Lista aktualności Lista aktualności

Organizacja

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie nadzoruje gospodarkę leśną w 26 nadleśnictwach na obszarze Podkarpacia i na fragmencie woj. małopolskiego. Biuro Regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie mieści się w Krośnie przy ulicy Bieszczadzkiej 2.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie działa na podstawie ustawy
z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity w Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59
z późn. zm.) oraz Statutu nadanego PGL Lasy Państwowe Zarządzeniem Ministra
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Strukturę organizacyjną Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie stanowią:
1. Piony.
2. Wydziały.
3. Samodzielne stanowiska pracy.
 W strukturze organizacyjnej RDLP w Krośnie wyróżnia się:

Wydział Organizacji i Kadr [DO] zajmuje się organizacją struktur biura, całokształtem
spraw pracowników biura RDLP i pozostałych pracowników nadzorowanych
nadleśnictw zgodnie z odrębnymi regulacjami w rozumieniu Kodeksu pracy, PUZP dla
PGL LP oraz innych unormowań prawnych obowiązujących w tym zakresie, realizuje
politykę personalną w RDLP oraz kadrową w zakresie doboru i rozmieszczenia kadry
kierowniczej w nadleśnictwach, współpracuje ze związkami zawodowymi i szkołami
leśnymi, prowadzi sprawy związane ze współpracą z zagranicą, koordynuje sprawy
związane z obsługą prawną RDLP. Zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny
pracy podlegają bezpośrednio Dyrektorowi.

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego [DK] wykonuje zadania związane
z kontrolą instytucjonalną oraz controllingiem w komórkach organizacyjnych RDLP oraz
nadleśnictwach, koordynuje sprawy związane z załatwianiem skarg i wniosków,
współpracuje z Głównym Inspektorem LP oraz organami kontroli państwowej.

Stanowisko ds. Obronności i Ochrony Mienia [DS] wspiera, nadzoruje oraz
prowadzi sprawy związane z obronnością, militaryzacją, działaniami w sytuacjach
kryzysowych, ochroną informacji niejawnych i prowadzeniem stosownej kancelarii.
Koordynuje i realizuje zadania z zakresu ochrony przed szkodnictwem leśnym.

Stanowisko Promocji i Mediów [DR] realizuje zadania związane z prowadzeniem
polityki informacyjnej oraz zapewnieniem sprawnej komunikacji wewnętrznej
i zewnętrznej. Koordynuje działania w zakresie public relations. Zajmuje się obsługą
i prowadzeniem konferencji prasowych, spotkań z mediami, organizowaniem wystąpień
Dyrektora w mediach oraz innych imprezach promocyjno-informacyjnych,
prowadzeniem spraw związanych z funkcjonowaniem Biuletynu Informacji Publicznej.

Wydział Gospodarowania Ekosystemami [ZG] przygotowuje, wspiera, koordynuje
oraz nadzoruje w podległych nadleśnictwach zadania związane z nasiennictwem,
selekcją, szkółkarstwem, hodowlą i użytkowaniem lasu, a także z gospodarką rolną,
rybacką, łowiecką, z certyfikacją gospodarki leśnej oraz nadzorem nad gospodarką
leśną w lasach niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Wydział Ochrony Ekosystemów [ZO] inicjuje, nadzoruje oraz prowadzi pomoc
merytoryczną w zakresie zachowania bioróżnorodności i wartości przyrodniczych
wszystkich ekosystemów leśnych, utrzymania należytego stanu zdrowotnego
i sanitarnego lasów, zabezpieczania przed szkodami ze strony czynników biotycznych,
abiotycznych i antropogenicznych (z wyłączeniem szkodnictwa leśnego), ochrony ppoż.
terenów leśnych, edukacji przyrodniczoleśnej, udostępnieniem lasu dla społeczeństwa
oraz ochroną środowiska, przyrody i krajobrazu.

Wydział Zarządzania Zasobami Leśnymi [ZS] organizuje, koordynuje, wspiera
i nadzoruje całokształt zadań z zakresu stanu posiadania, urządzania lasu, postępowań
z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz wyłączeń z produkcji, geomatyki
leśnej. Prowadzi również sprawy związane z zasięgiem terytorialnym RDLP,
nadleśnictw oraz obrębów leśnych oraz całokształt zagadnień z zakresu Systemu
Informacji Przestrzennej.

Wydział Rozwoju i Innowacji [ZR] wspiera oraz prowadzi w nadleśnictwach pomoc
merytoryczną w zakresie budownictwa ogólnego, drogowego, wodnego, postępu
techniczno-technologicznego, transportu, wykorzystania maszyn i urządzeń
w leśnictwie, prywatyzacji prac leśnych, współpracy na szczeblu RDLP
z przedstawicielami przedsiębiorczości leśnej, przeprowadzania procedur
przetargowych związanych z zamawianiem robót, dostaw i usług na potrzeby RDLP.
Prowadzi sprawy związane ze sprzedażą budynków i lokali mieszkalnych w trybie art.
40a ustawy o lasach. Prowadzi całokształt spraw związanych z budową środków
trwałych biura RDLP w zakresie robót budowlanych oraz sprawy związane
z pozyskiwaniem i wdrażaniem środków pomocowych w tym funduszy Unii
Europejskiej.

Wydział Księgowości [EK] prowadzi rachunkowość, rozliczenia podatkowe
i finansowe, w tym obsługę pracowników biura RDLP oraz nadleśnictw zgodnie
z odrębnymi regulacjami z tytułu wynagrodzeń i innych rozliczeń osobowych oraz
wspiera, koordynuje i nadzoruje jednostki organizacyjne w zakresie ewidencji
księgowej, sprawozdawczości, finansowania i kredytowania.

Wydział Księgowości [EK] prowadzi rachunkowość, rozliczenia podatkowe
i finansowe, w tym obsługę pracowników biura RDLP oraz nadleśnictw zgodnie
z odrębnymi regulacjami z tytułu wynagrodzeń i innych rozliczeń osobowych oraz
wspiera, koordynuje i nadzoruje jednostki organizacyjne w zakresie ewidencji
księgowej, sprawozdawczości, finansowania i kredytowania.

Wydział Gospodarki Drewnem [ED] prowadzi pomoc merytoryczną, koordynuje
i nadzoruje działalność podległych nadleśnictw w zakresie sprzedaży drewna, polityki
cenowej, handlowej i marketingowej z zachowaniem racjonalnego wykorzystania
surowców drzewnych, prowadzi analizę rynków oraz sprawy związane z brakarstwem,
normalizacją, realizacją umów w zakresie obrotu drewnem. Prowadzi całokształt spraw
związanych z promocją drewna.


Wydział Administracji [EA] prowadzi całokształt spraw związanych
z administrowaniem majątkiem RDLP, w tym pomieszczeniami i środkami
transportowymi, zaopatrywaniem pracowników w materiały biurowe, środki techniczne,
umundurowanie, sprzęt itp. Wydział prowadzi kancelarię, sekretariaty i archiwum oraz
koordynuje sprawy związane z instrukcją kancelaryjną i archiwalną. Prowadzi
całokształt spraw związanych z utrzymaniem budynków i otoczenia biura RDLP.
Realizuje zadania związane ze sprzedażą polowań.

Wydział Informatyki [EI] realizuje zadania związane z organizacją, nadzorem,
rozwojem, utrzymaniem oraz zapewnieniem bezpieczeństwa systemów
teleinformatycznych, w szczególności SILP, w podległych nadleśnictwach oraz w RDLP.
Prowadzi czynności związane z serwisem sprzętu, szkoleniami i ochroną praw
autorskich oprogramowania w biurze RDLP.

Szczegółowe informacje dotyczące działalności biura Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Krośnie dostępne są w Regulaminie organizacyjnym zamieszczonym na stronach BIP.

Mielec Tuszyma Kolbuszowa Głogów Młp. Leżajsk Sieniawa Oleszyce Narol Lubaczów Jaroslaw Krasiczyn Kańczuga Bircza Dynów Strzyżów Ustrzyki Dol. Brzozów Kołaczyce Dukla Rymanów Lesko Komańcza Cisna Baligród Lutowiska Stuposiany


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Tapety


Polecane artykuły Polecane artykuły