Lista aktualności Lista aktualności

Archeolodzy tropili historię lasów

Podsumowaniem wielomiesięcznych prac archeologów i historyków prowadzonych na terenie Podkarpacia poświęcona była konferencja naukowa, która obyła się 30 listopada w auli Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jej głównym celem było zaprezentowanie wstępnych wyników inwentaryzacji dziedzictwa kulturowo-archeologicznego z terenu RDLP w Krośnie, prowadzonej w ramach szerszego projektu pod nazwą „Ocena stanu różnorodności biologicznej w wybranych nadleśnictwach RDLP w Krośnie”.

To jedno z pierwszych zakrojonych na taką skalę przedsięwzięć w polskich lasach. W toku prac prowadzonych przez dwa lata, przyrodnicy i archeolodzy  udokumentowali bardzo dokładnie zasoby przyrodnicze tego terenu, ślady dziedzictwa kulturowo-archeologicznego. To efekt użycia nowych technologii jak choćby lotnicze skanowanie laserowe, a także wynik tysięcy godzin spędzonych w terenie w celu weryfikacji zebranych danych. Czas na szczegółowe badania dopiero przyjdzie, ale już dziś wyniki dają możliwość zastosowania w planowaniu gospodarki leśnej.

- Dzięki tym badaniom możemy zobaczyć, w jaki sposób była prowadzona gospodarka leśna na tym terenie w przeszłości, ale jednocześnie zadbać o ochronę zidentyfikowanych obiektów archeologicznych - mówiła Grażyna Zagrobelna, dyrektor RDLP w Krośnie. -  To pozwala nam również odnosić się do faktów nie do mitów na tematy związane z oceną naszej obecnej gospodarki.

Archeolodzy w toku dwuletnich penetracji dokonali kilku bardzo ciekawych odkryć. Ich dociekliwość doprowadziła do ujawnienia licznych śladów działalności człowieka na terenach, które obecnie porastają dorodne drzewostany.  Szczególne wrażenie wywołało odkrycie dużych rozmiarów dawnej smolarni w lasach Nadleśnictwa Narol. O skali dawnej eksploatacji lasów świadczą też liczne ślady po mielerzach, potażarniach i dziegciarniach. Dziś te tereny porasta gęsty las, który użytkowany w sposób zrównoważony tworzy trwały ekosystem.

Na terenie Nadleśnictwa Narol dokonano też odkrycia grodziska, które swoimi rozmiarami może przypominać Karpacką Troję. Z kolei na przykładzie wraku samolotu odkrytego w lasach Nadleśnictwa Lubaczów badacze omawiali kwestie szczególnego dziedzictwa, jakim są ślady konfliktów zbrojnych, których tysiące kryją podkarpackie lasy.

W sesji otwierającej i w trzech sesjach referatowych przedstawiono prawie 20 prezentacji. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa zdjęć Ewy Kuciewicz, prezentujących wybrane obiekty dziedzictwa archeologicznego z lasów będących miejscem naukowych penetracji.

Organizatorem konferencji były: Instytut Badawczy Leśnictwa, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Fundacja Hereditas, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego.

Tekst i zdjęcia: EdM


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Tapety


Polecane artykuły Polecane artykuły