Asset Publisher Asset Publisher

Praca w Głogowie

Nadleśniczy Nadleśnictwa Głogów ogłasza nabór na stanowisko pracy: Specjalista ds. inwestycji i remontów


1. Organizator naboru:

Nadleśnictwo Głogów, ul. Fabryczna 57, 36-060 Głogów Małopolski,
e-mail: glogow@krosno.lasy.gov.pl

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (pierwsza umowa na czas określony, następna na czas nieokreślony).

2. Wymagania obligatoryjne:

1)    wykształcenie wyższe – budownictwo,
2)    posiadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń, umożliwiających wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na obiektach kubaturowych i drogowych,
3)    prawo jazdy kategorii B.

3. Wymagania preferowane:

1)    przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
2)    posiadanie uprawnień budowlanych inne niż wymienione w wymaganiach obligatoryjnych pkt 2,
3)    ukończone kursy z zakresu budownictwa lub inne,
4)    doświadczenie w zakresie nadzorowania  robót budowlanych
i przeprowadzania okresowych kontroli obiektów budowlanych.

4. Od kandydatów oczekujemy:

1)    bardzo dobrej organizacji pracy własnej,
2)    dokładności, odpowiedzialności, asertywności,
3)    samodzielności w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
4)    dyspozycyjności, komunikatywności,
5)    angażowania się w realizację zadań,
6)    biegłości w obsłudze programów specjalistycznych takich jak: AutoCAD, Zuzia, RODOS, NORMA),
7)    znajomość przepisów Prawa Budowlanego i aktów wykonawczych, w szczególności w zakresie nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi,
8)    umiejętności pracy pod presją czasu.

5. Zakres obowiązków na stanowisku specjalisty ds. inwestycji i remontów zawierał będzie czynności, takie jak:

1)    nadzorowanie inwestycji i remontów realizowanych przez Nadleśnictwo oraz prowadzenie dokumentacji z nimi związanej,
2)    nadzorowanie opracowania projektów budowlanych, planów inwestycyjnych i remontowych, szacowania kosztów z nimi związanych,
3)    monitorowanie realizacji prowadzonych inwestycji i remontów w wymiarze rzeczowym i finansowym w odniesieniu do planów rocznych,
4)    wykonywanie przeglądów budowlanych budynków i budowli (na podstawie art. 62 ust. Pkt. 1 i 2 Prawo budowlane) Nadleśnictwa wraz ze sporządzeniem przedmiarów i kosztorysów prac niezbędnych do wykonania,
5)    prowadzenie niezbędnej dokumentacji technicznej i budowlanej dla administrowanych obiektów budowlanych,
6)    prowadzenie spraw związanych z przeglądami okresowymi budynków: elektrycznymi, kominiarskimi, gazowymi, przygotowanie i kompletowanie dokumentacji niezbędnej do wpisów do książek obiektów budowlanych,
7)    przyjmowanie zgłoszeń o awariach i załatwienie ich usunięcia,
8)    przygotowanie opisu i wykonania prac remontowych i utrzymaniowych,
9)    sporządzanie sprawozdań przewidzianych prawem z zakresu wykonywania robót budowlanych.

6. Wymagane dokumenty:

1)    list motywacyjny i CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
2)    kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie,
3)    kserokopię dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlane - kwalifikacje zawodowe,
4)    kserokopię prawa jazdy kategorii B,
5)    oświadczenie kandydata do pracy o udostępnieniu danych osobowych, wymaganych na podstawie art. 22¹ Kodeksu Pracy – podpisane własnoręcznie – wg załączonego wzoru,
6)    w przypadku dobrowolnego podawania innych niż wymagane informacji, które zdaniem kandydata są istotne na aplikowanym stanowisku – Oświadczenie kandydata/ki do pracy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A (RODO) – podpisane własnoręcznie wg załączonego wzoru.


7. Dodatkowe dokumenty:

1)    kopia dokumentu potwierdzająca przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
2)    kopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych oraz innych niż wymienione w wymaganiach obligatoryjnych pkt 2,
3)    kopię dokumentów potwierdzających ukończone kursy z zakresu budownictwa lub inne,
4)    dokumenty potwierdzające doświadczenie w zakresie nadzorowania robót budowlanych i przeprowadzania okresowych kontroli obiektów budowlanych wraz z ich oceną wykonania,


8. Tryb (przebieg postępowania rekrutacyjnego):

1) Składanie ofert – do dnia 19.07.2019 roku do godziny 15:00,
2) Etap I: wstępna selekcja ofert na podstawie złożonych dokumentów wg kryteriów określonych dla wymagań obligatoryjnych i preferowanych,
3) Etap II: rozmowa kompetencyjna, testy oraz inne formy sprawdzające wiedzę i kompetencje – dla kandydatów zakwalifikowanych po pierwszym etapie.
 
9. Informacje dodatkowe:

1)    warunkiem zatrudnienia pracownika jest zawarcie umowy o zakazie działalności konkurencyjnej,
2)    przesłane dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym zostaną zniszczone nie później niż 3 miesiące od zakończenia postępowania,
3)    Nadleśnictwo Głogów zastrzega sobie prawo pozostawienia postępowania rekrutacyjnego bez rozstrzygnięcia,
4)    komunikacja pomiędzy Nadleśnictwem Głogów oraz osobami składającymi oferty będzie prowadzona w formie  elektronicznej, na podstawie wskazanego adresu e-mail lub telefonicznej.

10. Warunki zatrudnienia:

1)    praca w pełnym wymiarze czasu pracy od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:15 do 15:15 w biurze Nadleśnictwa Głogów,
2)    wykonywanie pracy również poza godzinami pracy określonymi w punkcie pierwszym, w ramach obowiązujących norm czasu pracy,
3)    wykonywanie pracy poza siedzibą Nadleśnictwa, w formie polecenia wyjazdu służbowego.


Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście, w zamkniętej kopercie w sekretariacie Nadleśnictwa Głogów w Głogowie Małopolskim, przy ul. Fabrycznej 57, 36-060 Głogów Małopolski lub przesłać pocztą (tradycyjną lub elektroniczną) tak, aby dotarły w terminie do dnia 19.07.2019 roku do godziny 15:00 z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko specjalisty ds. inwestycji i remontów”. W lewym górnym rogu koperty należy zamieścić czytelnie imię i nazwisko kandydata oraz adres do korespondencji. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Złożone dokumenty będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej. Kandydaci, którzy złożą oferty spełniające wymagania pracodawcy, zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną lub, pocztą tradycyjną o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
Nadleśnictwo Głogów zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Nadleśnictwo Głogów zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania rekrutacyjnego na każdym etapie, bez podania przyczyny.
    

 


Nadleśniczy Nadleśnictwa Głogów ogłasza nabór na stanowisko pracy.

- referent/ księgowy

- do spraw administracyjno-biurowych / zastępstwo nieobecnego pracownika

- do spraw edukacji przyrodniczo-leśnej społeczeństwa / zastępstwo nieobecnego pracownika

- do spraw hodowli lasu, nasiennictwa, selekcji, szkółkarstwa i użytkowania lasu / zastępstwo nieobecnego pracownika

 

 

Szczegóły w załącznikach.

referent/ księgowy

do spraw administracyjno-biurowych

do spraw edukacji przyrodniczo-leśnej społeczeństwa

do spraw hodowli lasu, nasiennictwa, selekcji, szkółkarstwa i użytkowania lasu

 

Klauzula rekrutacyjna


Informacji o trybie postępowania z przesyłanymi ofertami pracy w sytuacji braku prowadzenia postępowania rekrutacyjnego

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie  informuje, że dokumenty CV będą przyjmowane wyłącznie w trakcie postępowania rekrutacyjnego na konkretne stanowisko pracy. Wpływające podania o pracę oraz dołączane CV poza prowadzoną rekrutacją,   będą usuwane poprzez zniszczenie wersji papierowej lub kasowanie wersji elektronicznej. Informacje o prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym umieszczone zostaną na stronie internetowej oraz na BIP RDLP w Krośnie