Wydawca treści Wydawca treści

INFORMACJA


 I N F O R M A C J A

dla absolwentów szkół leśnych - kandydatów na staż w Nadleśnictwach zgrupowanych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie
w 2018 roku

 

    

Absolwenci wyższych i średnich szkół leśnych,

ubiegający się o przyjęcie na staż w jednostkach organizacyjnych

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie

w 2018 roku

 

 

                 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie informuje, że w dniu 10 października 2018r. w siedzibie RDLP w Krośnie, przy ul. Bieszczadzkiej 2 zostanie przeprowadzony dodatkowy egzamin kwalifikujący na staż dla absolwentów szkół leśnych, którzy złożyli wnioski o przyjęcie na staż w 2018 roku.

Egzamin ma formę pisemną (test kwalifikacyjny) z zakresu ogólnej znajomości zagadnień o tematyce leśnej objętej programem nauczania w średniej lub wyższej szkole leśnej.

                 Egzamin rozpocznie się w sali konferencyjnej biura RDLP w Krośnie:

- o godz. 11.00: dla absolwentów wydziałów leśnych szkół wyższych;

- o godz. 12.00: dla absolwentów średnich szkół leśnych.

Osoby przystępujące do egzaminu winne okazać dowód tożsamości.

 

                Brak uczestnictwa w egzaminie eliminuje kandydata z dalszej procedury kwalifikacyjnej na staż w jednostkach organizacyjnych RDLP w Krośnie w 2018 roku.            

 

                       

                                                                                                                        Dyrektor  

                                                                                                                    Grażyna Zagrobelna                                                        


KOMUNIKAT O OBROCIE DREWNEM ENERGETYCZNYM

KOMUNIKAT DYREKTORA REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W KROŚNIE O OBROCIE DREWNEM ENERGETYCZNYM w ROKU 2017

oraz o współpracy w przedsięwzięciu
„Drewno dla samowystarczalności energetycznej samorządu oraz dla bezpieczeństwa
energetycznego państwa"
W Zarządzeniu nr. 46 z dn. 24.10.2016r. w sprawie zasad sprzedaży drewna prowadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w roku 2017, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ustalił zgrupowania rynków właściwych dla drewna niepełnowartościowego, kreując w systemie sprzedaży kategorię drewna energetycznego, zgodnie z ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii z dn. 20.02.2015 z późniejszymi zmianami. W dokumencie tym, drewno energetyczne definiowane jest jako: „surowiec drzewny, który ze względu na cechy jakościowo — wymiarowe i fizyko — chemiczne, posiada obniżoną wartość techniczną i użytkową uniemożliwiającą jego przemysłowe wykorzystanie".
Mając na uwadze bezpieczeństwo energetyczne państwa, jak też kierując się zachowaniem jednolitych warunków konkurencji, Lasy Państwowe zapraszają do rejestracji rozpoczynającej negocjacje w sprawie dalszej współpracy wszelkie podmioty prowadzące lub mające prowadzić działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej w ramach tzw. klastra samorządowego.

W celu rejestracji należy złożyć w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, ul. Bieszczadzka 2,               38-400 Krosno pisemną ofertę nabycia surowca energetycznego (listem poleconym lub e-mailem na adres: market@krosno.lasy.gov.pl), z podaniem masy zakupu, w terminie do dnia 13 grudnia 2016 r. (data wpływu oferty).

Przeprowadzenie negocjacji planowane jest w siedzibie RDLP w Krośnie, ul. Bieszczadzka 2, 38-400 Krosno, w dniu 15 grudnia 2016 r., o godz. 10:00.

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z Wydziałem Gospodarki Drewnem RDLP w Krośnie tel. +48134373929-931; +48660418356.