświadczenia:

Do pisemnej oferty należy dołączyć wskazane poniżej dokumenty:
a)    Dowód wpłaty wadium.
b)    Kserokopia dowodu tożsamości osoby podpisującej ofertę, a w przypadku osób prawnych, innych jednostek organizacyjnych podlegającej rejestracji także wypis z KRS.
c)    Pełnomocnictwo, jeżeli uczestnika przetargu reprezentuje pełnomocnik, z treści którego będzie jednoznacznie wynikało prawo do reprezentowania uczestnika do udziału w przetargu i zawarcia umowy sprzedaży (pełnomocnictwo w oryginale lub odpis poświadczony notarialnie);
d)    Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu.
e)    Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy oferentów będących osobami fizycznymi).

Nie złożenie któregokolwiek z ww. dokumentów w dniu przetargu spowoduje odrzucenie oferty.

10 .Informacje dodatkowe:
a)    środek trwały będący przedmiotem postępowania przetargowego można oglądać w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 2, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400  po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, tel. 13 43 73 946 lub tel. 660720650.
b)    Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.
c)    W przypadku ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa postanowi o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji między tymi oferentami.
d)    Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
e)    Oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.  
f)    Załączniki do ogłoszenia dostępne są do pobrania na stronie:
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/komunikaty_i_ogloszenia
 

 

.

Materiały do pobrania


KOMUNIKAT O OBROCIE DREWNEM ENERGETYCZNYM

KOMUNIKAT DYREKTORA REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W KROŚNIE O OBROCIE DREWNEM ENERGETYCZNYM w ROKU 2017

oraz o współpracy w przedsięwzięciu
„Drewno dla samowystarczalności energetycznej samorządu oraz dla bezpieczeństwa
energetycznego państwa"
W Zarządzeniu nr. 46 z dn. 24.10.2016r. w sprawie zasad sprzedaży drewna prowadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w roku 2017, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ustalił zgrupowania rynków właściwych dla drewna niepełnowartościowego, kreując w systemie sprzedaży kategorię drewna energetycznego, zgodnie z ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii z dn. 20.02.2015 z późniejszymi zmianami. W dokumencie tym, drewno energetyczne definiowane jest jako: „surowiec drzewny, który ze względu na cechy jakościowo — wymiarowe i fizyko — chemiczne, posiada obniżoną wartość techniczną i użytkową uniemożliwiającą jego przemysłowe wykorzystanie".
Mając na uwadze bezpieczeństwo energetyczne państwa, jak też kierując się zachowaniem jednolitych warunków konkurencji, Lasy Państwowe zapraszają do rejestracji rozpoczynającej negocjacje w sprawie dalszej współpracy wszelkie podmioty prowadzące lub mające prowadzić działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej w ramach tzw. klastra samorządowego.

W celu rejestracji należy złożyć w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, ul. Bieszczadzka 2,               38-400 Krosno pisemną ofertę nabycia surowca energetycznego (listem poleconym lub e-mailem na adres: market@krosno.lasy.gov.pl), z podaniem masy zakupu, w terminie do dnia 13 grudnia 2016 r. (data wpływu oferty).

Przeprowadzenie negocjacji planowane jest w siedzibie RDLP w Krośnie, ul. Bieszczadzka 2, 38-400 Krosno, w dniu 15 grudnia 2016 r., o godz. 10:00.

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z Wydziałem Gospodarki Drewnem RDLP w Krośnie tel. +48134373929-931; +48660418356.