Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Łowiectwo jako element ochrony środowiska przyrodniczego oznacza ochronę zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.


 
 Celem łowiectwa jest:
1.    Ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych,
2.    Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny,
3.    Uzyskiwanie możliwie wysokiej kondycji osobniczej i jakości trofeów oraz właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego,
4.    Spełnianie potrzeb społecznych w zakresie uprawniania myślistwa, kultywowania tradycji oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej.
 

Gospodarka łowiecka jest działalnością w zakresie ochrony, hodowli i pozyskania zwierzyny, prowadzoną w oparciu o roczne plany łowieckie i wieloletnie łowieckie plany hodowlane -  zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie
 (Dz.U. 1995 Nr 147 poz. 713 z późn. zm.).

 

Oferta na sprzedaż polowań na sezon 2017/2018


 

Gospodarka łowiecka na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie prowadzona jest w 182 obwodach łowieckich na łącznej powierzchni  1 419 618 ha (w tym 507 100 ha stanowi powierzchnię leśną). Przeważają obwody polne (106 obwodów łowieckich) , które są wydzierżawiane przez właściwych terytorialnie starostów, pozostałe 76 to obwody leśne (66 dzierżawionych i 10 wyłączonych z wydzierżawienia) wydzierżawiane przez Dyrektora RDLP w Krośnie.
 

Zagospodarowana łąka oraz ambona zimowa - fot. RDLP w Krośnie

Zagospodarowane łąki sródleśne -fot. RDLP w Krośnie

Dla racjonalizacji prowadzenia gospodarki łowieckiej utworzonych jest 12 Łowieckich Rejonów Hodowlanych.

Dla racjonalizacji prowadzenia gospodarki łowieckiej utworzonych jest 12 Łowieckich Rejonów Hodowlanych.
I – ŁRH Bieszczady Wschodnie
II – ŁRH Bieszczady Zachodnie
III – ŁRH Beskid Niski
IV – ŁRH Pogórze Przemyskie
V- ŁRH Dorzecze Wisłoki
VI- ŁRH Krasiczyński
VII – ŁRH  Wysoczyzny Kańczudzko-Jarosławskiej
VIII – ŁRH Ziemia Sieniawska
IX – ŁRH Galicja Północno-Wschodnia
X – ŁRH Dolina Wisłoka
XI – ŁRH Ziemia Leżajska
XII – ŁRH Płaskowyż Kolbuszowski

 

WIELOLETNIE ŁOWIECKIE PLANY HODOWLANE NA LATA 2017/2027

I- Bieszczady Wschodnie

II - Bieszczady Zachodnie

III - Beskid Niski

IV - Pogórze Dynowskie

V - Dorzecze Wisłoki

VI - Krasiczyński

VII - Wysoczyzny Kańczudzko - Jarosławskiej

VIII - Ziemia Sieniawska

IX - Galicja Północno - Wschodnia

X - Dolina Wisłoka

XI - Ziemia Leżajska

XII - Płaskowyż Kolbuszowski

 

 

Ośrodki Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych na terenie RDLP w Krośnie


Przy realizacji zadań z zakresu gospodarki łowieckiej RDLP w Krośnie współpracuje z Zarządami Okręgowymi PZŁ w Krośnie, Przemyślu i Rzeszowie.

Chmara jeleni - fot. Piotr Trzaska

Prawidłowo prowadzona gospodarka łowiecka wymaga:
-  ustalenia szacunkowej liczebności zwierzyny leśnej (co jest konieczne do prowadzenia właściwej gospodarki populacjami zwierzyny łownej),
- zagospodarowania obwodów łowieckich poprzez poprawę warunków bytowania zwierzyny, budowę urządzeń łowieckich, dokarmianie zwierzyny w okresie utrudnionego dostępu do pokarmu oraz dokarmianie zwierzyny mające na celu ograniczenie występowania szkód w uprawach rolnych i w lesie.

Trop wilka - fot. RDLP w Krośnie

Według stanu na dzień 10.03.2016r. szacunkowe stany zwierzyny na terenie RDLP w Krośnie przedstawiają się następująco:

 • Łosie – 340 szt.
 • Jelenie – 10 000 szt.
 • Daniel -  300 szt.
 • Sarna – 36 000 szt.
 • Dzik – 9 900 szt.
 • Lis – 9 200 szt.
 • Zając – 14 000 szt.
 • Kuropatwa – 8 300 szt.
 • Bażant – 23 300 szt.

 

Sarna kozioł - fot. RDLP w Krośnie

Jelenie - fot. Paweł Dec


Na terenie RDLP w Krośnie występują również borsuki, jenoty, kuny, tchórze, piżmaki, dzikie kaczki, dzikie gęsi oraz gatunki chronione m.in. żubry, niedźwiedzie, wilki, rysie, żbiki, wydry, bobry, orły przednie, puchacze, orliki krzykliwe.
Myśliwi oraz leśnicy realizując zadania związane z dokarmianiem zwierzyny w sezonie łowieckim 2015/2016 wyłożyli następujące ilości karmy:

Bróg dla zwierzyny - fot. RDLP w Krośnie

 • Karmy objętościowo suchej -  350 ton
 • Karmy objętościowo soczystej –  3 700 ton
 • Karmy treściwej – 1 200 ton
 • Soli –  215 ton

Magazy na karmę - fot. RDLP w Krośnie

Paśnik i lizawka - fot. RDLP w Krośnie

Prawidłowo prowadzona gospodarka łowiecka wymaga przygotowania całej infrastruktury łowieckiej. Według stanu na koniec sezonu łowieckiego 2015/2016 na terenie obwodów łowieckich w zasięgu RDLP w Krośnie było:

Nowo założony sad drzew owocowych - fot. RDLP w Krośnie

 • Paśniki – 3 400 szt.
 • Lizawki – 12 500 szt.
 • Ambony – 5 400 szt.
 • Woliery – 20 szt.
 • Zagrody – 2 szt.
 • Inne urządzenia łowieckie (magazyny na karmę, posypy dla bażantów, budki dla kuropatw, itp.) – 2 800 szt.
 • Poletek łowieckich – 940 ha
 • Pasów zaporowych – 300 szt.
 • Zagospodarowanych łąk śródleśnych i przyleśnych – 1 600 ha

Poletko z topinamburem - fot. RDLP w Krośnie

Wataha dzików fot. Arch. Nadl. Baligród


Koszty prowadzenia gospodarki łowieckiej na terenie obwodów dzierżawionych i zarządzanych  w zasięgu RDLP w Krośnie za sezon 2015/2016 wyniosły 7,7 mln zł., z czego część stanowią odszkodowania za szkody łowieckie.

Ośrodki Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych
na terenie
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.


Na terenie RDLP w Krośnie funkcjonuje 8 ośrodków hodowli zwierzyny Lasów Państwowych, w skład których wchodzi 10 obwodów łowieckich wyłączonych z wydzierżawienia. Łączna powierzchnia ohz LP na terenie RDLP w Krośnie wynosi 131 820 ha, powierzchnia leśna 101 267 ha, a powierzchnia użytkowa 124 484 ha.

Obowiązujący na terenie ohz LP wzór ambony zimowej - fot. RDLP w Krośnie


OHZ LP zlokalizowane na terenie RDLP w Krośnie:
1.    OHZ Nadleśnictwa Baligród
2.    OHZ Nadleśnictwa Bircza
3.    OHZ Nadleśnictwa Cisna
4.    OHZ Nadleśnictwa Komańcza
5.    OHZ Nadleśnictwa Lutowiska
6.    OHZ Nadleśnictwa Rymanów
7.    OHZ Nadleśnictwa Stuposiany
8.    OHZ Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne   

Obwody łowieckie na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie

Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy „Prawo łowieckie" z dnia 13.10.1995r. celem OHZ jest:
·    prowadzenia wzorcowego zagospodarowania łowisk i wdrażanie nowych osiągnięć z zakresu łowiectwa,
·    prowadzenie badań naukowych,
·    hodowla rodzimych gatunków zwierząt łownych w celu zasiedlenia łowisk,
·    prowadzenie szkoleń z zakresu łowiectwa.
Szacowana liczebność  zwierzyny– wg. stanu na dzień 10.03.2016r. w ohz LP na terenie RDLP w Krośnie przedstawia się następująco:

 • Jeleń –  2 600 szt.
 • Sarna – 2 300 szt.
 • Dzik –  600 szt.


Zagospodarowanie ośrodków hodowli zwierzyny LP:

·    130 szt. - Paśników
·    2 300 szt. - Lizawek
·    340  szt.- Ambon myśliwskich
·    5 szt.- Magazynów na karmę
·    190 ha - Poletek łowieckich
·    67 szt. - Pasów zaporowych
·    840 ha - Zagospodarowanych łąk

Dokarmianie zwierzyny – letnie - przeciwdziałające występowaniu szkód w uprawach rolnych i leśnych oraz zimowe – stosowane w przypadku utrudnionego dostępu do pokarmu naturalnego.

Lizawka - fot. RDLP w Krośnie

·    Karma objętościowo sucha –  26 ton
·    Karma objętościowo soczysta – 800 ton
·    Karma treściwa – 200 ton
·    Sól – 53 ton

W okresie zimy oraz na przedwiośniu wykładane są drzewa osikowe, które są bardzo chętnie spałowane przez jeleniowate - przeciwdziała to uszkodzeniu młodników oraz zgryzaniu upraw leśnych.

Pas zaporowy oraz lizawka - fot. RDLP w Krośnie

Dla poprawy warunków bytowania zwierzyny corocznie prowadzi się pielęgnację starych sadów drzew owocowych oraz zakłada się nowe.

Polowania:

Na terenie OHZ LP organizowane są indywidualne oraz zbiorowe polowania dla myśliwych Na terenie OHZ LP organizowane są indywidualne oraz zbiorowe polowania dla myśliwych zagranicznych i krajowych. Koordynacją sprzedaży polowań zajmuje się Biuro Polowań „Bieszczady" przy RDLP w Krośnie. Corocznie do 8 OHZ LP przyjeżdża wielu pasjonatów nie tylko z Polski ale również z wielu krajów europejskich.

Medalowy oręż - fot. RDLP w Krośnie


Piękna bieszczadzka przyroda, bogate zwierzostany, profesjonalna służba łowiecka oraz możliwość podglądania wielu chronionych gatunków z żubrem, niedźwiedziem i wilkiem na czele sprawia, że większość z polujących myśliwych wielokrotnie tu powraca, zabierając ze sobą swoich przyjaciół oraz rodziny.


Oferta na sprzedaż polowań na sezon 2018/2019